PEDAGOG/A. Borsa de Treball Temporal, mitjanant el sistema de Consurs
Nmero de convocatria: 16/2019.
Subgrup: A1.
Categoria: Pedagog/a.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncio de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: Nmero 111, de 5 de setembre de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 6 al 19 de setembre de 2019, ambds inclusivament.
Import a pagar: 18 euros.

>> Anunci de la designaci de la Comissi de Valoraci del procs selectiu.

>> Annex I: Full d'autobaremaci.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver