Mitjanant acord de la Junta de Govern Local de l'Excm. Ajuntament de Castell de la Plana de data 27 de juny de 2019, es va adaptar la composici de la Mesa de Contractaci de carcter permanent que assistix a l'rgan de contractaci de l'Ajuntament de Castell de la Plana, amb la segent composici i funcionament:

COMPOSICI


TITULARS

President: Rafael Sim Sancho

Vocals:
  • La Titular de l'Assessoria Jurdica Municipal.
  • L'Interventor General de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
  • El Coordinador General de l'rea de Govern, de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Serveis Urbans.
Secretria: El Cap de la Secci de Patrimoni i Contractaci.


SUPLENTS

Per al cas de vacant, absncia o malaltia els membres de la Mesa podran ser substituts per:

President: Per qualsevol dels segents regidors de forma simultnia
  1. 1. Vernica Ruz Escrig
  2. 2. Fernando Navarro Cueva
Vocals:

- A la titular de l'Assessoria Jurdica li substituir un dels lletrats de l'Assessoria Jurdica municipal.

- A l'Interventor General Municipal li substituir El Cap del Negociat de Fiscalitzaci-Adjunta de Secci-Assesora.

- El Coordinador General de l'rea de Govern, de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Serveis Urbans, li substituir el Director d'Urbanisme.

Secretria:

- Al Cap de Secci de Patrimoni i Contractaci li substituir el/la Cap/a del Negociat que tramite l'expedient de contractaci corresponent.

Tots els membres de la Mesa de Contractaci tindran veu i vot, excepte el Secretari que noms tindr veu.

Quan aix ho requerisca la naturalesa del contracte a adjudicar, el President o els Vocals de la Mesa de Contractaci, podran proposar la incorporaci a la mateixa de quants assessors creguen convenient quant als seus especials coneixements tcnics, sollicitar l'assistncia a les seues sessions de qualsevol altre funcionari, i demanar els informes interns o externs que considere precisos per a l'exercici de les seues funcions, sense que tinguen la consideraci de membres de la Mesa de Contractaci, ni una altra funci que la d'informar i assessorar en forma no vinculant als seus components.


CONVOCATRIA I SESSIONS


LLa Mesa de Contractaci es reunir en aquells casos en qu la convoque el seu secretari, en nom de qui exercisca la presidncia en atenci als expedients de contractaci que haja de conixer i que exigisquen la seua intervenci d'acord amb la normativa aplicable.

Les sessions de la Mesa Permanent podran ser de dos tipus:
  • a) Ordinries
  • b) Extraordinries
Les primeres sn aquelles la periodicitat de les quals queda establida a partir de les 9 hores del dimecres de cada setmana, llevat que coincidisca amb festiu i en este cas se celebren el segent dia hbil.

Les segones seran les que es convoquen fora de la periodicitat establida quan la naturalesa del contracte o la convenincia d'accelerar el procediment de contractaci per raons d'inters publique aix ho requerisquen.

Per a la vlida celebraci de sessions, deliberaci i presa d'acords, hauran d'estar presents la majoria absoluta dels seus membres, i, en tot cas, el President, el Secretari i els dos vocals que tinguen atribudes les funcions corresponents a l'assessorament jurdic i al control economicopressupostari.

Quan intervinga en el procediment obert simplificat es considerar vlidament constituda si ho est pel President i del Secretari o, si s el cas, dels que els substitusquen, i dels dos vocals que tinguen atribudes les funcions corresponents a l'assessorament jurdic i al control economicopressupostari de l'rgan de contractaci.


RGIM D'ADOPCI DE LES PROPOSTES


Les propostes de la Mesa de Contractaci seran adoptats per majoria dels membres assistents, havent d'adequar-se als criteris que respecte d'aix s'indiquen en la normativa contractual vigent i als plecs de tanques administratives i de prescripcions tcniques que regisquen la contractaci.


ACTES


De cada sessi que celebre la Mesa de Contractaci, s'alar acta pel Secretari que especificar necessriament els assistents, la data i hora de la celebraci de la sessi, l'objecte de la sessi i la resta de circumstncies establides en la normativa de contractaci de les Administracions Pbliques, una vegada elaborada es passar a la firma dels seus membres, i s'entendr aprovada, llevat que per discrepncies en la seua contingut o redacci se sotmeta a la rectificaci i si s el cas aprovaci en la segent sessi.


RGIM JURDIC


Donat el carcter d'rgan collegiat que possex la Mesa de Contractaci, en el no previst en este acord li seran aplicables les normes arreplegues en el captol II, secci 3a, subsecci 1a del ttol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Rgim Jurdic del Sector Pblic.


DEROGACI


Queden sense efecte les resolucions adoptades amb data anterior a la present referides a la composici o designaci amb carcter permanent dels membres de la Mesa de Contractaci de l'Ajuntament de Castell de la Plana, quedant substituda qualsevol referncia a la Mesa de Contractaci, en els expedients de contractaci en vigor, pel que preveu la present resoluci.


PUBLICACI I ENTRADA EN VIGOR


Este acord produir efectes des de la data de la seua publicaci en el perfil de contractant de la Plataforma de Contractaci del Sector Pblic.

L'acord de constituci de la Mesa de Contractaci Permanent ha sigut publicat en el el perfil de contractant de la Plataforma de Contractaci del Sector Pblic.