Contracte dels serveis de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans,recollida selectiva de paper-cartó, plàstic, vidre i el seu transport a les plantes i gestors autoritzats, neteja de platges i gestió explotació de l'ecoparc de Castelló de la Plana. Adjudicatari: UTE Sanejament Urbà Castelló (Ex. 38/2009) Contractació de l"explotació dels Servicis de temporada de platja del terme municipal de Castelló de la Plana per a la temporada estival de 2016 Contractació, per procediment obert, del servei de gestió i execució dels tallers i activitats de temps lliure de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Contracte del Servici de control analític de les masses d"aigua de la Marjalería de Castelló Serveis d"arreplega, manteniment, sistema d"adopció, eliminació per mitjà de mètodes incruents i incineració d"animals de companyia a Castelló Contractació, per procedimient obert, del subministrament de "vals de compra" destinats a l'adquisició per les persones beneficiàries d'ajudes d'emergència social concedides per l'Ajuntament de Castelló, de productes per cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene (Expt. 201-54-28920/2015) Contractació, per procediment obert, del Servei complementari al Servei de Teleajuda Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (Expte. 201/37550/2015) Contractació mitjançant procediment obert de servei d'instal·lació, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i la prestació dels serveis complementaris amb el desplegament tècnic i humà necessari, per a compondre una producció general concorde als espectacles a celebrar en les Festes de la Magdalena 2017. Contractació mitjançant procediment obert del servei d'allotjament i manutenció per a participants i organització en esdeveniments a celebrar en les Festes de la Magdalena 2017 i que tindrà lloc del 18 al 27 de març de 2017. Contractació mitjançant procediment obert del servei de vigilància de Seguretat, Auxiliar d'organització i servei d'admissió amb motiu de la celebració d'activitats organitzades pel Patronat Municipal de Festes. Contracte prestació de servei de bar/cafeteria, inclosa l'explotació de màquines expenedores de sòlids i líquids, mitjançant l'explotació de la instal·lació de bar existent en la I.E. Complex esportiu Chencho i autorització per a la instal·lació i explotació de punts de venda en la instal·lació esportiva Ciutat Esportiva Projecte de prova pilot per a la implantació d´un sistema d´arreplega selectiva de fracció orgànica a Castelló de la Plana. Contractació, per procediment obert, del servei d'organització i execució de la Fira d'oci infantil i juvenil de Nadal. Nova contractació dels treballs de redacció de l"estudi i proposta d"àrees de rehabilitació, regeneració i renovació urbana, inclosos en el Pla General Estructural de Castelló de la Plana Servei de gestió de residus sanitaris de higiene íntima i servei bacteriostàtic del Ajuntament de Castelló Contractació dels Servicis de desratització, desinsectació, desinfecció i lluita contra les panderoles en el terme municipal de Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, del servei de disseny i gestió del Programa d'Oci Alternatiu #rutacatorze35. Contractació del Servici de conservació i manteniment de les estacions de bombament de la xarxa de clavegueram i control d"abocaments en el terme municipal de Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, del servei de gestió de la col·lecció museogràfica permanent municipal situada en l'edifici del carrer Cavallers número 25, de Castelló de la Plana, i la redacció del Pla Museològic Municipal que incloga l'estudi de viabilitat de creació d'un Museu de la Ciutat. Contractació del servei de bar/cafeteria situat a l'interior de la instal·lació esportiva Camp de futbol Sant Agusti i Sant Marc de Castelló de la Plana. Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l'execució del Programa de Gestió de la Diversitat Cultural en l'Àmbit Educatiu. Contractació dels treballs de redacció de l"estudi i proposta d"àrees de rehabilitació, regeneració i renovació urbana, inclosos en el Pla General Estructural de Castelló de la Plana Contractació del Servei de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram en el terme municipal de Castelló de la Plana Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l'execució del projecte Joves per la Interculturalitat i la Convivència: Grups d'Autogestió de Joves. Contractació del serveis postals amb base en l´Acord Marc de la Central de Contractació de la Diputació Provincial de Castelló de la Plana. Contractación dels Servicis de repartiment i subministrament de tanques i senyalització portàtil en la via pública en el terme municipal de Castelló de la Plana Contractació dels treballs de redacció de l"informe de viabilitat econòmica i de la memòria de sostenibilitat econòmica que s"integraran en el Pla General Estructural de Castelló Contractació dels Treballs de redacció de l"Estudi Acústic del Pla General Estructural de Castelló de la Plana i de la revisió del Pla Acústic Municipal Contractació, per procediment Obert, del Servei de Gestió de les Aules d´Informàtica Municipals. CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D"ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC QUE S"INTEGRARÀ EN EL CATÀLEG DE PROTECCIONS DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA Contractació del Servici d"execució subsidiària d"obres per a restablir la legalitat urbanística, per a complir el deure de conservació i per a demolir edificacions en situació de ruïna que ordena l"Ajuntament de Castelló de la Plana Contractació dels Servicis de control de les poblacions de mosquits i altres insectes en cas de plaga en el terme municipal de Castelló de la Plana Contracte del Servei de la campanya contra la plaga Tomicus destruens de Castelló de la Plana. Contractació del Servici de prevenció alié de riscos laborals en les especialitats de medicina del treball i higiene industrial per al servici propi de prevenció de riscos laborals de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L"ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I SEGURETAT VIÀRIA A INTEGRAR EN EL PLA GENERAL ESTRUCTURAL CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D"ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGIC QUE S"INTEGRARÀ EN EL CATÀLEG DE PROTECCIONS DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓ Contractació, per Procediment Obert, del servei de catering de menjar i berenar per a l'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període vacacional estival i de nadal, per a l'exercici 2016. Contractació del Servici d"inspecció i manteniment de Centres de transformació dependents de l"Ajuntament de Castelló de la Plana Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat dels Treballs de col·locació i retirada de cadires i taules en la via pública durant les festes fundacionals de la Magdalena de 2016 CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI POLIVALENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ. CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE LA CAMPANYA CONTRA EL PUNXEGUT ROIG DE LES PALMERES EN EL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ Contractació, mitjançant procediment obert, del servei per a l'execució del programa d'activitats aquàtiques i socorrisme aquàtic en les piscines cobertes municipals del Patronat Municipal d'Esports, dividit en tres lots. CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI DE SUPORT SOCIAL I EDUCATIU DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. AVÍS: ADVERTIDA LA PRESÈNCIA D'UN ERROR EN EL LLISTAT DE PERSONAL A SUBROGAR, EN DATA D'AVUÍ (7 D'OCTUBRE DE 2015) ES PROCEDEIX A PUBLICAR EL LLISTAT RECTIFICAT. CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES D"ESCAMPAMENT CANÍ DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA Contractació, per procediment obert, del servei complementaria al Servei de Teleajuda Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ELS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEPENDENTS DE L AJUNTAMENT DE CASTELLÓ Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat del Servici de manteniment de les instal·lacions de Fibra Òptica de l´Ajuntament de Castelló de la Plana. CONTRACTACIÓ DEL SERVICI D"ARREPLEGA I ELIMINACIÓ DE PILES USADES TIPUS NORMAL I DE BOTÓ, BATERIES DE TELÈFONS MÒBILS, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS PER A LES MATEIXES. Contractació, per procediment Obert, dels Serveis de Sala del Teatre del Raval. Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de la elaboració i l'execució del projecte Stop Rumors (Xarxa Anti Rumors Castelló). Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l’elaboració i l’execució del projecte Barris Interculturals. Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l’elaboració i l’execució del projecte "Acercando" Contractació del servei "Escola de Matí i de Vesprada, curs 2015-2016". CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT I REFORÇ DE L'ALUMNAT ABSENTISTA. CONTRACTACIÓ DE L"EXPLOTACIÓ DELS SERVICIS DE TEMPORADA DE PLATJA DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA PER A LA TEMPORADA ESTIVAL DE 2015 (4 berenadors, 1 zona d"hamaques i ombrel·les, 1 lloc d"embarcacions i 1 quiosc) Contractació, per procediment obert i tramitació urgent, del servei de catering de menjars per als projectes "Temps d' Esplai" i "Vine al Pinar", de la Campanya d ' Animació de l 'Estiu 2015. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat del Servici de bioindicadores de flora i fauna de la Marjalería de Castelló de la Plana. Servei de Soccorrisme Aquàtic en les piscines depenents del Patronat Municipal d'Esports. Contractació del Servici de conservació i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis i dependències de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana Contractació del servei de bar/cafeteria, inclosa l'explotació de màquines expenedores de sòlids i líquids, mitjançant l'explotació del punt de venda destinat a bar en la instal·lació esportiva Gaetà Huguet. CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE l"ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC DEL PLA GENERAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D"INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DELS ESCENARIS EN VIA PÚBLICA I EN EDIFICIS MUNICIPALS DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA Servei de neteja d"edificis i dependències de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana Servei de neteja dels col·legis públics de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, del servei de realització i gestió de la festa de Carnestoltes 2015. Servei per al desenrrotllament del programa esportiu anomenat Activitat física per a persones joves i adultes del Patronato Municipal d'Esports.

