Està en: INICI > Hisenda

Sol·licitud i Autoliquidació per a la Celebració de Matrimonis Civils en l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana


Sol·licitud per a celebració de matrimoni civil, consistent en la unió matrimonial oficiada per l'Excm. Sr. Alcalde o Il·lm. Sr. Regidor en qui delegue de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.

qui ho pot sol·licitar?


Les persones que desitgen contraure matrimoni civil en l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Dates i terminis


Les dates es determinaran en funció de l'agenda i horaris disponibles tenint en compte les preferències sol·licitades pels futurs contraents.

L'expedient es tramita en el Jutjat corresponent i en la sol·licitud municipal de celebració es farà referència a l'expedient.

Documentació Necessària


Model de sol·licitud – autoliquidació.

Aquest imprés el trobarà en la pàgina web www.castello.es o en qualsevol de les oficines d'Atenció Integrada de qualsevol de les Tinències d'Alcaldia de Castelló.

Si obté el formulari a través de la web, ha d'imprimir una única còpia:
 • La primera pàgina és per a entregar en el Registre de la Tinència d'Alcaldia Centre.
 • La segona pàgina és per a l'entitat col·laboradora (Banco Santander, Cajamar, Bankia, BBVA, Banco Sabadell i Caixabank), excepte si l'import és de 0 euros, en el qual cas no es generarà esta segona pàgina (ja que no ha de realitzar cap pagament).
No cal que imprimisca una còpia per a vosté: se li donarà una còpia (ja segellada, i amb el seu número de registre d'entrada) una vegada formalitzada la sol·licitud en Registre de la Tinència d'Alcaldia Centre.

>> Formulari de Sol·licitud i Autoliquidació de Matrimoni Civil.

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").


Podrà informar-se de la data i hora de celebració de matrimonis civils:

 • En el número de telèfon d'informació: 010 si crida des d'un telèfon fixe d'aquest municipi.
 • En el número de telèfon d'informació 964 226 010 si crida des d'un telèfon mòbil o telèfon de fora del municipi.
 • Presencialment en la Tinència d'Alcaldia Centre, Negociat d'Atenció Integrada ubicat en Plaça Major núm. 1, planta baixa.
Una vegada confirmada la data i l'hora podrà abonar l'import corresponent per a la celebració del matrimoni civil ingressant-ho en el compte bancari d'aquest Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana en alguna de les següents entitats col·laboradores: BSCH, Cajamar, Bankia, BBVA, Banc Sabadell, Banc de València, La Caixa, Caixa de Catalunya, Banco Mare Nostrum.

Procediment i tramitació.
 • Obtenció de la interlocutòria del jutge de 1ª Instància (Registre Civil ubicat en Bulevard Vicente Blasco Ibáñez núm. 12 - Ciutat de la Justícia).
 • Reserva i confirmació data i hora per a la celebració del matrimoni civil.
 • Abonament de l'import corresponent.
 • Presentació en el Registre General de la Tinència d'Alcaldia Centre de la sol·licitud – autoliquidació.

Obligacions econòmiques


Imports segons Ordenança fiscal Municipal.
 • Dilluns a Divendres en Horari Laboral, en els Despatxos de Regidors o Sales de Comissions/Reunions: Import 130 €.
 • Divendres o Vespres de festiu, a partir de les 17:00 hores, en el Saló de Plens de l'Excm. Ajuntament o en el Saló Plenari de la Tinència d'Alcaldia del Grau: Import 153 €.
 • Dissabtes, en el Saló de Plens de l'Excm. Ajuntament o en el Saló Plenari de la Tinència d'Alcaldia del Grau: Import 153 €.

Legislació aplicable

 • Llei 35/1994 de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d'autorització del matrimoni civil pels alcaldes.
 • Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre l'autorització del matrimoni civil pels alcaldes.
 • Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per Prestació de Serveis de Matrimonis Civils.