POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L'Ajuntament de Castelló està especialment sensibilitzat amb la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris i usuàries dels serveis del lloc web.

Per mitjà d’aquest document, l'Ajuntament us informa que les pàgines web tenen per objecte facilitar-vos informació sobre el nostre municipi i els esdeveniments ue s'hi organitzen, posar a la vostra disposició la informació establerta en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la possibilitat d'efectuar els tràmits que estan disponibles a través de la nostra seu electrònica.

Resulta d'aplicació la legislació vigent tant en matèria de seguretat (ENS) com en matèria de protecció de dadess personals (RGPD, LOPDGDD)

L'Ajuntament us informa, com a USUARIS i USUÀRIES dels llocs web anteriorment esmentats, dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen en lloc web, a fi que decidiu, lliurement i voluntària, si desitgeu facilitar la informació sol·licitada.

L'Ajuntament es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingueu un perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Castelló.

Domicili: Plaça Major 1 , 12001 Castelló

Contacte: info@castello.es

Telèfon: 010 Delegat de protecció de dades: dpd@castello.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades que ens faciliteu per mitjà de l'apartat de Contacte seran tractades amb la finalitat d'atendre la vostra sol·licitud. Si ens envieu un correu electrònic, igualment tractarem les dades per a donar resposta a la vostra sol·licitud. La recollida i tractament de les dades personals a través dels diferents formularis a què poguéreu accedir a través de la seu electrònica/tràmits té diferents finalitats indicades en les clàusules recollides en el formulari corresponent. Aquestes finalitats seran atendre la vostra sol·licitud, reclamació, denúncia i, en general, gestionar el tràmit que inicieu a través de la Seu Electrònica.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per a gestionar la vostra consulta, suggeriment, reclamació o denúncia. Finalitzada aquesta, es conservaran durant el termini corresponent per a complir les obligacions legals o durant el termini que un jutge o tribunal ho puga requerir. Així mateix, podran ser conservades amb fins històrics i d'arxiu general. br />

Aquest termini pot ser menor en alguns casos en què l'usuari retire el seu consentiment o exercisca el dret de supressió.

LEGITIMACIÓ

La legitimació per al tractament dependrà de la vostra petició. Així quan estiga relacionada amb les funcions de l'Ajuntament es basaran en l'exercici de les funcions públiques. Quan ens realitze una petició o se subscriga a algun servei oferit per l'Ajuntament, es basarà en el vostre consentiment.

Quan la sol·licitud estiga relacionada amb el compliment d'una obligació legal, la normativa aplicable serà la base de legitimació. Quan existisca un contracte entre vosaltres i l'Ajuntament, la base de legitimació serà la relació contractual existent. Quan la legitimació vinga donada pel seu consentiment, aquest es donarà mitjançant un acte afirmatiu clar que reflectisca una manifestació de la seua voluntat lliure, específica, informada, i inequívoca d'acceptar el tractament de dades personals.

DESTINATARIS I DESTINATÀRIES

Les dades podran ser cedides a altres organismes públics competents en la matèria en compliment de la normativa vigent. Així mateix, podran ser publicades en el Portal de Transparència de l'Ajuntament, en compliment de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

DRETS DELS USUARIS I USUÀRIES

Podreu posar-vos en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades per a qualsevol dubte que tingueu sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal en l’adreça següent: dpd@castello.es

Vosté podrà exercitar els drets de: Accés, Rectificació i Supressió o si escau Oposició així com els de Portabilitat, Oblit i Limitació.

Per a això, podreu dirigir-vos a l'Ajuntament a través de l’adreça següent Plaça Major 1 , 12001 Castelló, especificant el dret que sol·liciteu, amb un document identificatiu (DNI, passaport..). En el cas que actuàreu per mitjà de representant, legal o voluntari, haureu d'aportar també el document que acredite la representació i document identificatiu d’aquest.

També pot exercir els seus drets accedint a la Seu Electrònica (seuelectronica.castello.es) al tràmit Exercici de Drets sobre Dades Personals.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu dirigir-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).”

MESURES DE SEGURETAT

S'aplicaran les mesures de seguretat establertes en la normativa corresponent (Esquema Nacional de Seguretat).