Contracte dels serveis de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans,recollida selectiva de paper-cartó, plàstic, vidre i el seu transport a les plantes i gestors autoritzats, neteja de platges i gestió explotació de l'ecoparc de Castelló de la Plana. Adjudicatari: UTE Sanejament Urbà Castelló (Ex. 38/2009)

Contractació de l"explotació dels Servicis de temporada de platja del terme municipal de Castelló de la Plana per a la temporada estival de 2016

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE:15/2016

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de març de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 31 de març de 2016.

- Data fi de presentació de proposicions: 15 d"abril de 2016, en horari de Registre d"Entrada.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 31 de març de 2016.

- Mesa de Contractació: Els sobre A els obrirà la Taula de Contractació en acte no públic el 20 d"abril de 2016, a partir de les 10:00 hores.

En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Taula de Contractació en la mateixa sessió i en acte public procedirà a l"obertura del Sobre B.

Informació Adicional

Contractació, per procediment obert, del servei de gestió i execució dels tallers i activitats de temps lliure de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Número d'expedient: 27039/2015.

Òrgan de Contractació: La Junta de Govern Local, de data 9 de desembre de 2016.

Data de Publicació en el B.O.P.: 22 de desembre de 2016.

Data final presentació de proposicions: 9 de gener de 2017, inclusivament.

Apertura de sobres:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimecres, 11 de gener de 2017, a partir de les 08:00 hores.

- Data obertura documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic: dimecres, 11 de gener de 2017, a partir de les 08:00 hores.

- Data obertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: dimecres, 18 de gener de 2017, a partir de les 08:00 hores.

Adjudicació:

- Data adjudicació: 10 de març de 2017.

- Adjudicatari: Mediterránea Gestión Social y Cultural S.A.

Formalització:

- Data formalització: 15 de març de 2017.

Documentació Associada:

Contracte del Servici de control analític de les masses d"aigua de la Marjalería de Castelló

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- NÚM. EXPEDTE: 25/2016

- Òrgan de contractació: Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis

- Adjudicatari: Serviecología i Tractament d"Aigües, S.L.

- Data d"Adjudicació del contracte: 1 de març de 2017

Anunci d'Adjudicació

Anunci Formalització

Serveis d"arreplega, manteniment, sistema d"adopció, eliminació per mitjà de mètodes incruents i incineració d"animals de companyia a Castelló

-Tipus de procediment: Obert

- Número d"expedient: 5/2016

- Òrgan de Contractació: Acord de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 13 de desembre de 2016.

- Data fi de presentació de proposicions: 28 de desembre de 2016, a les 13:00 h.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 13 de desembre de 2016

- Mesa de Contractació:

Sobre A: acte no públic. Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 08:00 hores.

Sobre B: En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sessió i en acte públic procedirà a l"obertura del sobre B.

Contractació, per procedimient obert, del subministrament de "vals de compra" destinats a l'adquisició per les persones beneficiàries d'ajudes d'emergència social concedides per l'Ajuntament de Castelló, de productes per cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene (Expt. 201-54-28920/2015)

Nombre d'expedient: 201/54-28920/2015

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local

Data de publicació en el BOP: 19 de setembre de 2015

Data final de presentació de les proposicions: 40 dies naturals des de la data de d'enviament de l'anunci d'este contracte a l'Oficina de Publicacions de les Comunitats Europees.

Data d'enviament a l'Oficina de Publicacions de les Comunitats Europees: 7 de setembre de 2015.

Data de publicació en perfil de contractant (data de difusió): 8 de seiembre de 2015.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data d'obertura del sobre A (documentació administrativa), acte no públic: Següent dimecres hàbils a aquell que finalitze el termini de presentació d'ofertes, a partir de les 10:00 hores.

De no existir defectes u omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura de la documentació tècnica relativa als criteris quantificables automàticament.

- Data de lectura de l'informe tècnic de valoració de la documentació continguda en el sobre B: 28 d'octubre de 2015.

ADJUDICACIÓ:

- Data: 27 de novembre de 2015.

- Adjudicatari: Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana.

FORMALITZACIÓ:

- Data: 29 de desembre de 2015.

MODIFICACIÓ:

- Òrgano d'aprovació: Junta de Govern Local

- Data d'aprovació: 9 de setembre de 2016

- Data de formalització: 5 d'octubre de 2016

DOCUMENTACIÓN ASSOCIADA:

Contractació, per procediment obert, del Servei complementari al Servei de Teleajuda Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (Expte. 201/37550/2015)

Nombre d'expedient: 201/37550/2015

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 3 de novembre de 2015.

Data final de presentació de proposicions: 18 de novembre de 2015.

Data de publicació en el perfil de contractant: 3 de novembre de 2015.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data d'obertura del sobre A (documentació administrativa), acte no públic: 25 de novembre de 2015, a partir de les 10:00 horas.

