Concessió administrativa per a la gestió del servei públic esportiu de dues instal·lacions esportives municipals.

Objecte: Concessió administrativa per a la gestió del servei públic esportiu de dues instal·lacions esportives municipals.

Número d´expedient: 2011/04.

Dependència que tramita l´expedient: Negociat de Contractació del Patronat Municipal d´Esports.

Data límit de presentació de proposicions: 23 de setembre de 2011, fins a les 13:00 hores.

Data d´obertura de sobres de la documentació administrativa: 26 de setembre de 2011, a partir de les 11:00 hores.

Data de Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 8 de setembre de 2011.

Òrgan de Contractació: Patronat Municipal d´Esports.

Obertura sobre B: Dimarts, 27 de setembre de 2011, a les 12:45 hores (Acte públic).

Obertura sobre C: Dijous, 13 d´octubre de 2011, a les 9:00 hores (Acte públic).

Data lectura informe documentació quantificable de forma automàtica: 14 d´octubre de 2011, a les 13:00 hores.

Data d´adjudicació: 19 d´ octubre de 2011.

Data de formalització: 7 de novembre de 2011.

Informació Associada:

OBJECTE: SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ A CASTELLÓ DE LA PLANA, MITJANÇANT LA MODALITAT DE GESTIÓ INTERESSADA.

- PROCEDIMENT: Obert.

- Nº EXPDTE: 2/2010

- Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.

- Data de publicació en el BOP: 15 de desembre de 2012.

- Data fi de presentació de proposicions: 31 de desembre de 2012 fins a les 13:00 hores.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 18 de desembre de 2012.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

MESA DE CONTRACTACIÓ

- Opertura documentació administrativa (Sobre A) (Acte no públic): dimarts, 8 de gener de 2013, a partir de les 10:00 hores.

- Opertura documentació criteris no cuantificables (Sobre B) (Acte públic): divendres, 11 de gener de 2013, a partir de les 10:30 horas.

ADJUDICACIÓ/FORMALITZACIÓ

- Órgan i Decha de adjudicació: Acord de la Junta de Govern Local, 22 de març de 2013.

- Anuncio Adjudicación

- Formalització: 22 d´abril de 2013

- Contratista: Autotransportes Colectivos Castellonenses,S.A.

- Anunci Formalització

OBJECTE: CONCESIÓ ADMINISTRATIVA DE L´OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES VÍES PÚBLIQUES DEL TÉRMINI MUNICIPAL DE CASTELLÓ PER EL ESTACIONAMENT DE VEHICLES BAIX CONTROL HORARI

- PROCEDIMENT: Obert.

- Nº EXPDTE: 21/2012

- Órgan de Contractació: Junta de Gobern Local

- Data de publicació en el BOP: 14 de setembre de 2013

- Data de fi de presentació de propostes: 30 de setembre de 2013, fins les 13:00 hores

- Data de publicació en el Perfil del Contratant (Data de difusió): 16 de setembre de 2013

- Taula de contratació per a donar conte del informe sobresB i obertura sobre C: 3 de desembre de 2013, a partir de les 10:00 hores, en la segona planta de l´edifici del Ajuntament.

INFORMACIÓ ASOCIADA

TAULA DE CONTRATACIÓ

- Obertura documentació administrativa (Sobre A) (Act no públic): dimarts, 8 d´octubre de 2013, a partir de les 10:00 hores

ADJUDICACIÓ/FORMALItZACIÓ

- Órgan i data d´adjudicació: Junta de Govern Local, 21 de març de 2014

- Anunci adjudicacio

- Data de formalització: 17 de juny de 2014

- Anunci formalizacio

OBJECTE: SERVEI DE PRÉSTEC DE BICICLETES D´ÚS PÚBLIC EN EL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA, PER MITJÀ DE LA MODALITAT DE GESTIÓ INTERESSADA.

- Procediment: Obert.

- NÚM. EXPDTE: 24/2014.

- Òrgan de contractació: Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans. - Data de publicació en el BOP: 28 d´agost de 2014

- Data fi de presentació de proposicions:5 de septembre de 2014

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió) : 28 d´agost de 2014

INFORMACIÓ ASSOCIADA

MESA DE CONTRACTACIÓ

- Obertura documentació administrativa (Sobre A) : 16 de setembre de 2014, a partir de les 10:00 hores. (Acte no públic) . En el cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a l´obertura del sobre B.

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l´Ajuntament.