Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació de cadires amb motiu de les desfilades que es realitzen durant les Festes de la Magdalena 2017. Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de quatre barres en la zona de concerts durant les Festes de la Magdalena 2017, concretament els dies 18 a 20 i 24 i 25 de març. Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de tres barres en la zona de mascletà durant les Festes de la Magdalena 2017. Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de la Fira de la Cervesa Artesanal en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017. Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de la Fira Foodtrucks en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017. Contractació mitjançant procediment obert de la creació i realització de l'espectacle cultural denominat Magdalena Vítol corresponent a les Festes de la Magdalena 2017 a celebrar el dia 26 de març de 2017. Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal·lació i explotació de la Fira de la Cervesa Internacional a Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017. Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de la Fira Temàtica Taurina en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017. Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació d'un Mesó de degustació de Cerveses i Tapes en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017. Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de un Mercat Artesanal en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017. Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació d'un Mesó de Temàtica Vinícola en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017. Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació d'un Mesó de Temàtica Asturiana en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017.

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació de cadires amb motiu de les desfilades que es realitzen durant les Festes de la Magdalena 2017.

- Nº de Expedient: 1/2017.

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: B.O.P. número 12, de 28 de gener.

Data límit de presentació: 6 de febrer (en ser el dia 5 de febrer inhàbil).

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L'obertura del sobre A serà en acte no públic, el tercer dia hàbil al que finalitze el termini de presentació de les proposicions, 9 de febrer, a partir de les 13:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella nº 1. De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B. En cas que es produïsca alguna variació de lloc, dia o hora es comunicarà als licitadors mitjançant correu electrònic o fax amb una antelació mínima de 24 hores..

- Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de quatre barres en la zona de concerts durant les Festes de la Magdalena 2017, concretament els dies 18 a 20 i 24 i 25 de març.

- Nº de Expedient: 485/2016-B.

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: B.O.P. número 12, de 28 de gener. Data límit de presentació: 6 de febrer (en ser el dia 5 de febrer inhàbil). Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Dació de compte de l'informe de valoració relatiu als criteris avaluables automàticament i proposta d'adjudicació en acte públic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14 hores, en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

- Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de tres barres en la zona de mascletà durant les Festes de la Magdalena 2017.

Nº d'Expedient: 485/2016-A.

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: B.O.P. número 12, de 28 de gener.

Data límit de presentació: 6 de febrer (en ser el dia 5 de febrer inhàbil).

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Dació de compte de l'informe de valoració relatiu als criteris avaluables automàticament i proposta d'adjudicació en acte públic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14 hores, en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festes.

Data d'adjudicació:

Entitat autoritzada:

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de la Fira de la Cervesa Artesanal en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017.

- Nº de Expedient: 435/2016.

- Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 3 de gener de 2017.

- Data límit de presentació: 18 de gener de 2017, a les 14:00 hores.

- Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Data i hora d'obertura d'ofertes:L'obertura del sobre A serà en acte no públic, tindrá lloc el dimarts día 24 de gener, a partir de les 9:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella nº1.

- Apertura SOBRE B relatiu a la documentació tècnica referent als criteris de valoració no evaluables automàticament en acte públic: el 31 de gener de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Dació de compte de l'informe de valoració relatiu als criteris avaluables automàticament i proposta d'adjudicació en acte públic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14 hores, en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

- Òrgan de contratació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓN ASSOCIADA:

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de la Fira Foodtrucks en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017.

- Nº de Expedient: 436/2016.

- Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 3 de gener de 2017.

- Data límit de presentació: 18 de gener de 2017, a les 14:00 hores.

- Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Data i hora d'obertura d'ofertes:L'obertura del sobre A serà en acte no públic, tindrá lloc el dimarts día 24 de gener, a partir de les 9:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella nº1.

- Apertura SOBRE B relatiu a la documentació tècnica referent als criteris de valoració no evaluables automàticament en acte públic: el 31 de gener de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Dació de compte de l'informe de valoració relatiu als criteris avaluables automàticament i proposta d'adjudicació en acte públic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14 hores, en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

- Òrgan de contratació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓN ASSOCIADA:

Contractació mitjançant procediment obert de la creació i realització de l'espectacle cultural denominat Magdalena Vítol corresponent a les Festes de la Magdalena 2017 a celebrar el dia 26 de març de 2017.

Nº Expedient: 21/2017.

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 11 de febrer de 2017.

Data límit de presentació: 20 de febrer de 2017 (en ser el dia 19 de febrer inhàbil).

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L'obertura del sobre A serà en acte no públic, el día 22 de febrer a partir de les 13:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Riu Sella nº 1 . De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B.

Òrgan de contractació: Presidència del Patronat Municipal de Festes.

Data d'adjudicació:

Informació Associada:

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal·lació i explotació de la Fira de la Cervesa Internacional a Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017.

- Nº de Expedient: 434/2016.

- Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 3 de gener de 2017.