De no existir defectes u omisiones en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, se procedirà a l'obertura del sobre B (documentació tècnica relativa als criteris no quantificables automàticament).

- Data d'obertura del sobre C (documentació tècnica relativa als criteris quantificables automàticament), acte públic: 2 de desembre de 2015.

- Dara última Mesa: 9 de desembre de 2015.

ADJUDICACIÓ:

- Data: 23 de desembre de 2015

- Adjudicatari: Cruz Roja Española.

FORMALITZACIÓ:

- Data: 29 de desembre de 2015.

MODIFICACIÓ:

- Òrgan d'aprovació: Junta de Governo Local.

- Data d'aprovació: 30 de setembre de 2016.

- Data de formalització: 5 d'octubre de 2016.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Contractació mitjançant procediment obert de servei d'instal·lació, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i la prestació dels serveis complementaris amb el desplegament tècnic i humà necessari, per a compondre una producció general concorde als espectacles a celebrar en les Festes de la Magdalena 2017.

Número d'expedient: 44/2017.

Òrgan de Contractació: Presidència del Patronat Municipal de Festa.

Data de Publicació en el B.O.P.: 14 de febrer de 2017.

Data final presentació de proposicions: 22 de febrer de 2017.

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L'obertura del sobre A serà en acte no públic, el següent dia hàbil al que finalitze el termini de presentació de les proposicions (23 de febrero), a partir de les 10:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, C/ Rio Sella nº 1 .

De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B.

En cas que es produïsca alguna variació de lloc, dia o hora es comunicarà als licitadors mitjançant correu electrònic o fax amb una antelació mínima de 24 hores.

Data adjudicació:

Documentació Associada:

Contractació mitjançant procediment obert del servei d'allotjament i manutenció per a participants i organització en esdeveniments a celebrar en les Festes de la Magdalena 2017 i que tindrà lloc del 18 al 27 de març de 2017.

Número d'expedient: 22/2017.

Òrgan de Contractació: Presidència del Patronat Municipal de Festa.

Data de Publicació en el B.O.P.: 11 de febrer de 2017.

Data final presentació de proposicions: 20 de febrer de 2017 (en ser el dia 19 de febrer inhàbil).

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L'obertura del sobre A serà en acte no públic, el día 22 de febrer a partir de les 13:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Riu Sella nº 1 .

De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B.

Data adjudicació:

Documentació Associada:

Contractació mitjançant procediment obert del servei de vigilància de Seguretat, Auxiliar d'organització i servei d'admissió amb motiu de la celebració d'activitats organitzades pel Patronat Municipal de Festes.

Nº Expedient: 248/2016.

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 11 de febrer de 2017.

Data límit de presentació: 20 de febrer de 2017 (en ser el dia 19 de febrer inhàbil).

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L'obertura del sobre A serà en acte no públic, el día 22 de febrer a partir de les 13:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Riu Sella nº 1 .

De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B.

Òrgan de contractació: Presidència del Patronat Municipal de Festes.

Data d'adjudicació:

Entitat autoritzada:

Informació Associada:

Contracte prestació de servei de bar/cafeteria, inclosa l'explotació de màquines expenedores de sòlids i líquids, mitjançant l'explotació de la instal·lació de bar existent en la I.E. Complex esportiu Chencho i autorització per a la instal·lació i explotació de punts de venda en la instal·lació esportiva Ciutat Esportiva

Número d'expedient: 2/2016.

Òrgan de Contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports.

Publicació en el BOP: Núm. 146, de 3 de desembre de 2016.

Data final de presentació de proposicions: 19 de desembre de 2016, en horari de Registre.

Apertura de Sobres:

Data apertura documentació administrativa (SOBRE A): 22 de desembre de 2016, a partir de les 9:15 hores, acte no públic.

En cas de no existir defectes o omissions, es procedirà en la mateixa sessió i en acte públic a l'obertura del sobre B.

Lectura resultat de l'evaluacion relativa a les proposicions contingudes en el Sobre B i obertura Sobre C: Dimarts 10 de gener de 2016, a partir de les 9:15 hores, en les oficines del Patronat Municipal d'Esports, carrer Columbretes, nº 22.

Documentació associada:

Projecte de prova pilot per a la implantació d´un sistema d´arreplega selectiva de fracció orgànica a Castelló de la Plana.

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 24/2016

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2016.

- Data de publicació en el BOP:8 de novembre de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 16 de novembre de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 8 de novembre de 2016

- Mesa de Contractació:

Sobres A, acte no públic, el dia 18 de novembre de 2016, a partir de les 08:00.

En el cas de que no existinquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sessió i en acte públic procedirà a l´obertura del Sobre B.

Contractació, per procediment obert, del servei d'organització i execució de la Fira d'oci infantil i juvenil de Nadal.

Número d"Expedient: 36484/2016

Òrgan de contractació: Decret de la Delegada de l"Àrea d"Innovació, Ocupació i Creativitat Ciutadana, de data 11 d"octubre de 2016.

Data de Publicació en el B.O.P.: 22 d'octubre de 2016.

Data final presentació de proposicions: 7 de novembre, inclusivament.

Apertura de Sobres:

Data apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimecres, 9 de novembre de 2016, a partir de les 08:00.

Data apertura documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic: dimecres, 9 de novembre de 2016, a partir de les 08:00 hores.

Data apertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: dimecres, 16 de novembre de 2016, a partir de les 08:00 hores.

Adjudicació:

Data d"Adjudicació: 2 de desembre de 2016.

Adjudicatari: Ofertas Costa Azahar S.L.

Formalització:

Data de Formalització: 19 de desembre de 2016.

Documentació associada:

Nova contractació dels treballs de redacció de l"estudi i proposta d"àrees de rehabilitació, regeneració i renovació urbana, inclosos en el Pla General Estructural de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 46/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 22 de juny de 2016. .- Data de publicació en el BOP: 5 de juliol de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 20 de juliol de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 5 de juliol de 2016

- Mesa de Contractació:

Sobre A: Acte no públic. Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

Sobre B: en el cas de no existir defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sesió y en acte públic, procedirá a la apertura del sobre B.

Servei de gestió de residus sanitaris de higiene íntima i servei bacteriostàtic del Ajuntament de Castelló

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 74/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 19 d´agost de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 1 de setembre de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 16 de setembre de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 1 de setembre de 2016

- Mesa de Contractació:

Sobre A: Acte no públic. Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

Sobre B: en el cas de no existir defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sesió y en acte públic, procedirá a la apertura del sobre B.

Contractació dels Servicis de desratització, desinsectació, desinfecció i lluita contra les panderoles en el terme municipal de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 71/2015

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de data 4 d"agost de 2016.

- Data d"enviament al DOUE: 4 d"agost de 2016.

- Data fi de presentació de proposicions: 12 de setembre de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 9 agost de 2016

- Mesa de Contractació: Els sobres A, contenint la documentació administrativa presentada pels licitadors els obrirà la Mesa de contractació, en acte no públic, el 14 de setembre de 2016. En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sessió i en acte públic procedirà a l"obertura del Sobre B.

