Els ciutadans i les institucions pbliques o privades poden presentar:
Suggeriments, qualsevol proposta formulada per a millorar la prestaci o la qualitat d'un servei de competncia municipal o de les entitats que depenen de l'Ajuntament, ja siga referides a la seua organitzaci o funcionament , i que puga contribuir a simplificar, reduir, eliminar trmits o molsties en les seues relacions amb l'Administraci Municipal.

Reclamacions o queixes per a informar dun mal funcionament o deficincia dels serveis municipals i tinguen com a objecte la seua correcci, en especial sobre la tardana, desatencions o qualsevol altra anomalia en el funcionament daquests.

Tamb s'admetran les reclamacions o queixes i suggeriments que se susciten respecte els serveis pblics prestats per una empresa pblica o privada amb la qual l'Ajuntament haja contractat lesmentada prestaci, amb independncia de les reclamacions de qualsevol tipus, que l'usuari formule directament en l'empresa o davant del serveis de protecci i defensa dels consumidors.

No tindran, en cap cas, la qualificaci de recurs administratiu ni la seua presentaci suspendr els terminis establerts en la normativa vigent.

La seua presentaci no condiciona l'exercici de la resta daccions o els seus drets, que de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguen exercitar els qui figuren com interessats.

No s'inclou en aquest concepte:
a) Els suggeriments i reclamacions d'activitats i serveis que no siguen de competncia d'aquest Ajuntament.

b) Les peticions que en el marc de les distintes opcions poltiques puguen exercir els ciutadans pretenguen reformar el sistema de funcionament o gesti dels serveis pblics de contingut diferent de l'establert.

c) Les sollicituds que pretenguen el reconeixement d'un concret dret o inters subjectiu particular.

d) Els recursos administratius.

e) Les sollicituds de comunicaci constitutives del dret de petici, previst en la Llei Orgnica 4/ 2001, de 12 de novembre, Reguladora del Dret de Petici.

f) Les formulades de forma annima o que no resulte acreditada la verdadera identitat de qui la presente.

g) Les incidncies, parts, informes, actes etc. efectuades pels mateixos serveis municipals

h) Les sollicituds d'informaci.

i) Les reclamacions del personal municipal respecte a la seua particular relaci de servei.

j) Qualsevol altra que per la seua finalitat no tinguen com a objecte proposar millores dels serveis municipals.

k) Les qestions que tinguen un contingut econmic, versen sobre assumptes pendents de resoluci judicial o tramitaci administrativa, que es troben dins del termini de resoluci en tant no recaiga una resoluci expressa o presumpta, o tinguen com a objecte la revisi d'un acte municipal.

RGAN GESTOR
La Unitat de Reclamacions i Suggeriments, URiS.
Plaa Mayora, 1 - 4, Castell de la Plana , CP 12001 CASTELL.
urys@castello.es


REQUISITS
Contindr les dades que permeten la identificaci i localitzaci de l'interessat que ha presentat el Suggeriment o la Reclamaci o Queixa, a efectes de notificaci, i l'objecte del seu suggeriment i reclamaci o queixa.
L'Ajuntament facilitar els impresos oficials de sollicitud daquests.