Està en: INICI > Hisenda
CALENDARI FISCAL 2019
Primer periode: del 16 d'abril al 20 de juliol, ambds inclusivament.
 • Impost sobre Bns Inmobles Urbans.
 • Impost sobre Bns Inmobles Rstics.
 • Impost sobre Bns Inmobles de caracterstiques Especials.
 • Impost sobre Vehicles de Tracci Mecnica.
 • Taxes per entrada de vehicles mitjanant les voreres i reserves de la via pblica (Guals).

Segon periode: del 16 de setembre al 20 de novembre, ambds inclosos.
 • Impost sobre Activitats Econmiques.
 • Taxa per prestaci de serveis de recollida de residus slids urbans, tractament i eliminaci d'aquests (Fems).
 • Taxa per utilitzaci privativa o aprofitament especial del domini pblic local per ocupacions de subsl, sl de la via pblica, terrenys d's pblic i vol de la via pblica, amb determinats aprofitaments.

Domiciliacions peridiques.
 1. Els rebuts domiciliats en les distintes entitats de crdit, es posaran al cobrament el dia 20 de maig, els del primer perode, i 20 de setembre els del segon, sense perjudici dels terminis establerts per al sistema de pagament fraccionat a la carta.
 2. Escola de Mat. Els rebuts es posaran al cobrament mensualment, excepte els mesos de juliol, agost i setembre.
 3. Taxa per prestaci de serveis als mercats municipals. Els rebuts dels mercats ordinaris es posaran al cobrament mensualment i els dels mercats extraordinaris trimestralment.

FORMES DE PAGAMENT

 1. >> Domiciliaci bancaria.
 2. >> Mitjanant el pagament amb el document de pagament en les sucursals que tinguen obertes les segents entitats collaboradores i ininterrompudament en els seus caixers automtics:
  • Banc Santander, S.A.
  • Cajamar Caixes Rurals Unides, S. Coop. Crdit
  • Bankia, S.A.
  • Banc Bilbao Biscaia Argentria, S.A.
  • Banc de Sabadell, S.A.
  • CaixaBank, S.A.

Internet: en la carpeta ciutadana de la seu electrnica d'aquest Ajuntament.

Els documents de pagament seran remesos al seu domicili fiscal o expedits en lOficina Municipal de Recaptaci, en el segent horari datenci:
 • Oficina de Recaptaci (C/ Governador, n 4):
  MATINS: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.
  VESPRADES: de dilluns a dijous, de 16:00 a 18:00 hores.

Aix mateix, podran sollicitar-se a travs de la seu electrnica, en el procediment Expedici cartes de pagament.

El pagament dels rebuts haur d'efectuar-se dins del periode de pagament voluntari assenyalat.

Una vegada transcorregut el periode voluntari de pagament, s'iniciar el periode executiu que determina l'import del recrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.