Responsive Image

Cita Prèvia

Atenció personalitzada

L'atenció personalitzada en l'Oficina Muncipal de la Vivenda (Palau Municipal, Planta Baixa), una vegada sol·licitada cita prèvia en el telèfon 964 355 100.

Programa de Captació de Vivenda Buida, amb destinació a lloguer social

Convocatòria Permanent

>> Més informació en la Seu Electrònica

Documentació a presentar:

>> Per a inscriure una vivenda en la borsa, serà necessari presentar:

 • Document nacional d'identitat o equivalent de totes les persones titulars de la propietat o usdefruit sobre la vivenda.
 • Ser propietari/ària o usufructuari/ària de la vivenda i aportar nota simple del Registre de la Propietat, amb una antiguitat màxima d'un mes. En el cas de vivendes en règim de cotitularitat, s'ha d'adjuntar una autorització signada per les altres persones cotitulars de l'immoble i el document que acredite la representació, si s'actua a través de representant. Si es tracta de vivendes la titularitat de les quals correspon a persones jurídiques, la persona que en la seua representació presente la sol·licitud d'inclusió en la borsa ha d'aportar títol o poder que l'acredite com a representant d'aquesta persona jurídica i que està autoritzada per a realitzar aquesta funció.
 • Últims rebuts pagats de consum d'aigua, llum i, si escau, gas.
 • Últim rebut i pòlissa, en vigor, de l'assegurança de la vivenda.
 • Últim rebut pagat de les despeses de la comunitat de propietaris.
 • Últim rebut pagat del préstec hipotecari, si n'hi haguera.
 • Últim rebut pagat de l'impost sobre béns immobles, així com últim rebut pagat de la taxa per prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació d'aquests.
 • Certificat d'eficiència energètica de la vivenda.
 • Informe d'avaluació de l'edifici per a aquells immobles de més de 50 anys. No obstant això, és suficient donar inici formal al procediment per a obtindre'l, i s'ha d'aconseguir en un termini màxim d'un any des de la inclusió en la borsa, sense que es puga llogar fins que no s'aconseguisca l'informe esmentat.

La documentació que antecedeix ha de ser aportada en documents originals o còpies autèntiques, per a poder ser acarats

>> Es requerirà als sol·licitants de vivenda, en el seu moment, quan aquestes existisquen:

 • Document nacional d'identitat, targeta de residència o passaport de totes les persones membres de la unitat de convivència que consten en la sol·licitud.
 • Llibre de família, si escau.
 • Resolució de la inscripció en el Registre de Demandants de Vivenda de la Generalitat Valenciana. En cas de constitució del registre de demandants de vivenda de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, la inscripció en aquest es comprovarà d'ofici per l'Oficina Municipal de Vivenda.
 • Declaració responsable que cap membre de la unitat de convivència disposa de la titularitat de qualsevol dret que els permeta poder disposar del ple ús d'una vivenda estable i habitable.
 • Compromís d'un ús i conservació adequat de la vivenda, així com un comportament de convivència correcte en la comunitat de veïns.
 • Acceptar les condicions de seguiment de l'Oficina Municipal de Vivenda respecte de l'ús de la vivenda, pagament de rendes, així com les decisions fruit de la mediació entre l'arrendatari/ària i el propietari/ària, o amb la comunitat de veïns, quan fóra necessària.
 • Justificant que indique que la unitat de convivència no té recursos superiors als establits en l'apartat i) de la base 5a.
 • Justificant, si escau, de les característiques de la unitat de convivència:
  1. La discapacitat d'algun membre.
  2. Tindre algun menor al seu càrrec.
  3. Haver patit violència de gènere.
  4. Tenir una edat igual o inferior a 35 anys i superior o igual a 60 anys.
  5. Necessitat d'habitatge. S'entén que existeix una necessitat d'habitatge quan en la unitat de convivència s'haja produït alguna de les condicions següents:
   • Haver perdut l'habitatge habitual com a conseqüència d'un procés judicial o extrajudicial d'execució hipotecària o per impagament de quotes de lloguer, quan aquest impagament es dega a circumstàncies sobrevingudes de menyscapte econòmic i la quota del lloguer supose més del 25% dels ingressos de la unitat de convivència.
   • Així mateix, quan l'habitatge que actualment ocupa la unitat de convivència presente deficiències o barreres arquitectòniques no esmenables.
   • Arrendament que supose més del 25% dels ingressos acreditats de la unitat de convivència.
 • Certificat d'empadronament en el municipi de Castelló de la Plana amb una antiguitat mínima d'un any.
 • Justificants de la unitat de convivència de l'obtenció d'uns ingressos mínims suficients per al pagament de la renda arrendatària. S'entén a aquests efectes que la persona sol·licitant, així com les persones que formen part de la seua unitat de convivència, justifiquen uns ingressos mínims suficients per al pagament de la renda arrendatària sempre que puguen destinar, com a màxim, el 25% dels seus ingressos nets al pagament de la renda arrendatària, que inclourà tant la renda arrendatària mensual com les despeses assimilades a aquesta. En el cas que la renda arrendatària puga ser bonificada per l'Ajuntament, en aplicació d'alguna convocatòria d'ajudes al lloguer, el percentatge del 25% es calcularà sobre la renda arrendatària que resulte de l'aplicació del tal bonificació. A l'efecte de justificació cal aportar:
  • Informe de Vida Laboral
  • Les tres últimes nòmines i el contracte de treball.
  • En cas de ser pensionista, el certificat de la pensió rebuda.

La documentació que antecedeix ha de ser aportada en documents originals o còpies autèntiques, per a poder ser acarats.

Assessorament en matèria de Vivenda

 • Assesorament en matèria de vivenda mitjançant cita prèvia.
 • Orientació i tramitació sobre els lloguers socials de l'Ajuntament mitjançant cita prèvia.