Informació

LLOCS I FORMES DE PAGAMENT A L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

 

- Per domiciliació bancària.

- En les sucursals de les entitats col·laboradores i els seus caixers automàtics.

Podreu pagar amb la carta de pagament en les següents entitats col·laboradores i els seus caixers automàtics:

 • Banc Santander SA
 • Cajamar Cajas Rurales Unidas, S. Coop. Crédito
 • Banc Bilbao Biscaia Argentària SA
 • Banc de Sabadell SA
 • Caixabank SA
 • Ruralnostra SCCV

- Per internet.

 

Informació sobre l'expedició de cartes de pagament

Els documents de pagament dels rebuts en període voluntari us seran remesos al vostre domicili fiscal.

Es podran descarregar per internet (https://portaltributario.castello.es) i també s'expediran en l'Oficina Municipal de Recaptació, en l'horari d'atenció següent:

Oficina Municipal de Recaptació (c/ Governador, núm. 4):

 • De dilluns a dijous, de 9.00 a 18.00 hores
 • Divendres, de 9.00 a 14.00 hores
 • Consulteu l'horari d'estiu

​​​​​​​Els documents de pagament també podran descarregar-se per internet en la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

Legislació

Text Refós de l'Ordenança General de Recaptació 2021.

>> Descarregar

Calendari del contribuent

CALENDARI FISCAL 2023

 

Primer període: del 17 d’abril al 21 de juliol, ambdós inclosos

 • Impost sobre Béns Immobles Urbans
 • Impost sobre Béns Immobles Rústics
 • Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials
 • Taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública (guals)

 

Segon període: del 19 de setembre al 22 de novembre, ambdós inclosos

 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Taxa per prestació de serveis de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans (fems)
 • Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions de subsol, sòl de la via pública, terrenys d’ús públic i vol de la via pública amb determinats aprofitaments
 • Cànon concessional per aparcaments subterranis de residents

 

Nota comuna a ambdós períodes: Si algun dia d’aquests terminis coincideix amb un dissabte o amb un dia inhàbil, quedarà traslladat al primer dia hàbil següent.

 

Domiciliacions periòdiques:

 1. Els rebuts domiciliats en les distintes entitats de crèdit, es posaran al cobrament el dia 6 de juny els del primer període i el 3 d’octubre els del segon, sense perjudici dels terminis establerts per al sistema de pagament fraccionat amb venciment especial.
 2. Escola de matí.
  Els rebuts es posaran al cobrament mensualment excepte els mesos de juliol, agost i setembre.
 3. Taxa per prestació de serveis en els mercats municipals.
  Els rebuts dels mercats ordinaris es posaran al cobrament mensualment i els dels mercats extraordinaris trimestralment.

 

FORMES DE PAGAMENT

 • Domiciliació bancària.
 • Mitjançant abonament amb el document de pagament en les sucursals que tinguen obertes les següents entitats de crèdit col·laboradores i ininterrompudament en els caixers automàtics d'aquestes:
  • Banco Santander, S.A.
  • Cajamar Cajas Rurales Unidas, S. Coop. Crédito
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
  • Banco de Sabadell, S.A.
  • Caixabank, S.A.
  • Ruralnostra, S.C.C.V.
 • Per Internet: en la seu electrònica d’aquest Ajuntament (http://sede.castello.es) / enllaços d'interés / Accediu al portal tributari

 

Els documents de pagament seran remesos al domicili fiscal o expedits en l’Oficina Municipal de Recaptació, en l’horari d’atenció següent:

Oficina de Recaptació (c/ Governador, núm. 4):

 • De dilluns a dijous, de 9 a 18 hores.
 • Divendres, de 9 a 14 hores.
 • Consulteu l'horari d'estiu

Els documents de pagament també es podran descarregar per internet en la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

El pagament dels rebuts haurà d’efectuar-se dins del període de pagament voluntari assenyalat.

Transcorregut el període voluntari de pagament, s'iniciarà el període executiu que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

Sistema de pagaments fraccionats amb venciment especial

SISTEMA DE PAGAMENTS FRACCIONATS AMB VENCIMENT ESPECIAL

El sistema de pagaments fraccionats amb venciment especial permet fraccionar els tributs següents:

 • Impost sobre béns immobles urbans
 • Impost sobre béns immobles de característiques especials
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública (guals)
 • Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsol, sòl de la via pública, terrenys d'ús públic i vol de la via pública amb determinats aprofitaments (ocupació de la via pública)
 • Taxa per prestació de serveis de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans (fem)
REQUISITS
 • Ser titular dels rebuts.
 • Domiciliar el pagament en una entitat de crèdit i que l'obligat al pagament siga titular del compte o hi haja una autorització del titular.
 • No tindre deutes en període executiu.
SOL·LICITUD

Aquest sistema podrà incloure tots o alguns dels tributs esmentats anteriorment.

La sol·licitud del Sistema de pagaments fraccionats amb venciment especial ha d'anar acompanyada d'una còpia del document bancari que acredite qui és el titular del compte o la persona autoritzada en aquest. En cas que el titular del compte siga diferent del sol·licitant, caldrà adjuntar l'autorització del titular del compte.

 

Les i els ciutadans interessats a fraccionar el pagament dels seus rebuts per a un exercici podran presentar les seues sol·licituds des de l'1 de novembre fins al 20 de desembre de l'exercici anterior, o l’immediat dia hàbil posterior.

LLOCS PRESENTACIÓ SOL·LICITUD

Internet: a través de la seu electrònica d'aquest Ajuntament

Presencialment (persones físiques):

 • Oficina Municipal de Recaptació - carrer Governador, núm. 4
 • Oficines Municipals d'Atenció a la Ciutadania:
  1. Registre General - Districte Centre, plaça Major, núm. 1
  2. Districte Nord, plaça Primer Molí, núm. 1
  3. Districte Sud, carrer Ricard Català, cantonada amb carrer Joaquín Marqués
  4. Districte Est, avinguda Germans Bou, núm. 27
  5. Districte Oest, plaça Llacunes de Ruidera, s/n - Mas Blau
  6. Districte Marítim-Grau, passeig Bonavista, núm. 28
TERMINIS

Els rebuts es carregaran en el compte indicat els dies 5 de cada mes en funció de la modalitat triada pel contribuent:

 1. 9 PAGAMENTS: es passaran al cobrament entre els mesos de febrer i octubre, inclusivament
 2. 5 PAGAMENTS: es passaran al cobrament en els mesos de febrer, abril, juny, agost i octubre
 3. TRIMESTRAL: es passaran al cobrament en els mesos de febrer, maig, agost i octubre
INFORMACIÓ

Presencial: Oficina de Recaptació (carrer Governador, núm. 4)

Telefònica: 964 341 130

Adreça electrònica: svesp@castello.es

Preguntes freqüents [PDF]

RECURSOS

Reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Economicoadministratiu Municipal en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució.

Potestativament, recurs de reposició, previ a la reclamació economicoadministrativa davant de l'òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d'un mes comptador des de l’endemà de la notificació.

EFECTES I VALIDESA

La sol·licitud degudament omplida s'entendrà automàticament concedida des del mateix dia de la seua presentació i produirà efectes a partir del període impositiu següent. A més, tindrà validesa per temps indefinit fins que no hi haja cap manifestació en contra per part del sol·licitant i no deixen de realitzar-se els pagaments.

CONSEQÜÈNCIES D’IMPAGAMENT D'ALGUN TERMINI

Si per causes imputables a la persona interessada, no es fa efectiu al seu venciment algun termini, el sistema de pagaments fraccionats amb venciment especial quedarà automàticament anul·lat. L'import total dels rebuts podrà abonar-se sense recàrrec en el termini ordinari de pagament, i es mantindrà la seua domiciliació si amb anterioritat ho estava, excepte ordre en contra. Si no efectua l'ingrés en termini ordinari, s'iniciarà el període executiu amb els recàrrecs, interessos i costes corresponents.

FONAMENT LEGAL

- Article 22 de l'Ordenança general de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals de l'Ajuntament de Castelló

- Article 10 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària

- Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació