Está en: INICIO > Fiestas
REGLAMENT DE RECOMPENSES DE LA FUNDACIÓ MUNICIPAL DE FESTES

Article 1er.-
Amb la finalitat de distingir i premiar aquelles institucions, entitats públiques o privades i persones que hagen destacat per la seua aportació a lenriquiment de les festes de la Ciutat de Castelló. o en la promoció i divulgació de les mateixes, la Junta de Festes de Castelló dacord amb el titol X dels estatuts vigents de la Fundació Municipal de Festes, estableix 1es següents distincions:
1.- Medalla de les Festes
2.-Fadrí, en les categories dor i argent, i infantil en aquests mateixos metalls.
3.- Insignia de la Fundació Municipal de Festes, en les categories dor i argent.

La concessió daquestes distíncions i els honors que els corresponen en cada situació, sestableixen en el present Reglament.

Article 2on.-
La Medalla de les Festes és la més alta distinció de la Fundació i es concedirà a institucions, entitats públiques o privades, i persones que shagen distingit de manera excepcional en la seua aportació al patrimoni cultural de 1a ciutat, en lapartat concret de les festes i dels valors que aquestes representen.

Article 3er.-
La Medalla de les Festes és compatible amb la resta de distincions que figuren en aquest Rcg1ament i també amb aquelles altres que puguen ser concedides per lAjuntament de la ciutat en lambit de la seua més amplia competència.
En relació amb la Medalla. de les Festes, aquesta tant sols podrà concedir-se fins un máxim de deu quan es tracte de persones en vida. Arribats a aquest número, no podrà atorgar-se aquesta distinció fins que es produesca la mort dalguna de les persones que la posseeixen.
En el cas dinstitucions o entitats públiques o privades, el número és il.limitat.

Article 6é.-
La Medalla de les Festes portarà gravada, en una cara, una al.legoria del món de la festa i, en laltra, el logotip de la pròpia Fundació i la inscripció: Fundació Municipal de Festes - Junta de Festes de Castelló, així com el nom de la persona o institució distingida i la data de la concessió.

Article 7é.-
El fadrí, en les categories dor i argent, serà concedit a aquelles persones, entitats o institucions, que es distingeixen per la seua aportació a les festes de la ciutat, particularment en el si de lorganització de les mateixes o per la seua col.laboració amb aquella.
El Fadri Infantil, en 1cs categories dor i argent serà concedít a aquells xiquets integrats en els ens col.laboradors i vinculats, els quals acomplesquen els requisits establerts.

Article 8é.-
La Insignia de la Fundació Municipal de Festcs, en 1es categories dor i argent, és distintiu que será concedit tant sols a persones, no entitats, i a més a més implicades directament en lestructura de lorganització de les festes, Patronat i Junta de Festes.

CAPÍTOL II - ORGANITZACIÓ

Article 9é.-
Per donar complement a larticle 91é dels Estatuts de la Fundació, i amb la finalitat destudiar i valorar els mèrits de les persones i institucions propossades per la concessió de les distincions que es descriuen en e1 present Reglament, es crearà una Comissió de Recompenses.

Article 10é.-
La Comissió de Recompenses estarà formada per set membres de la Junta de Festes, elegits per majoria absoluta pel Ple de la mateixa Junta. La durada del nomenament serà de dos anys.

CAPITOL III - GESTIÓ

Article 11é.-
Per la concessíó de la Medalla de les Festes, íncoarà el corresponent expedient 1a Comissió de Recompenses de la Junta de Festes, preví acord per majoria absoluta del Ple de la Junta, adoptat en votació secreta en sessió extraordinària convocada a lefecte i per tractar com a únic punt de lordre del día, aquest tema.

Article 12é.-
La iniciativa per que siga incoat lexpedient a que fa referència larticle anterior, podrà partir del propi President de la Fundació Municipal de Festes o del President de la Junta de Festes, aixi com de la proposta dels ens col.laboradors o vinculats a 1a Junta, previ acord per majoria dels seus respectius òrgans de govern.