- Condicions especials d"execució: veure clàusula 18ª del PCAP

INFORMACIÓN ASOCIADA

Contractació, per procediment obert, del servei de disseny i gestió del Programa d'Oci Alternatiu #rutacatorze35.

Número de expedient: 17324/2016.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2016.

Data de Publicació en el B.O.P.: 22 de setembre de 2016.

Data final presentació de proposicions: 7 d'octubre de 2016, inclós.

APERTURA DE SOBRES:

Data apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimarts, 11 d'octubre de 2016, a partir de les 13:00.

Data apertura documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic: dimarts, 11 d'octubre de 2016, a partir de les 13:00.

Data apertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: divendres, 21 d'octubre de 2016, a partir de les 08:00 hores.

ADJUDICACIÓ:

Data adjudicació: 25 de novembre de 2016.

Adjudicatari: Irela Lleuresport S.L.

FORMALITZACIÓ:

Data formalització: 30 de novembre de 2016.

Documentación Associada:

Contractació del Servici de conservació i manteniment de les estacions de bombament de la xarxa de clavegueram i control d"abocaments en el terme municipal de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 1/2015

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de data 23 de març de 2016.

- Data d"enviament al DOUE: 23 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 2 de maig de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió):23 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

- Condicions especials d"execució: veure clàusula 18ª del PCAP

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contractació, per procediment obert, del servei de gestió de la col·lecció museogràfica permanent municipal situada en l'edifici del carrer Cavallers número 25, de Castelló de la Plana, i la redacció del Pla Museològic Municipal que incloga l'estudi de viabilitat de creació d'un Museu de la Ciutat.

Número d'expedient: 13897/2016.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 18 de juny de 2016.

Data final de presentació de proposicions: a les 13 hores del dia 4 de juliol de 2016.

Apertura de Sobres:

Data apertura documentació administrativa (SOBRE A): 6 de juliol de 2016, a partir de les 10:00 hores, acte no públic. En cas de no existir defectes o omissions, es procedirà en la mateixa sessió i en acte públic a l'obertura del sobre B.

Data apertura documentació tècnica relativa a la valoració dels criteris quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic:

Documentació associada:

Contractació del servei de bar/cafeteria situat a l'interior de la instal·lació esportiva Camp de futbol Sant Agusti i Sant Marc de Castelló de la Plana.

- PROCEDIMENT: Obert

- Nº EXPDTE: 1/2016

- Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports.

- Data fi de presentació de proposicions: 5 de setembre de 2016

Mesa de Contractació

Sobre A: acte no públic. El dia 9 de setembre de 2016, divendres, a partir de les 9:00 hores.

Sobre B: En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sessió i en acte públic procedirá a l'obertura del sobre B.

Informe del tècnic municipal relatiu a la valoració dels criteris no quantificables automàticament (Sobre B), lectura de les puntuacions obtingudes pels licitadors i obertura del Sobre C: Dimarts, 13 de setembre de 2016, a partir de les 9:00 hores, en la seu del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.

Puntuació i proposta d'adjudicació (acte públic): Dimarts, 13 de setembre de 2016, a partir de les 9:30 hores.

Lloc: Seu del Patronat Municipal d'Esports de Castelló, carrer Columbretes, nº 22.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l'execució del Programa de Gestió de la Diversitat Cultural en l'Àmbit Educatiu.

Nº expedient: 1635/2016.

Òrgan de Contractació: Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: AUDIO GIL S.L..

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 9 de setembre de 2016.

Data d'adjudicació del contracte: 7 de setembre de 2016.

Data de formalització: 27 de setembre de 2016.

Informació Associada:

Contractació dels treballs de redacció de l"estudi i proposta d"àrees de rehabilitació, regeneració i renovació urbana, inclosos en el Pla General Estructural de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 46/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 2 de març de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 5 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 21 de març de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 7 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contractació del Servei de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram en el terme municipal de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 68/2015

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de data 11 de març de 2016.

- Data d"enviament al DOUE: 11 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 9 de mayo de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió):14 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores

- Condicions especials d'execució: veure cláusula 18ª del PCAP

INFORMACIÓ ASOCIADA

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l'execució del projecte Joves per la Interculturalitat i la Convivència: Grups d'Autogestió de Joves.

Número d'expedient: 1636/2016.

Òrgan de Contractació: Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Associació de Tècnics i Tècniques de la Mediació (ATTM).

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 20 de setembre de 2016.

Data d'adjudicació del contracte: 14 de setembre de 2016.

Data de formalització: 3 d'Octubre de 2016.

Informació Associada:

Contractació del serveis postals amb base en l´Acord Marc de la Central de Contractació de la Diputació Provincial de Castelló de la Plana.

- Expedient 53/2015

- Órgan de Contractació: Junta de Govern Local

- Adjudicatari: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A

- Periode del contracte: Setembre a desembre de 2016

- Data de publicació en el perfil del contractant (Data de difusió). 6/09/2016

- Data d´Adjudicació del contractre:30 d´agost de 2016

Anunci Adjudicació

Anunci Formalització

Contractación dels Servicis de repartiment i subministrament de tanques i senyalització portàtil en la via pública en el terme municipal de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE:57/2015

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de març de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 31 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 15 d"abril de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 31 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Els sobres A els obrirà la Taula de Contractació en acte no públic el 20 d"abril de 2016, a partir de les 10:00 h. En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Taula de Contractació en la mateixa sessió i en acte pùblic procedirà a l"obertura del sobre B.

Informació Adicional

Contractació dels treballs de redacció de l"informe de viabilitat econòmica i de la memòria de sostenibilitat econòmica que s"integraran en el Pla General Estructural de Castelló

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 61/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 12 de febrer de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 23 de febrer de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 9 de març de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 23 de febrer de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASOCIADA

Contractació dels Treballs de redacció de l"Estudi Acústic del Pla General Estructural de Castelló de la Plana i de la revisió del Pla Acústic Municipal

.-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 60/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 2 de març de 2016

- Data de publicació en el BOP: 5 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 21 de març de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 7 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contractació, per procediment Obert, del Servei de Gestió de les Aules d´Informàtica Municipals.

Nº expedient: 821/2015.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 18 d'agost de 2015.

Data termini de presentació de proposicions: 2 de setembre de 2015.

Se presentarà en l'horari establert en la clàusula 19ª.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 18 d'agost de 2015.

Mesa de Contractació: a efectes d´apertura de proposicions, dimecres següent a la data de fin de presentació de proposicions.

Documentación associada:

CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D"ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC QUE S"INTEGRARÀ EN EL CATÀLEG DE PROTECCIONS DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE:24/2015

- Òrgan de contractació:Decreto del Tinent d"Alcalde Titular de l"Àrea d"Hisenda, Innovació i Administració Municipal de data 19 de maig de 2015.

- Data de publicació en el BOP: 30 de maig de 2015.

