El PP proposa rebaixar l'IBI a Castell i retornar part de la taxa de fems per a ajudar famlies i empreses a afrontar la crisi per la Covid-19

Grup Popular  Dijous, 6 de Agost de 2020El regidor del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha traslladat a la Taula Negociadora de les Ordenances Fiscals una bateria de propostes que persegueixen promoure una rebaixa selectiva de determinats impostos per a reduir la pressió fiscal als ciutadans, les pimes i els autònoms, amb rebaixes en la taxa de fems, l'Impost de Béns immobles (IBI), l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE), el de Construccions (ICIO) o el relatiu a l'ocupació de la via pública amb la finalitat d'afavorir la reactivació de l'activitat econòmica i afrontar amb majors garanties la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia. Propostes que se sumisquen a la petició de reduir l'IBI als Béns immobles de Característiques Especials (BICE) a nivells previs a 2018 que el PP ja va elevar a la Mesa la setmana passada.

Segons ha explicat Redondo, al cas de l'IBI urbà "la Llei reguladora de les Hisendes Locals permet aplicar per als immobles urbans un coeficient mínim del 0,40% i nosaltres proposem reduir el percentatge actual, que se situa en el 0,69%, ja que existeix marge legal i tant la baixada com la reducció d'ingressos estan justificades pels continus romanents que presenta aquest Ajuntament exercici rere exercici, just en un moment especialment complicat per a les economies domèstiques a causa de la crisi".

Redondo ha recordat a més que "després de la recent aprovació per part de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) de la proposta del Ministeri d'Hisenda, aquests romanents ni tan sols es destinaran a amortitzar deute bancari, sinó que seran directament confiscats pel Govern, per la qual cosa l'alternativa més justa és que els diners no isca de les butxaques dels castellonencs".

Pel que fa a l'IBI rústic, l'edil del PP ha agregat que "si en l'actualitat s'està aplicant un 0,60%, nosaltres proposem rebaixar-lo un altre 10% fins al 0,54%, la qual cosa està 0,24 punts per damunt del mínim del 0,30 que proposa la llei i que permetria estalviar al voltant de 165.000 euros a la ciutadania".

Al costat d'aquestes mesures, Redondo ha explicat que el PP sol·licita prorrogar fins al 30 de juny de 2021 l'exempció del pagament de la taxa d'ocupació de via pública per a establiments com a bars i restaurants, així com "la devolució de la part proporcional de la taxa de fem en aquells establiments que han romàs tancats durant l'estat d'alarma o han vist reduïda la seua activitat a causa de la Covid-19".

"En l'actualitat, l'Ordenança Reguladora de les taxes de recollida de residus sòlids, estableix per als locals amb activitat fins a cinc tarifes diferenciades en funció del nombre d'empleats, sense tindre en compte ni el tipus d'activitat ni el volum dels residus generats, una qüestió que hauria d'emportar-se a estudi i que aquest grup ha sol·licitat en diferent ocasions", ha explicat Redondo, que ha afegit que, "a pesar que l'article 5 estableix que no podran reconéixer-se altres exempcions, reduccions o beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació dels Tractats Internacionals, l'art. 26.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) també determina que, quan per causes no imputables al subjecte passiu el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es preste o desenvolupe, es procedirà la devolució de l'import corresponent".

"Això implica que, si el servei no es presta, s'haurà de retornar la part de la taxa corresponent, però no perquè està exempta o bonificada, sinó perquè l'interessat té dret al fet que se li retorne l'import proporcional de la taxa si no se li presta el servei, tal com ocorre en el cas de la recollida de fem", ha incidit l'edil del PP.

Bonificacions ICIO i IAE

D'altra banda, els Populars també proposen incloure en l'ordenança que regula l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que estableix una bonificació del 90% per als edificis de més de 50 anys d'antiguitat, "una bonificació addicional del 25% per a minimitzar la caiguda d'ingressos de les empreses del sector, així com que s'incloga una escala de bonificació en funció de l'antiguitat i l'interés social de l'edifici".

I, pel que fa a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), Redondo ha avançat que "si bé l'ordenança estableix bonificacions en funció de l'any d'activitat i la taxa de creació d'ocupació de l'empresa, sol·licitem una bonificació addicional del 25% per a aquelles activitats que van ser declarades ‘no essencials’ durant l'estat d'alarma i es van veure obligades al tancament de la seua activitat".

"Considerem que en una ciutat amb 17.000 aturats i en la qual l'equip de govern d'Amparo Marco està més preocupat de seguir les directrius que li marquen des de Madrid que de defensar els interessos dels seus ciutadans, alleujar la càrrega impositiva és fonamental per a tractar d'afavorir la reactivació de l'economia i garantir la continuïtat de l'activitat empresarial", ha conclòs Redondo.