Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de la Fira Marinera d'Artesania en el Grau de Castelló, durant les Festes de Sant Pere 2016.

- Nº de Expedient: 21.059/2016.

-
Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: BOP nombre 65, de data 28 de maig de 2016.

- Data límit de presentació: Dimarts, 7 de juny de 2016 fins a les 14:00 hores.

- Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L' obertura del sobre A serà en acte no públic, el següent dia hàbil al que finalitze el termini de presentació d'ofertes (8 de juny de 2016),  a partir de les 10:00 hores. De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B.

- Òrgan de contratació: Junta de Govern Local.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓN ASSOCIADA:

- Bases reguladores.
- Annex I (plano).
- Annex II.
- Annex III.
- Annex IV.
- Anunci d'aprovació.
- Anunci d'adjudicació.
- Anuncio de formalización.volver