- Data fi de presentació de proposicions: 15 de juny de 2015, en horari de Registre d"Entrada.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 1 de juny de 2015

- Mesa de Contractació:

MESA DE CONTRACTACIÓ:

- Obertura documentació administrativa (Sobre A): Dimecres 8 de juliol de 2015, a partir de les 10:00 hores. (Acte no públic) .

En el cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a la obertura del sobre B.

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l´Ajuntament.

-Esmena documental, admissió o no de licitadors (Acte no públic) i obertura de Sobres B (Acte Públic): 15 de juliol de 2015, a partir de les 10 h, en el 2º pis de l"Edifici Noble de l"Ajuntament de Castelló.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contractació del Servici d"execució subsidiària d"obres per a restablir la legalitat urbanística, per a complir el deure de conservació i per a demolir edificacions en situació de ruïna que ordena l"Ajuntament de Castelló de la Plana

PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE:1/2016

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de juny de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 16 de juny de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 1 de juliol de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 16 de juny de 2016

- Data apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura documentació tècnica (SOBRE B), acte públic: dimecres 6 de juliol de 2016, a partir de les 10:00 hores.

Lloc: En el segon pis de l"edifici Noble

-Data lecturainforme sobre B i proposta adjudicació (acte públic): dimecres 20 de juliol de 2016 a partir de les 10.00 hores.

Lloc: En el segon pis de l"edifici Noble

Contractació dels Servicis de control de les poblacions de mosquits i altres insectes en cas de plaga en el terme municipal de Castelló de la Plana

PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 70/2015

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local mitjançant un acord de data 11 de març de 2016

- Data de publicació en el BOP: 22 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 6 d"abril de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 22 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contracte del Servei de la campanya contra la plaga Tomicus destruens de Castelló de la Plana.

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- NÚM. EXPEDTE: 21/2016

- Òrgan de contractació: Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis

- Adjudicatari: Vivers Centre Verd, S.A.

- Data d"Adjudicació del contracte: 30 de juny de 2016

Anunci d´Adjudicació

Anunci de Formalització

Contractació del Servici de prevenció alié de riscos laborals en les especialitats de medicina del treball i higiene industrial per al servici propi de prevenció de riscos laborals de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE:49/2015

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 26 de febrer de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 3 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 18 de març de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 3 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L"ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I SEGURETAT VIÀRIA A INTEGRAR EN EL PLA GENERAL ESTRUCTURAL

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 25/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 28 de juliol de 2015.

- Data de publicació en el BOP: 8 d"agost de 2015.

- Data fi de presentació de proposicions: 24 d"agost de 2015, en horari de Registre d"Entrada.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 10 d"agost de 2015.

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D"ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGIC QUE S"INTEGRARÀ EN EL CATÀLEG DE PROTECCIONS DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓ

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 23/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Tinent d"Alcalde Titular de l"Àrea d"Hisenda, Innovació i Administració Municipal, de data 19 de maig de 2015.

- Data de publicació en el BOP: 30 de maig de 2015 .

- Data fi de presentació de proposicions: 15 de juny de 2015, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 1 de juny de 2015 .

- Mesa de Contractació:

MESAS DE CONTRACTACIÓ:

-Obertura documentació administrativa (Sobre A): Dimecres 8 de juliol de 2015, a partir de les 10:00 hores. (Acte no públic) . En el cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a la obertura del sobre B.

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l´Ajuntament.

-Esmena documental, admissió o no de licitadors (Acte no públic) i obertura de Sobres B (Acte Públic): 15 de juliol de 2015, a partir de les 10 h, en el 2º pis de l"Edifici Noble de l"Ajuntament de Castelló.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contractació, per Procediment Obert, del servei de catering de menjar i berenar per a l'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període vacacional estival i de nadal, per a l'exercici 2016.

Número d'expedient: 201/19-8036/2016.

Procediment: Obert.

Òrgan de contractació: Regidor Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis, a través del Negociat de Contractació i Coordinació de Serveis Socials.

Data de Publicació: B.O.P. de 9 d'abril de 2016.

Data final presentació de proposicions: Dilluns, 25 d'abril de 2016, fins les 14:00 hores.

Data de publicació en el Perfil del Contractant (data de difusió): Dilluns, 11 d'abril de 2016.

Apertura de Sobres

- Data d'apertura documentació administrativa (Sobre A), acte no públic: Dimecres, 27 d'abril de 2016, a partir de les 10:00 hores.

De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura de la documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (Sobre B).

- Data de lectura de l'informe tècnic i proposta d'adjudicació:

Adjudicació

- Data d'adjudicació:

- Adjudicatari:

Formalització

- Data de formalització:

Informació Associada:

Contractació del Servici d"inspecció i manteniment de Centres de transformació dependents de l"Ajuntament de Castelló de la Plana

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- NÚM. EXPEDTE: 98/2014

- Òrgan de contractació: Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis

- Adjudicatari: Electricitat Verchili, S.L.

- Data d"Adjudicació del contracte: 16 de febrer de 2016

Anunci d'adjudicació

Anunci de formalització

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat dels Treballs de col·locació i retirada de cadires i taules en la via pública durant les festes fundacionals de la Magdalena de 2016

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- Òrgan de contractació: Presidenta del Patronat Municipal de Festes.

- Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques aprovats per Decret de la Presidenta del Patronat Municipal de Festes de data 16 de febrer de 2016.

- Termini de presentació d"ofertes per part dels interessats: fins al dia 19 de febrer de 2016, a les 13:00 hores.

- Lloc de presentació d"ofertes: Registre del Patronat Municipal de Festes, de 9:00 a 15:00 hores i de 17:00 a 19:00 hores.

CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI POLIVALENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ.

Número d'expedient: 201/64-3528/2015

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local, mitjançant el Negociat de Contractació i Coordinació de Serveis Socials.

Data de publicació en el BOP: Dimarts, 29 de setembre de 2015.

Data final de presentació de les proposicions: Dimecres, 14 d' octubre de 2015, fins a les 14:00 hores.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): Dimarts, 29 de setembre de 2015.

OBERTURA DELS SOBRES:

 • Data d'obertura del SOBRE A (documentació administrativa), acte no públic: Dimecres, 21 d'octubre a partir de les 10:00 hores. De no existir defectes o omisions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura de la documentació tècnica relativa als criteris no quantificables (SOBRE B).
 • Data d'obertura del SOBRE C (documentació tècnica relativa a criteris cuantificables), acte públic: Dimecres 4 de novembre de 2015, a partir de les 10:00 hores.
 • Data de lectura d´informe tècnic i proposta d´adjudicació: Dimecres 11 de noviembre de 2015, a partir de les 10:00 hores.

ADJUDICACIÓ

 • Data d'adjudicación: 18 de desembre de 2015.
 • Adjudicatari: Mediterránea Gestión Social y Cultural, S.A.

FORMALITZACIÓ:

 • Data de formalització: 21 de gener de 2016.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE LA CAMPANYA CONTRA EL PUNXEGUT ROIG DE LES PALMERES EN EL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ

- PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 39/2015

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de setembre 2015.

- Data de publicació en el BOP: 22 de setembre de 2015 .

