Arxiu Històric Municipal de Castelló de la Plana


​​​​​​​

L'Arxiu Històric Municipal de Castelló de la Plana gestiona i preserva la documentació que des del segle XIII ha produït i rebut l'Ajuntament de Castelló com a institució de govern de la ciutat, la qual ha sigut conservada per a deixar testimoni i constància de l'actuació municipal.

Junt amb els documents municipals es gestiona i custodia també un important fons hemerogràfic, bibliogràfic i gràfic que s'ha format al llarg del temps gràcies a les donacions que particulars han fet a la ciutat de Castelló per garantir la preservació del seu patrimoni documental.
 

Horari d'atenció al públic:

Les instal·lacions de l'Arxiu Municipal estan obertes al públic per a la consulta en sala de documents.

General (de l'1 d'octubre al 31 de maig):

 • Matí: Dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.
 • Vesprada: Dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h.

Estiu (de l’1 de juny al 30 de setembre), Nadal (del 23 de desembre al 5 de gener), Pasqua:

 • Matí: Dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.
 • Vesprada: Tancat.

Els dies 24 i 31 de desembre i 6 de gener l'Arxiu romandrà tancat per festivitat.


Contacte:

L'Arxiu Municipal presta també servei d'atenció telemàtic, a través del correu electrònic archivo@castello.es i del telèfon d'atenció 964 223 408.
 

Localització:

Arxiu Històric Municipal de Castelló
C/ Gaibiel, 4
​​​​​​​12003 - Castelló de la Plana
Tlf: 964 223 408
Web: arxiumunicipal.castello.es
​​​​​​​Mail: archivo@castello.es

 

Quadre de classificació simplificat del Fons Municipal Històric de l'Ajuntament de Castelló de la Plana

Quadre d'organització de fons de l'Arxiu Municipal de Castelló de la Plana

Publicacions Municipals

Venda de Publicacions: a la Llibreria Municipal

Tenda física: Arxiu Municipal de Castelló
​​​​​​​                      Carrer Gaibiel, 4 - 1ª planta
​​​​​​​                      ​​​​​​12003 -Castelló de la Plana
​​​​​​​                      Telèfon 964 223 408
​​​​​​​                      Correu electrònic: llibreriacastello@castello.es

​​​​​​​Tenda online: https://publicaciones.castello.es

​​​​​​​

Dipòsit de publicacions per a establiments de venda de llibres

​​​​​​L'Ajuntament de Castelló disposa d'un servei de dipòsit de publicacions pel qual els establiments dedicats a la venda de llibres poden vendre els títols publicats per l'entitat municipal.

Per poder fer ús d'aquest servei, els establiments s'han d'adherir a un contrate de dipòsit de venda de publicacions. Tota la informació sobre el tràmit està disponible al catàleg de tràmits de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Castelló.
​​​​​​​

Condicions per a la presentació d'originals

Les publicacions editades per l'Ajuntament de Castelló tenen com a finalitat la difusió cultural de temes relacionats amb la ciutat i el seu entorn, la història i costums, fomentar la creació literària i artística i impulsar la investigació científica i humanística.

Qualsevol text presentat per a ser publicat per l'Ajuntament ha de reunir una sèrie de requisits per a ser aprovada la seua edició i difusió pública.


​​​​​​​1. Línia Editorial

Les obres publicades hauran de respondre a la línia editorial de l'Ajuntament de Castelló, els principis bàsics de la qual són la difusió i promoció del patrimoni material i inmaterial, les manifestacions culturals i la investigació científica i humanística en l'àmbit local.

Com a regla general, es gestionarà l'edició de treballs relacionats d'alguna manera amb la ciutat i el seu entorn i també la publicació d'aquells premis de titularitat municipal.
 

2. Presentació d'una proposta de publicació

Les propostes hauran de presentar-se amb la documentació següent:

 • Instància dirigida a la Regidoria de Cultura de la ciutat amb les dades personals de l'autor/a.
 • Breu curriculum de l'autor/a.
 • Breu sinopsi orientativa de l'obra.
 • Manifestació expressa firmada del caràcter original i inèdit de l'obra que es presenta, així com que no és còpia ni modificació, total o parcial, de cap altra obra pròpia o aliena.
 • Una còpia impresa del treball i un arxiu en word o pdf.
   

3. Valoració

Els textos se sotmetran als pertinents exàmens de rigor atenent al seu contingut, mètode, tractament, normativa lingüística, condicions formals i, si és el cas, la qualitat literària.

Per a la seua publicació, els originals tindran l'avaluació favorable del Consell Municipal de Cultura (Comissió de Treball Literària - Humanística). Per a això es durà a terme una avaluació interna i, en cas de ser necessari, una altra externa.
​​​​​​​

4. Resolució

Després dels informes d'avaluació, la Regidoria de Cultura dictarà una resolució sobre la publicació de l'obra. El termini màxim de resolució serà de tres mesos comptats a partir del dia següent al de la data en què hagen tingut entrada en el registre la proposta d'edició, llevat que concórrega alguna circumstància que puga exigir major termini. En este cas, des de la Regidoria de Cultura es farà l'oportuna comunicació a l'autor/a.

Les resolucions de la valoració podran ser les següents:

 • Acceptat sense recomanacions de canvis.
 • Acceptat amb recomanacions de canvis (majors o menors)
 • Rebutjat. Els originals rebutjats podran retirar-se, amb l'acreditació prèvia, en el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia de la comunicació del rebuig. Una vegada transcorregut aquest termini, els originals no retirats seran destruïts.

En el cas que, per la seua qualitat i interés, es considere convenient la publicació, i en funció de la disponibilitat pressupostària, es formalitzaran els corresponents acords i s'iniciarien les gestions editorials pertinents, seguint els criteris de qualitat editorial estandaritzada.

Aquestes normes també es troben disponibles a la web de la Llibreria Municipal.