Article 13è.-
Lacord de la Comissió de Recompenses es sometrà al Ple de la Fundació Municipal de Festes, integrada pels membres del Patronat i de la Junta de Festes, convocat a lefecte i per tractar aquest tema com a únic punt de lordre del dia. La concessió de la Medalla de les Festes deurà. ser acordada per majoria absoluta en votació secreta. Posteriorment a la seua aprovació, la Medalla de les Festes será lliurada per lExcm. Sr. Alcalde de la Ciutat.

Article t4é.-
Per la concessíó del Fadrí, en les categories dor i argent, incoarà els oportuns expedients la Comissió de Recompenses de la Junta de Festes. a proposta dels membres de la mateixa Junta de Festes, dels ens vinculats i col.laboradors, o bé a proposta del President de la Fundació o dalgún dels membres del Patronat Municipal de Festes.

Article 15é.-
Correspon la concessió del Fadrí a la Junta de Festes, per acord de la majoria simple dels membres de la mateixa.

Article 16é.-
Seran distingits amb el Fadrí, en la seua categoria dor, els membres de la Junta de Festes i dels òrgans rectors dels ens vinculats i col.laboradors que, formant part de lestructura organitzadora de les festes, acrediten vuít anys consecutius o dotze alterns de permanencia en les tasques pròpies de les festes.
No sacumularan a aquest efectcs els anys que shagueren tingut en compte per atorgar aquesta recompensa en la categoria infantil.
En la categoria infantil es seguiran els mateixos criteris descrits en el 1er. paràgraf del present article.
El fadrí dor es concedirà transcorreguts un minim de quatre anys des de la concessi6 didèntica distinció en la seua categoria dargent.

Article 17é.-
Seran distingits amb el Fadrí en la categoria dargent, els membres de la Junta de Festes i dels òrgans rcctors dels ens vinculats i col.laboradors que, formant part de lestructura organitzadora de les festes, acrediten quatre anys consecutius o sis alterns de permanència en les tasques pròpies de les festes.
No sacumularan a aquests efectes els anys que shaguessen tingut en compte a fi datorgar aquesta recompensa en la categoria infantil.
En la categoria infantil es seguiran els mateixos criteris descrits en el 1er. paràgraf del presente article.

Article 18é.-
Amb caràcter cxcepcional i prèvia aprovació de la Junta. de Festes per majoria absoluta dels seus membres, podran ser concedides dístincions del "Fadrí dHonor", en les dues categories, a persones, empreses i institucions distintes de les enumerades en els articles 16 i 17.

Article 19é.-
La Insignia dOr de la Fundació Municipal de Festes es concedirà per dret propi, a les Regines de les Festes i als Presiclents de la Fundació i Junta de Festes.

Article 20é.-
La Insignia dArgent de la Fundació Municipal de Festes es concedirà, per dret propi, als membres de la Junta de Festes i a les components de la Cort dHonor de les Regines.

Article 21é.-
Amb caràcter excepcional, i prèvia aprovació del Patronat, podran ser concedides Insignies dHonor de la Fundació a persones distintes de les enumerades en e1s articles 19 i 20.

CAPITOL IV - PUBLICITAT

Article 22é.-
La imposició de la Medalla de les Festes es realitzarà en un acte despecial relevància i solemnitat i contarà amb lasistència dels membres del Patronat Municipal de Festes i de la Junta de Festes en ple.

Article 23é.-
Les persones, institucions í entitats que estiguen en possessió de la distinció a que fa referència larticle anterior, seran considerades com a membres honorífics de la Junta de Festes, i formaran part de lAssemblea - Consell Municipal de Festes.

Article 24é.-
La imposició del Fadrí tindrà lloc en les circumstàncies que la Junta de Festes considere oportunes, però especialment en algun esdeveniment festiu rel1evant.

CAPÍTOL V -REGISTRE

Article 25é.-
Serà responsabilitat de la Comissió de Recompenses de ]a Junta de Festes, el portar un registre de les distincions concedides, i emetre les certificacions acreditatives que a tal efecte se li sol.liciten.