TCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACI SOCIAL. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 13/2018.
Subgrup: B.
Categoria: Tcnic Superior en Integraci Social.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH.
Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 149, de 13 de desembre de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: Del 14 de desembre de 2018 al 14 de gener de 2019.
Import a pagar: 22,50 euros.

>> Anunci de la nova proposta per a la constituci de borsa de treball.

>> Anunci de la resoluci de reclamacions a la puntuaci i publicaci definitiva de la valoraci de la fase de concurs, per la resoluci d'una reclamaci no resolta.

>> Anunci de la proposta per a la constituci de borsa de treball.

>> Anunci de la resoluci de reclamacions a la puntuaci i publicaci definitiva de la valoraci de la fase de concurs.

>> Anunci de la valoraci de la fase de concurs.

>> Relaci per ordre de puntuaci de les persones aspirants que han superat el primer exercici tipus test (fase d'oposici) i convocatria per a la presentaci de la documentaci acreditativa dels mrits.

>> Anuncio del resultado del primer ejercicio tipo test con los datos identificativos.

>> Anunci del resultat de la correcci del primer exercici tipus test i convocatria per a l'apertura dels sobres identificatius.

>> Anunci de les respostes correctes del test.

>> Anunci de resoluci d'impugnacions a pregunta/respostes de l'exercici tipus test.

>> Anunci de suspensi provisional de l'acte d'apertura de sobres.

>> Anunci de rectificaci de la data de la convocatria per a l'obertura dels sobres que contenen la identitat dels aspirants que van realitzar el primer exercici.

>> Anunci de la convocatria per a l'obertura dels sobres que contenen la identitat dels aspirants que van realitzar el primer exercici.

>> Anunci de les respostes correctes del test, primer i nic exercici del procs selectiu.

>> Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver