Tràmits

Tràmits en el Portal de la Ciutadania(A data d'1 de gener de 2015):

 • Autoliquidació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
 • Certificat de no tenir deutes amb l'ajuntament
 • Compensació de deutes
 • Declaració de baixa en les taxes de recollida de residus per mancar un immoble d'energia elèctrica i aigua potable (escombraria)
 • Declaració de la transmissió d'un immoble urbà a efecte de les taxes per recollida de residus (escombraria)
 • Declaració en la taxa per recollida de residus de l'alta, baixa o modificació del domicili de l'exercici d'una activitat (escombraria)
 • Devolució parcial quota I.A.E., I.V.T.M., Escombraries, Guals, per baixa
 • Expedició cartes de pagament
 • Fraccionament i ajornament de deutes
 • Hoja de terceros
 • Nova domiciliació, modificació o anul·lació del nombre de compte bancari
 • Recurs de reposició contra diligència d'embargament
 • Recurs de reposició per baixa en les taxes per recollida de residus, tractament i eliminació dels mateixos per cessar en l'exercici de l'activitat o modificar el domicili tributari (escombraria)
 • Recurs de reposició per canvi de titularitat de l'immoble en les taxes per recollida de residus, tractament i eliminació dels mateixos (escombraria)
 • Recurs de reposició per duplicitat de liquidacions de taxes per recollida de residus, tractament i eliminació dels mateixos en aquells immobles en els quals s'exerceix alguna activitat (escombraria)
 • Recursos de reposició contra providència de constrenyiment
 • Sistema de pagaments fraccionats a la carta
 • Sol·licitud d'aplicació de l'epígraf 3.1.1.1 en les taxes per prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos per trobar-se tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació
 • Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Sol·licitud de bonificació de quotes de l'Impost sobre Béns Immobles Urbans per Habitatge de Protecció Oficial
 • Sol·licitud de bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles Urbans per a Família Nombrosa
 • Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat o per excés
 • Sol·licitud de reducció en les taxes per prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos per a Família Nombrosa
 • Sol·licitud de reemborsament despeses de les garanties aportades
 • Suspensió procediment de cobrament de deutes