- Data fi de presentació de proposicions: 7 d'octubre de 2015, en horari de Registre d'Entrada .

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió) :22 de setembre de 2015

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d'ofertes, a partir de les 10:00 hores

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contractació, mitjançant procediment obert, del servei per a l'execució del programa d'activitats aquàtiques i socorrisme aquàtic en les piscines cobertes municipals del Patronat Municipal d'Esports, dividit en tres lots.

Nombre d'expedient: 3/2015.

Procediment: Obert.

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelló.

Data de Publicació: B.O.P. nº 65, de 26 de maig de 2015.

Lloc de presentació de proposicions: Registre General del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.

Data final presentació de proposicions: 10 de juny de 2015, en horari de Registre d'Entrada.

Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 26 de maig de 2015.

Mesa de contractació:

- A l'efecte d'obertura de proposicions consultar clàusula 13ª del PCAP.

Obertura Sobre A i, si escau, Sobre B a l'espera de la formació del govern i administració municipal.

- Obertura Sobre A i, si escau, Sobre B: Dijous, 2 de juliol de 2015, a partir de les 13:30 hores, en les oficines del Patronat Municipal d'Esports.

- Adonar de l'informe del tècnic municipal relatiu a la valoració dels criteris no quantificables automàticament (Sobre B), lectura de les puntuacions obtingudes per les licitadores i obertura del Sobre C: Dijous, 3 de setembre de 2015, a partir de les 12:00 hores en la seu del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.

- Lectura informe justificació baixes temeràries, puntuació i proposta d'adjudicació (acte públic) : Dilluns, 21 de setembre de 2015, a partir dels 13:00 hores.

Lloc: Seu del Patronat Municipal d'Esports de Castelló, carrer Columbretes, nº 22.

Informació Associada:

CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI DE SUPORT SOCIAL I EDUCATIU DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. AVÍS: ADVERTIDA LA PRESÈNCIA D'UN ERROR EN EL LLISTAT DE PERSONAL A SUBROGAR, EN DATA D'AVUÍ (7 D'OCTUBRE DE 2015) ES PROCEDEIX A PUBLICAR EL LLISTAT RECTIFICAT.

Número d'expedient: 201/59-30012/2015.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local, mitjançant el Negociat de Contractació i Coordinació de Serveis Socials.

Data de publicació en el BOP: Dimarts, 29 de setembre de 2015.

Data final de presentació de les proposicions: Dimecres, 14 d' octubre de 2015, fins a les 14:00 horas.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): Dimarts, 29 de setembre de 2015.

OBERTURA DELS SOBRES:

 • Data d'obertura del SOBRE A (documentació administrativa), acte no públic: Dimecres, 21 d'octubre a partir de les 10:00 hores. De no existir defectos o omisions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura de la documentació tècnica relativa a criteris no cuantificables (SOBRE B).
 • Data d'obertura del SOBRE C (documentació tècnica relativa a criteris cuantificables), acte públic: Dimecres 4 de novembre de 2015, a partir de les 10:00 hores.
 • Data de lectura d´informe tècnic i proposta d´adjudicació: Dimecres 11 de novembre de 2015, a partir de les 10:00 hores.

ADJUDICACIÓ:

 • Data d'adjudicación: 11 de desembre de 2015.
 • Adjudicatari: Mediterránea Gestión Social y Cultural, S.A.

FORMALITZACIÓ:

 • Data de formalització: 21 de gener de 2016.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES D"ESCAMPAMENT CANÍ DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 27/2015

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2015.

- Data de publicació en el BOP: 11 d"agost de 2015.

- Data fi de presentació de proposicions: 26 d"agost de 2015, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 11 d"agost de 2015.

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contractació, per procediment obert, del servei complementaria al Servei de Teleajuda Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Número d'expedient: 201/13-37550/2015.

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local, mitjançant el Negociat de Contractació i Coordinació de Serveis Socials.

Data de publicació en el BOP: Dimarts, 3 de novembre de 2015.

Data final de presentació de propostes: Dimecres, 18 de novembre de 2015.

Data de publicació en el perfil de contractant: Dimarts, 3 de novembre de 2015.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data d'obertura de la documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: Dimecres 25 de novembre de 2015, a partir de las 10:00 hores.

De no existir defectes o omisions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura de la documentació tècnica relativa als criteris no quantificables automàticament (SOBRE B).

- Data d'obertura de la documentación tècnica relativa a los criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: Dimecres, 2 de desembre de 2015.

- Data última Mesa: Dimecres, 9 de desembre de 2015.

ADJUDICACIÓ:

- Data adjudicació: 23 de desembre de 2015 -

Adjudicatari: Cruz Roja Española

FORMALITZACIÓ:

- Data formalització: 29 de desembre de 2015.

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ELS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEPENDENTS DE L AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

.- PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 21/2015

- Òrgan de contratación:aprobat l'expedient per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de maig de 2015.

- Data de publicació en el BOP: 2 de juny de 2015

- Data fi de presentació de proposicions: 17 de juny de 2015, en horari de Registre d'Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió) : 2 de juny de 2015

Donada la recent constitució de la Corporació Municipal i fins que no es procedisca per la Junta de Govern Local a la constitució de la Mesa de Contractació permanent en l"Ajuntament de Castelló, se suspén l"acte d"obertura de les proposicions en la licitació de referència.

MESA DE CONTRACTACIÓ

- Obertura documentació administrativa (Sobre A): Dimecres 8 de juliol de 2015, a partir de les 10:00 hores. (Acte no públic) .

En el cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a la obertura del sobre B.

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l´Ajuntament.

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat del Servici de manteniment de les instal·lacions de Fibra Òptica de l´Ajuntament de Castelló de la Plana.

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- NÚM. EXPEDTE: 53/2014

- Òrgan de contractació: Tinent d"Alcalde-Concejal Delegat de l'Area de Drets i Servicis.

- Adjudicatari: GRP Cano Lopera, SL

- Data de publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 13 d´octubre de 2015

- Data d"Adjudicació del contracte: 28 de setembre de 2015

Anunci d´adjudicació

Anunci de formalització

CONTRACTACIÓ DEL SERVICI D"ARREPLEGA I ELIMINACIÓ DE PILES USADES TIPUS NORMAL I DE BOTÓ, BATERIES DE TELÈFONS MÒBILS, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS PER A LES MATEIXES.

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 61/2013

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Data de publicació en el BOP: 25 d"abril de 2015

- Data fi de presentació de proposicions: 11 de maig de 2015, es presentarà en l"horari establit en la clàusula 9ª del PCAP

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 27 d"abril de 2015

- Mesa de Contractació: a l"efecte d"obertura de proposicions consultar clàusula 13ª del PCAP. Obertura Sobre A i, si és el cas, Sobre B: 12 de maig de 2015, a partir de les 10.00 h.

- Mesa de Contratació:

Lectura informe de valoració d´ofertes i obertura sobre C(Acte públic): 8 de juliol de 2015, a partir de las 10:00 h.

