INCLUSIÓ SOCIAL

El Negociat d'Inclusió Social forma part de l'estructura dels Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica i centralitza la direcció tècnica i administrativa dels equips d'intervenció en els serveis següents:

    • Servei d'acollida i atenció davant de situacions de necessitat social, que inclou la recepció, atenció i primer diagnòstic en les situacions de necessitat social, que comprén la tramitació de les prestacions econòmiques d'emergència social i per a la millora de l'autonomia de la gent gran i del Pla municipal d'igualtat d'oportunitats de dones i homes i desenvolupament del programa de suport a la família i infància en període estival.
      
    • Servei d'inclusió social, que inclou les funcions següents:
        ◦ Prevenció, diagnòstic, intervenció i seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, les famílies o les unitats de convivència en situació de vulnerabilitat, i facilitar-los, en tot cas, la inclusió social i fer-los un acompanyament personal orientat a aconseguir la plena i efectiva participació en la societat i la millora de la seua qualitat de vida, a través de la millora de la seua situació social, laboral, sanitària, educativa, residencial i cultural.
        ◦ Coordinació amb les entitats del tercer sector que en el seu territori implementen itineraris d'inclusió social per a fer un treball en xarxa que afavorisca les sinergies en els processos d'inclusió.
        ◦ Informació, orientació i assessorament sobre drets a prestacions del Servei Públic Valencià de Serveis Socials i altres sistemes de protecció social. En particular, sobre l'accés a les prestacions econòmiques de la renda valenciana d'inclusió. Igualment, efectuarà la corresponent valoració i prescripció. Gestionarà les prestacions i planificarà les intervencions corresponents a l'itinerari d'inclusió vinculades a aquestes.        

Tràmits en la seu electrònica: