PROCÉS SELECTIU CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA.
Número de convocatòria: 13/2017.
Subgrup: C1.
Categoria: Tècnic/a Especialista en Informàtica.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjançant concurs-oposició).
Publicació Bases: Web municipal, Tauló Anuncis Ajuntament i Tauló RRHH.
Publicació convocatòria B.O.P.: número 103, de 29 d'agost de 2017.
Termini presentació instàncies: Del 30 al 18 de setembre, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 20 euros.

>> Anunci del qüestionari tipus test sobre coneixements teòrics i teòric pràctics, i de la plantilla de respostes correctes.

>> Anunci relatiu a l'abstenció i nou nomenament del Tribunal qualificador.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants, nomenament del tribunal qualificador i data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases específiques rectores del procés selectiu.

>> Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives.

volver