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l´Ajuntament.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contractació, per procediment Obert, dels Serveis de Sala del Teatre del Raval.

Nº expedient: 11305/2015.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 11 d'agost de 2015.

Data termini de presentació de proposicions: 26 d'agost de 2015.

Se presentarà en l'horari establert en la clàusula 19ª.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 11 d'agost de 2015.

Mesa de Contractació: a efectes d'apertura de proposicions, consultar clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Particulars

Apertura de Sobres A i, si escau, Sobres B:

L'apertura dels sobres A (documentació administrativa) tindrà lloc, en acte no públic, el 2 de setembre de 2015, a partir de les 10 hores, i si no hi hagués defectes o omissions es procedirà, en la mateixa sessió i en acte públic, a l'obertura dels sobres B (documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament).

En el cas de no celebrar-se en el dia expressat, s'indicarà en el perfil del contractant la data i lloc en què es durà a terme.

Apertura de Sobres C (documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament), acte público: 

Documentación associada:

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de la elaboració i l'execució del projecte Stop Rumors (Xarxa Anti Rumors Castelló).

Procediment: Negociat sense publicitat.

Nº d'expedient: 265/26/2015 – 201/42-15536/2015.

Òrgan de Contractació: Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Associació de Tècnics i Tècniques de la Mediació (ATTM).

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 17 d'agost de 2015.

Data d'adjudicació del contracte: 12 d'agost de 2015.

Data de formalització del contracte: 27 d'agost de 2015.

Documentació Associada:

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l’elaboració i l’execució del projecte Barris Interculturals.

Tipus de contracte: Serveis.

Procediment: Negociat sense publicitat.

Número d'expedient: 265/24/2015 – 201/41 - 15530/2015.

Òrgan de Contractació: Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Asociación para el Desarrollo y Fomento de Servicios Sociales (ASERSO).

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 7 de setembre de 2015.

Data d'adjudicació del contracte: 17 d'agost de 2015.

Data de formalització del contracte: 27 d'agost de 2015.

Documentació associada:

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l’elaboració i l’execució del projecte "Acercando"

Tipus de contracte: Serveis.

Procediment: Negociat sense publicitat.

Número d'expedient: 265/25/2015 – 201/43-15533/2015.

Òrgan de Contractació: de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Asociación de Técnicos y Técnicas de la Mediación (ATTM).

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 7 de setembre de 2015.

Data d'adjudicació del contracte: 17 d'agost de 2015.

Data de formalització del contracte: 27 d'agost de 2015.

Documentació associada:

Contractació del servei "Escola de Matí i de Vesprada, curs 2015-2016".

- Procediment: Obert.

- Expedient: 203/05-13867/2015.

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP): 19 de maig de 2015.

- Data fi de presentació de proposicions: 3 de juny de 2015. Es presentarà en l'horari establit en la clàusula 19ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

- Data de publicació en el perfil del contractant (data de difusió): 19 de maig de 2015.

Mesa de Contractació: a efectes d'apertura de proposicions, consultar clàusula 22ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Apertura Sobre A i, si escau, Sobre B: 9 de juny de 2015, a partir de les 10:00 hores.

Apertura Sobre C:

- Adonar de l'informe de valoració d'ofertes i apertura sobre C (Acte públic): 15 de juliol de 2015, a partir de les 10:00 hores.

Lloc: 2ª planta Edifici Noble de l'Ajuntament.

- Adonar de l'informe de valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació (Acte públic): 17 de juliol de 2015, a les 12:30 hores.

Lloc: 2ª planta Edifici Noble de l'Ajuntament.

Informació associada:

CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT I REFORÇ DE L'ALUMNAT ABSENTISTA.

Procediment: Negociat sense publicitat.

Expedient: 201/02-19514/2014.

Òrgan de contractació: Regidor Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Servei Psicopedagògic d'Atenció al Menor (SPAM).

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 5 d'agost de 2015.

Data d'adjudicació del contracte: 4 d'agost de 2015.

Data de publicació de la formalització en el BOP:

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci d'adjudicació.

Anunci de formalització.

CONTRACTACIÓ DE L"EXPLOTACIÓ DELS SERVICIS DE TEMPORADA DE PLATJA DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA PER A LA TEMPORADA ESTIVAL DE 2015 (4 berenadors, 1 zona d"hamaques i ombrel·les, 1 lloc d"embarcacions i 1 quiosc)

- PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 12/2015

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Data de publicació en el BOP: 12 de març de 2015.

- Data fi de presentació de proposicions: 27 de març de 2015, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 12 de març de 2015.

- Mesa de Contractació: Obertura Sobre A i, si és el cas, Sobre B: 31 de març de 2015, a partir de les 10.00 h. Els Sobres A els obrirà la Mesa de Contractació en acte no públic. En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de contractació, en la mateixa sessió i en acte públic, procedirà a l"obertura del sobre B.

INFORMACIÓ ASOCIADA

ANUNCIS D´ADJUDICACIÓ:

ANUNCIS DE FORMALITZACIÓ:

Contractació, per procediment obert i tramitació urgent, del servei de catering de menjars per als projectes "Temps d' Esplai" i "Vine al Pinar", de la Campanya d ' Animació de l 'Estiu 2015.

Número d'expedient: 201/30-14684/2015

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local, mitjançant el Negociat de Contractació i Coordinació de Serveis Socials.

Data de publicació en el BOP: Dissabte, 2 de maig de 2015.

Data final de presentació de les proposicions: 8 dies naturals, a contar a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'este contracte al Butlletí Oficial de la Província. Dilluns, 4 de maig de 2015 fins a les 13:00 horas.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): Dissabte, 2 de maig de 2015.

OBERTURA DELS SOBRES:

 • Data d' obertura del SOBRE A (documentació administrativa), acte no públic: el dimarts següent hàbil a aquell que finalitze el termini de presentació d´ofertes, a partir de les 10:00 hores. Finalitzat el termini de presentació d´ofertes i atès que un licitador va presentar la seva proposició per correu, una vegada rebuda la documentació, els comuniquem que de conformitat amb l´establert en la clàusula 23ª del plec de clàusules administratives regulador de la contractació, es procedirà a la celebració, el dimecres 13 de maig de 2015, de l´acte no públic de constitució de la Mesa de contractació a l´efecte de l´obertura del sobre A (documentació administrativa) de la contractació, per procediment obert i tramitació urgent, del servei de catering de menjars per als projectes "Temps d'Esplai" i "Vine al Pinar" de la Campanya d'Animació de l'Estiu 2015, en la segona planta de la seu de l´Ajuntament, situada en plaça Major nº 1 de Castelló.
 • En aquest acte no públic, que se celebrarà a les 10:00 hores, la Taula qualificarà la documentació declarant l´admissió, inadmissió o necessitat d´esmena dels defectes o omissions que considere subsanable. De no existir defectes o omissions procedirà, en la mateixa sessió i en acte públic, a l´obertura del sobre B, que conté la documentació tècnica relativa als criteris quantificables automàticament per a la valoració de les ofertes presentades a la citada licitació.
 • Data d'obertura del SOBRE B (documentació tècnica relativa a criteris cuantificables), acte públic: 13 de maig de 2015.
 • Data de lectura d´informe tècnic i proposta d´adjudicació: 19 de maig de 2015.

