OBJECTE: Subhasta pública convocada per acord de la Junta de Govern Local d´este Excm. Ajuntament, en sessió de data 8 de juny del 2012, per a l´alienació dels vehicles depositats en el Depòsit Municipal de Vehicles que han sigut retirats de la via pública i que després de realitzar els tràmits pertinents es consideren de propietat municipal, per al seu achatarramiento i tractament com a residus sòlids urbans per un Centre de Tractament Autoritzat.  

- Procediment: Obert
- NÚM.. Expedient 9.12
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
- Data fi de presentació de proposicions: 3 de juliol del 2012, fins a les 13:00 hores.
- Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 19 de juny del 2012.

MESA DE CONTRACTACIÓ
- Obertura documentació administrativa (Sobre A) Acte no públic: Dimarts, 10 de juliol del 2012, a partir de les 10:oo hores.

Informació Associada

Anunci Butlletí Oficial de la Província

Plec de cláusules administratives y de prescripcions técniques


volver