Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent, per a contractar les obres incloses en el "Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació d´edifici de l´antiga Delegació d´Hisenda per a Centre Sociocultural".Número d´expedient: 003/2013.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.

Data publicació en el B.O.P.: 26 de novembre de 2013.

Data fi presentació proposicions: Fins al 9 de desembre de 2013, a les 13:00 hores.

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 26 de novembre de 2013.

Visita de les instala·lacions, dilluns 2 de desembre a les 9:30 hores. Punt de trobada en la porta de l´Edifici de l´Antiga Delegació d´Hisenda, en la plaça Huertos Sogueros.


                                      ANUNCI ACLARIDOR

S´ha advertit una discrepància en l´apartat 2º de la clàusula 11ª del Plec de Clàusules Administratives, "Criteris de valoració de les ofertes", entre la puntuació que figura en els subapartats 2.2 i 2.3 corresponents a l´avaluació de l´ampliació del termini de garantia i el termini de manteniment de les obres i instal·lacions executades, i la valoració màxima dels criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques. 

Sent que aquesta discrepància és producte d´un error numèric en els subapartats 2.2 2.3, es comunica que tal i figura en aquest apartat 2 de la clàusula 11 del propi plec, els criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques es valoraran fins a un màxim de 100 punts, amb el següent desglossament:
      a) Oferta econòmica: fins a 60 punts.
      b) Termini de garantia: fins a 15 punts.
      c)Termini de manteniment de les obres i instal·lacions executades: fins a 15 punts.
      d)Contractació per a l´execució del contracte de joves d´entre 18 i 30 anys que es trobi en situació de desocupació almenys des d´1 de gener de 2013, o bé siguin demandants de primera ocupació: fins a 10 punts.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: 10 de desembre de 2013, a partir de les 10:00 h.


Acta  suspensió obertura Sobre A

 - Data Obertura del Sobre A: dimecres, 11 desembre de 2013 a les 12:30 H.

- Data Obertura documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic: dimats, 17 desembre de 2013, a partir de les 10:00 h.
Lloc: 2º pis de l´edifici Noble.

Acta obertura Sobre B

- Lectura informe del sobre B i obertura  documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: dimats, 4 de febrer de 2014, a partir de les 10:00 h. 
Lloc: 2º pis de L´edifici Noble.

Acta lectura informe del Sobre B i obertura Sobre C.

- Data lectura d´informe tècnic i proposta d´adjudicació, acte públic: dimats, 4 de març de 2014, a partir de les 10:00 h
Lloc: 2º  pis de L´edifici Noble. 

Acta de lectura del informe del sobre C y propuesta de adjudicación 


ADJUDICACIÓ:

Anunci de delegació de la adjudicació del contracte

- Data adjudicació: 22 de juliol de 2014

- Adjudicatari: ADC Infraestructures i Sistemes, S.L, Corporació Europea de Serveis i Capitals, SAU i Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA) que liciten en compromís de constituir-se en UTE.


FORMALITZACIÓ:

- Data formalització: 1 de septiembre de 2014


Documentación Associada: 
 
Anunci de Licitació. 

Anunci de FormalitzacióAnunci d´adjudicació.

Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

PROJECTE:

0.Portada. 

1.Memòria. 

2.Plàns. 

3.Plec.
 
4.Pressupost.

5.Hisenda ESS. 

6.Manual d´Ús ICL. 

7.Pla de manteniment ICL.

8.Projecte IBT. 

9.Projecte ICL. 

10.Projecte IEP. 

11.Projecte IFS.

volver