- Data límit de presentació: 18 de gener de 2017, a les 14:00 hores.

- Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Data i hora d'obertura d'ofertes:L'obertura del sobre A serà en acte no públic, tindrá lloc el dimarts día 24 de gener, a partir de les 9:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella nº1.

- Apertura SOBRE B relatiu a la documentació tècnica referent als criteris de valoració no evaluables automàticament en acte públic: el 31 de gener de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Dació de compte de l'informe de valoració relatiu als criteris avaluables automàticament i proposta d'adjudicació en acte públic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14h , en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

- Òrgan de contratació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓN ASSOCIADA:

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de la Fira Temàtica Taurina en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017.

- Nº de Expedient: 437/2016.

- Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 3 de gener de 2017.

- Data límit de presentació: 18 de gener de 2017, a les 14:00 hores.

- Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Data i hora d'obertura d'ofertes:L'obertura del sobre A serà en acte no públic, tindrá lloc el dimarts día 24 de gener, a partir de les 9:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella nº1. De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B. En cas que es produïsca alguna variació de lloc, dia o hora es comunicarà als licitadors mitjançant correu electrònic o fax amb una antelació mínima de 24 hores.

- Dació de compte de l'informe de valoració relatiu als criteris avaluables automàticament i proposta d'adjudicació en acte públic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14h , en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

- Òrgan de contratació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓN ASSOCIADA:

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació d'un Mesó de degustació de Cerveses i Tapes en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017.

- Nº de Expedient: 439/2016.

- Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 3 de gener de 2017.

- Data límit de presentació: 18 de gener de 2017, a les 14:00 hores.

- Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Data i hora d'obertura d'ofertes:L'obertura del sobre A serà en acte no públic, tindrá lloc el dimarts día 24 de gener, a partir de les 9:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella nº1.

- Apertura SOBRE B relatiu a la documentació tècnica referent als criteris de valoració no evaluables automàticament en acte públic: el 31 de gener de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Dació de compte de l'informe de valoració relatiu als criteris avaluables automàticament i proposta d'adjudicació en acte públic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14 hores, en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

- Òrgan de contratació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓN ASSOCIADA:

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de un Mercat Artesanal en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017.

- Nº de Expedient: 438/2016.

- Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 3 de gener de 2017.

- Data límit de presentació: 18 de gener de 2017, a les 14:00 hores.

- Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Data i hora d'obertura d'ofertes:L'obertura del sobre A serà en acte no públic, tindrá lloc el dimarts día 24 de gener, a partir de les 9:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella nº1.

- Apertura SOBRE B relatiu a la documentació tècnica referent als criteris de valoració no evaluables automàticament en acte públic: el 31 de gener de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Dació de compte dels informes de valoració relatius als criteris de valoració no avaluables automàticament i obertura del SOBRE C que conté els criteris avaluables automàticament en acte públic: el 9 de febrer de 2017, a les 13:30 hores en el Palau de la Festa.

- Òrgan de contratació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14h , en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓN ASSOCIADA:

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació d'un Mesó de Temàtica Vinícola en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017.

- Nº de Expedient: 441/2016.

- Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 3 de gener de 2017.

- Data límit de presentació: 18 de gener de 2017, a les 14:00 hores.

- Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Data i hora d'obertura d'ofertes:L'obertura del sobre A serà en acte no públic, tindrá lloc el dimarts día 24 de gener, a partir de les 9:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella nº1.

- Apertura SOBRE B relatiu a la documentació tècnica referent als criteris de valoració no evaluables automàticament en acte públic: el 31 de gener de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Dació de compte de l'informe de valoració relatiu als criteris avaluables automàticament i proposta d'adjudicació en acte públic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14h , en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

- Òrgan de contratació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓN ASSOCIADA:

- Bases Reguladores. - Annex I (Plànol). - Annex II. - Annex III. - Annex IV. - Anunci d'Aprobació. - Informe de Valoració. - Anunci d'Autorització.

Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació d'un Mesó de Temàtica Asturiana en Castelló de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017.

- Nº de Expedient: 440/2016.

- Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 3 de gener de 2017.

- Data límit de presentació: 18 de gener de 2017, a les 14:00 hores.

- Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Data i hora d'obertura d'ofertes:L'obertura del sobre A serà en acte no públic, tindrá lloc el dimarts día 24 de gener, a partir de les 9:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella nº1.

- Apertura SOBRE B relatiu a la documentació tècnica referent als criteris de valoració no evaluables automàticament en acte públic: el 31 de gener de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Dació de compte de l'informe de valoració relatiu als criteris avaluables automàticament i proposta d'adjudicació en acte públic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14 hores, en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

- Òrgan de contratació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓN ASSOCIADA:

- Bases Reguladores. - Annex I (Plànol). - Annex II. - Annex III. - Annex IV. - Anunci d'Aprobació. - Informe de Valoració. - Anunci d'Autorització.