ADJUDICACIÓ:

 • Data d ' adjudicación: 22 de maig de 2015.
 • Adjudicatari: Elba Benicasim, S.L.

FORMALITZACIÓ:

 • Data de formalització: 9 de juny de 2015.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat del Servici de bioindicadores de flora i fauna de la Marjalería de Castelló de la Plana.

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- NÚM. EXPEDTE: 84/2014

- Òrgan de contractació: Tinent d"Alcalde-Concejal Delegat de Servicis Urbans i Infraestructures

- Adjudicatari: Associació Grup Au´D"Ornitologia

- Data de publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 27 de maig de 2015

- Data d"Adjudicació del contracte: 19 de maig de 2015

Servei de Soccorrisme Aquàtic en les piscines depenents del Patronat Municipal d'Esports.

Número d'Expedient: 2/2015.

Procediment: Obert.

Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.

Data de Publicació en el B.O.P.: 17 de març de 2015.

Data final presentació de proposicions: 1 d'abril de 2015, fins a les 13:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (Data de difusió): 17 de març de 2015.

Obertura de Sobres:

Data obertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimecres, 8 d'abril de 2015, a partir de les 12:00 hores. En cas que no hi hagi documentació a esmenar, es procedirà a continuació, en acte públic, a l'obertura del sobre B.

Data d'obertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE B), proposició econòmica: dimarts, 14 d'abril de 2015, a partir de les 10:30 hores.

Lectura resultat valoració proposicions i proposta d'adjudicació del contracte: .

Proposta d'Adjudicació: 7 de maig de 2015. Lectura informi tècnic i proposada adjudicació, a partir de les 14:00 hores. (Acte públic).

Lloc: Oficines del Patronat Municipal d'Esports.

Documentació Associada:

Contractació del Servici de conservació i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis i dependències de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 62/2013

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Data d"enviament al DOUE: 7 de novembre de 2014

- Data fi de presentació de proposicions: 16 de desembre de 2014, fins a les 13:00 hores.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 7 de novembre de 2014.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Contractació del servei de bar/cafeteria, inclosa l'explotació de màquines expenedores de sòlids i líquids, mitjançant l'explotació del punt de venda destinat a bar en la instal·lació esportiva Gaetà Huguet.

Número d'Expedient: 1/2015.

Procediment: Obert.

Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.

Data de Publicació en el B.O.P.: 24 de febrer de 2015.

Data final presentació de proposicions: 10 de març de 2015, fins les 13:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (Data de difusió): 24 de febrer de 2015.

Mesa de Contractació: A efectes d'obertura de proposicions consultar clàusula 12ª del PCAP.

Obertura de Sobres:

Data obertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dilluns, 16 de març de 2015, a partir de les 10:00 hores.

Data obertura documentació tècnica (SOBRE B), acte públic: dimarts, 17 de març de 2015, a partir de les 13:30 hores.

Data d'obertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: dimarts, 14 d'abril de 2015, a partir de les 10:00 hores.

Lectura resultat valoració proposicions i proposta d'adjudicació: dimarts, 21 d'abril de 2015, a partir de les 9:30 hores en les oficines del Patronat Municipal d'Esports.

 

Documentació Associada:

CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE l"ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC DEL PLA GENERAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 67/2014

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Data de publicació en el BOP: 20 de novembre de 2014

- Data fi de presentació de proposicions: 5 de desembre de 2014, en horari de Registre d´Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 20 de novembre de 2014.

- Mesa de Contractació: a efectes d"obertura de proposicions consultar clàusula 13ª del PCAP.

Obertura Sobre A i, si és el cas, Sobre B: 9 de desembre de 2014, a partir de les 10.00 h.

INFORMACIÓ ASSOCIADA

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D"INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DELS ESCENARIS EN VIA PÚBLICA I EN EDIFICIS MUNICIPALS DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA

- Procediment: Obert

- Nº Expediente: 52/2014

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Fecha de publicación en el BOP: 3 de enero de 2015

- Fecha fin de presentación de proposiciones: 19 de enero de 2015, en horario de Registro de Entrada

- Fecha de publicación en el Perfil del Contratante (Fecha de difusión): 5 de enero de 2015.

- Mesa de Contratación: a efectos de apertura de proposiciones consultar cláusula 13ª del PCAP.

Apertura Sobre A y, en su caso, Sobre B: 20 de enero de 2015, a partir de las 10.00 h.

INFORMACIÓN ASSOCIADA

Servei de neteja d"edificis i dependències de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 22/2012

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

- Data d"enviament al DOUE: 18 de juliol de 2014.

- Data fi de presentació de proposicions: 29 d"agost de 2014, fins a les 13:00 hores.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 22 de juliol de 2014.

INFORMACIÓN ASOCIADA

Servei de neteja dels col·legis públics de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 32/2012

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

- Data d"enviament al DOUE: 18 de juliol de 2014.

- Data fi de presentació de proposicions: 29 d"agost de 2014, fins a les 13:00 hores.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 22 de juliol de 2014.

INFORMACIÓN ASOCIADA

Contractació, per procediment obert, del servei de realització i gestió de la festa de Carnestoltes 2015.

Número d'Expedient: JU_CM02/2014.

Òrgan de contractació: Sra. Concejala Delegada de Juventud.

Data de Publicació en el B.O.P.: 30 d'octubre de 2014.

Data final presentació de proposicions: 14 de novembre de 2014, a les 13 hores.

Apertura de Sobres:

Data apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no public: 18 de novembre de 2014, a partir de les 10:00 hores. En cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació, en acte públic, a l'obertura del sobre B.

Data apertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte public: dimarts, 25 de novembre de 2014 a partir de les 10:00 hores.

Adjudicació:

Data d'Adjudicació: 2 de febrer de 2015.

Adjudicatari: Mediterránea de márketing y publicidad, SL.

Formalització:

Data formalització:11 de febrer de 2015.

 

Documentació Associada:

Servei per al desenrrotllament del programa esportiu anomenat Activitat física per a persones joves i adultes del Patronato Municipal d'Esports.

Procediment: Obert.

Número d'expedient: 4/2014.

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 26 de juny de 2014.

Termini de presentació de proposicions: 11 de juliol de 2014, fins les 13:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (Data de difussió): dijous, 26 de juny de 2014.

Apertura de sobres:

Data d'apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimarts, 22 de juliol de 2014, a partir de les 13:00 hores.

Data d'apertura documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic: divendres, 25 de juliol de 2014, a partir de les 11:30 hores.

Data d'apertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: dimarts, 26 d'agost de 2014, a partir de les 11:00 hores.

Data de lectura del resultat de la valoració de les proposicions: dilluns, 1 de setembre de 2014, a partir de les 10:00 hores.

Informació associada: