JORNALS DE VILA 2017. PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE PERSONES DESOCUPADES - Borsa de Treball.
Nº de Convocatòria: 12/2017.
Subgrup: AP, C2, C1, A2.
Categoria: Oficials lampista/a, Oficials d'electricitat, Oficials d'obra de paleta, Peons d'obra de paleta, Oficials de pintura, Peons de pintura, Peons de neteja, Oficials fusteria metàl·lica, Peons de fusteria metàl·lica, Treballador/a social, Coordinador/a (treballador/a social), Educador/a Social, Administratius/as, Auxiliars administratius/as, Auxiliars Programa d'Habitatge i Arquitecte/a tècnic/a (Aparellador/a).
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
Publicació de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicació de la convocatòria B.O.P.: Número 95, de 10 d'agost de 2017.
Termini de presentació d'instàncies: De l'11 al 25 d'agost, ambdós inclusivament.
Import a pagar: No hi ha pagament de taxes.

>> Llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es i designació dels Tribunals qualificadors del procés selectiu.

>> Llistat d'aspirants.

>> Model de sol·licitud d'admissió al procés selectiu.

>> Bases Específiques rectores del procés selectiu.volver