TCNIC/A ARXIVER/A. Borsa de Treball Temporal.
Nmero de convocatria: 12/2018.
Subgrup: A1.
Categoria: Tcnic/a Arxiver/a.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH..
Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 131, d'1 de novembre de 2018.
Publicaci en el B.O.P. ampliaci de termini de presentaci d'instncies i de titulacions: Nmero 48, de 13 d'abril de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 15 d'abril al 15 de maig, ambds inclusivament.
Import a pagar: 30.00 euros.

>> Anunci dels resultats de la prova tipus test.

>> Anunci de l'acte d'obertura dels sobres que contenen les dades identificatives de les persones que van realitzar l'exercici tipus test.

>> Plantilla amb les respostes correctes de l'exercici tipus test.

>> Anunci de resoluci de reclamaci i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu..

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'admissi a proves selectives.

volver