Està en: INICI > Notícies

Castell amplia els tipus de gual per a potenciar el prquing rotatiu

Dijous, 28 de Mar de 2019

NOVA ORDENANÇA DE GUALS
L'Ajuntament de Castelló ha actualitzat l'ordenança municipal de guals després de dues dècades de vigència de l'anterior text. La normativa potència els guals temporals per a afavorir la rotació i amb taxes adaptades, regula la delimitació del gual i elimina la instal·lació de jardineres i pilons en via pública.

QUÈ ÉS UN GUAL?
Existeix una confusió generalitzada sobre el concepte de gual. Encara que la majoria de ciutadans ho associa a la reserva d'espai per a impedir que un vehicle aparque a les portes d'un garatge, en realitat es tracta de l'autorització per a l'entrada i eixida de vehicles a través d'una vorera o espai públic. De fet la paraula gual procedeix del verb 'vadear', que significa depassar, creuar o travessar.
L'autorització per a travessar la vorera o l'espai públic es complementa amb la instal·lació d'un senyal de prohibit aparcar, que garanteix el dret d'accés dels vehicles als seus garatges.

TIPUS DE GUAL
GUAL PERMANENT
Destinat a garatges de comunitats de propietaris, per als d'ús residencial o per a aquells immobles/locals en els quals es desenvolupen activitats comercials, industrials o de serveis.
El gual s'aplica les 24 hores al dia els 365 dies de l'any.

GUAL HORARI
Llicència de gual per a immobles/locals en els quals es desenvolupen activitats comercials, industrials o de serveis.
El gual s'aplica de 8.00 a 20.00 hores. Fora d'aqueix horari està permés estacionar.

GUAL D'HORARI ESPECIAL
El gual s'aplica de 16.00 hores a 10.00 hores de l'endemà. La resta del temps (de 10.00 a 16.00 hores) es permet l'estacionament amb les mateixes condicions que la zona blava.
Es pot sol·licitar en habitatges unifamiliars situats dins del perimetre format per les següents vies, carrers i avingudes:
CAMPANYA D'INSPECCIÓ DE GUALS
Amb la voluntat de garantir l'adaptació a la nova ordenança i evitar greuges entre ciutadans, l'Ajuntament de Castelló farà una tasca permanent d'inspecció de guals.
Sol·licitud de gual en regla
Estat de la placa
Estat de la pintura
Zona de delimitació

ENCARA ET QUEDEN DUBTES?
Consulta aquest fil de preguntes freqüents

Visc en un carrer per als vianants. He de sol·licitar gual per a accedir al meu garatge?
Sí, el pagament de la taxa de gual garanteix el dret a traspassar la vorera per a accedir al garatge, per la qual cosa es compensa a la resta dels ciutadans. El gual autoritza l'entrada i eixida de vehicles a través d'una vorera o espai públic, per tant també es requereix sol·licitar el gual.

Com tramite la sol·licitud de gual?
Poden sol·licitar l'autorització de gual els propietaris, els arrendataris o qualsevol altre posseïdor legítim d'immobles. En el cas d'immobles subjectes al règim de propietat horitzontal, seran les comunitats de propietaris o agrupacions d'aquestes i, en concessions municipals, els concessionaris.
La sol·licitud d'autorització municipal de gual (que posteriorment haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local) es realitzarà, segons el model elaborat per l'Ajuntament, en el qual constarà bàsicament:
1. Document on s'expressa la veracitat de les dades i que es compleix amb la normativa.
2. Dades a proporcionar:
a. Emplaçament del gual.
b. Referència cadastral de l'immoble al fet que serveix.
c. Activitat o ús de l'immoble per al qual se sol·licita el gual.
d. Tipus de gual que se sol·licita: horari, permanent o d'horari especial.
e. Superfície útil de l'immoble, (parcel·la o recinte) i nombre de places
d'estacionament amb independència de moviment.
f. Número i ample de les portes d'accés i eixida de vehicles a la via o espai públic.
g. Ús rotacional, si és el cas, de l'aparcament.
h. Existència de rebaixe de la vorera.

La meua comunitat té delimitat el gual amb jardineres. Cal retirar-los?
Els elements delimitadors de gual (jardineres, pilons, etc.) hauran de ser retirats de la via pública, així com restituir la calçada al seu estat anterior, en el termini màxim d'UN any des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança. Les tasques de retirada i reposició les realitzarà l'Ajuntament.

Què passa amb els guals perifèrics, els agrícoles i els pesquers?
Els guals perifèrics queden assimilats amb caràcter automàtic a gual permanent. Els guals agrícoles i pesquers existents, podran optar pel gual horari (industrial) o permanent (habitatge).Segueix-nos: