Concurs públic convocat per a contractar l'arrendament d'un local destinat a albergar l'Associació de Majors Vedruna.

Procediment: Obert.
Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local
Número d'expedient: Gestiona 20821/2016
Publicació: Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) nº 82, de 7 de juliol de 2016
Data límit de presentació de proposicions: 22 de juliol de 2016, a les 13:00 hores
Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 7 de juliol de 2016

MESA DE CONTRACTACIÓ:
.- Data obertura de sobres de la documentació administrativa (Sobre A): Dimecres 27 de juliol de 2016, a partir de les 10:00 hores (Acte no públic). Si no existeixen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació procedirà en la mateixa sessió i en acte públic a l'obertura del sobre B.
Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

.- Data lectura informe tècnic i obertura sobres C: Dimecres 28 de setembre de 2016, a partir de les 10:00 hores (acte públic)
Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

.- Data lectura informe tècnic dels sobres C: Dimecres 5 d'octubre de 2016, a partir de les 10:00 hores (acte públic)
Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.  SUSPESA

.- Data lectura informe tècnic dels sobres C: Divendres 7 d'octubre de 2016, a partir de les 13:30 hores (acte públic)
Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

ACTES:

Acta obertura sobre B

Acta informe tècnic sobres B i obertura sobres C

Acta informe tècnic sobre C i proposta d'ajudicació

ADJUDICACIÓ
:
Data d'adjudicació:
Adjudicatari:

FORMALITZACIÓ:
Data de formalització:

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Anunci de licitació

Plec de clàusules administratives particulars

Plànol del perímetre

volver