Consells Sectorials

Els Consells Sectorials són òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds de la ciutadania en temes concrets d'interès per a la ciutat: cultura, benestar social, comerç, igualtat d'oportunitats, etc.

Les funcions dels consells sectorials són:

  1. Informar a l'Ajuntament sobre els problemes generals o específics del sector.
  2. Emetre els informes que li sol·liciten els òrgans municipals en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector de l'activitat al qual corresponga cada consell.
  3. Formular propostes d'actuació sobre els problemes del sector i, conjuntament amb l'Ajuntament, donar solucions.
  4. Funcions específiques que es determinen en el seu reglament.

Coneix els consells sectorials amb el que explica avui la ciutat:

​​​​​​​Presidències de Consells Sectorials.

Consell Municipal de Cultura

El Consell Municipal de Cultura és un òrgan consultiu que el seu objectiu o fi últim és fomentar la participació ciutadana i la de les seues associacions en els assumptes municipals relacionats amb la cultura, en qualsevol de les seues variants, amb la finalitat de conservar i enriquir el patrimoni cultural de Castelló de la Plana.

Consell Sectorial de Comerç

El Consell Sectorial de Comerç és un òrgan consultiu complementari de l'Administració municipal.

Consell Sectorial de Benestar Social

El Consell Sectorial de Benestar Social és un òrgan consultiu de participació de les diferents institucions públiques i privades, organitzacions i associacions amb implantació en la ciutat, relacionades amb qualsevol dels àmbits del benestar social, l'objectiu final del qual és aconseguir un major desenvolupament de la consciència col·lectiva, la solidaritat i participació, que faça possible l'assumpció per la societat dels seus propis problemes, i l'elevació de la qualitat de vida i del benestar de tota la població.

Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes

El Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes és un òrgan consultiu l'objectiu final del qual és fomentar la participació ciutadana en els assumptes municipals en matèria de promoció de la igualtat d'oportunitats de dones i homes.

Consell Municipal de Participació Ciutadana

És un òrgan consultiu l'objectiu final del qual és fomentar la participació ciutadana en els assumptes municipals i informar a l'Ajuntament sobre els problemes del sector associatiu.

Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental

El Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental de Castelló de la Plana és l'òrgan de caràcter consultiu, d'assessorament i de participació en matèria agrària, mediambiental i de promoció del desenvolupament sostenible.

Consell Municipal de Cultura

Any 2019:

Any 2018:

Any 2017:

Any 2016:

Any 2015:

Consell Sectorial de Benestar Social

Consell Sectorial de Participació Ciutadana

Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental

El Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental de Castelló de la Plana és l'òrgan de caràcter consultiu, d'assessorament i de participació en matèria agrària, mediambiental i de promoció del desenvolupament sostenible.

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Consell Municipal d'Igualtat

Any 2022:

Any 2021:

Any 2020:

Any 2019:

Any 2018:

Any 2017:

Any 2016:

 

Any 2015:

 

Any 2014: