QU S?
La Comissi Especial de Suggeriments i Reclamacions s un rgan creat per l'Ajuntament per a la defensa dels vens i les venes davant de l'Administraci Municipal.

QUI LA FORMA?
Est formada per representants de tots els grups poltics que integren el Ple de l'Ajuntament, en forma proporcional al nombre de membres daquest.

La seua composici s la segent:

President:

Sr. Ignasi Garcia Felip.

Vicepresidenta 1:

Sra. M Carmen Ribera Soriano.

Vicepresidenta 2:

Sr. Omar Braina Bou.

Vocals:

  • Sr. Carlos Felu Mingarro.
  • Sra. Salom Pradas Ten.
  • Sra. Cristina Gabarda Ortn.
  • Sra. Anna Pealver Bermudo.

El mandat de la Comissi Especial s el mateix que el de la corporaci municipal.
Es reuneix amb periodicitat trimestral, en la Sala de Juntes de l'Ajuntament.


FUNCIONS
Les funcions de la Comissi Especial sn:
a) Rebre les reclamacions o queixes i suggeriments per retards, desatencions o deficincies en el funcionament dels serveis municipals.

b) Demanar informaci sobre reclamacions o queixes per a verificar la seua transcendncia i formular recomanacions, advertncies, recordatoris i suggeriments.

c) Rebre suggeriments per a millorar la qualitat de serveis, incrementar estalvis i rendiment de la despesa pblica, simplificar trmits innecessaris.

d) Analitzar les causes que van motivar l'acumulaci de reclamacions o queixes i suggeriments en un mateix mbit de l'actuaci municipal.

e) Supervisar l'activitat de l'Administraci municipal.

f) Donar compte al Ple de les seues actuacions per mitj d'un Informe anual, de les queixes presentades i de les deficincies observades en el funcionament dels serveis municipals, amb especificaci dels suggeriments o recomanacions no admeses per l'Administraci municipal.

Quan la gravetat o urgncia dels fets ho aconsellen, es podr realitzar informes extraordinaris.


LA UNITAT DE RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS | URiS-
Per al desenvolupament de les seues funcions la Comissi Especial de Suggeriments i Reclamacions compta amb el suport administratiu de la Unitat de Reclamacions i Suggeriments, que s l'encarregada de donar compte a la Comissi de les reclamacions o queixes i suggeriments presentats, la seua tramitaci i remissi als serveis interessats per al seu informe, realitzar les contestacions als interessats i donar compte daquestes a la Comissi i qualsevol altra actuaci anloga que li requerisca la Comissi.


FONAMENT LEGAL
Article 132 de la Llei 7/ 1985 , de 2 d'abril , Reguladora de les Bases de Rgim Local, introdut per la Llei 57/ 2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernitzaci del Govern Local.

Reglament Orgnic del Ple i les seues Comissions de 21 de desembre de 2006 ( art . 114 a 116) . BOP de Castell nm. 71 de 7 de juny de 2007.