Consulta pública prèvia Pla parcial del sector de sòl urbanitzable SR-CENSAL del municipi de Castelló de la Plana

En el marc de les actuacions prèvies a la redacció del Pla parcial del sector de sòl urbanitzable SR-Censal, es procedeix a l'obertura de la consulta pública prèvia, durant el termini de 20 dies, a fi que el públic en general puga expressar-hi suggeriments i observacions sobre la necessitat d'aprovació d'aquest pla, objectius que es pretenen aconseguir i possibles alternatives.

Acord de la JGL de data 5 de desembre de 2023

Document de consulta pública prèvia del Pla parcial SR-Censal

Annexos

Termini de presentació de suggeriments: fins al 9 de gener de 2024

Mode de presentació: Els suggeriments es presentaran en el registre general de l'Ajuntament de Castelló de la Plana o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.