Contractació per mitjà de procediment obert de la pòlissa d´assegurança de responsabilitat civil/patrimonial de l´Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.

Nombre d´expedient: 25.10

Data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 18 de novembre de 2010.

Data límit de presentació: Fins al 2 de desembre de 2010, a les 13.00 hores.

Data d´obertura de sobres de la documentació administrativa: Dimarts, 7 de desembre de 2010, a partir de les 10.00 hores. (Acte NO públic).

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

Data de difusió:18 de desembre de 2010

  • Plec de clâusules administratives
  • Plec de prescripcioins técniques

Adjudicació:

Data: 22 de desembre de 2010

Adjudicatari: Zurich Insurance PLC Sucursal en España

Anuncio adjudicació

Formalizació:22 de desembre de 2010

Anunci formalizació

Data de difusió: 28 de desembre de 2010

Anuncio formalizació

Concurs púlbico per a contractar l'arrendament d'un local amb destinació a albergar l'Associació de Majors Vedruna.

Nombre d'expedient: 37724/15

Publicació: Butlletí Oficial de la Província: (B.O.P.), nº. 152 de 10 de desembre de 2015.

Anunci BOP

Data límit presentació: Fins al 28 de desembre de 2015, a les 13:00 hores.

Data obertura de sobres de la documentació administrativa: Dimecres 30 de desembre de 2015, a partir de les 11:00 hores, en el segon pis d'aquest Ajuntament, es procedirà en acte no públic per la Mesa de contractació a l'obertura dels sobres A (documentació administrativa) i de no existir defectes o omissions es procedirà, en la mateixa sessió i en acte públic, a l'obertura dels sobres B.

Òrgan de Contractació: Ajunta Govern Local.

Data de difusió: 10 de desembre de 2015.

Data d'adjudicació: Per acord de la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2016 es declara deserta la licitació per a arrendar un local per a la "Asociación de Mayores Vedruna".

Anunci BOP declarant deserta la licitació

Informació associada:

  • Plec de clàusules administratives particulars
  • Acta sobre B

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat del Patrocini per a la celebració de l’esdeveniment corresponent a l’eixida de l’etapa 17ª de la Volta Ciclista Espanya des del municipi de Castelló de la Plana.

Número d'Expedient: 28280/2016.

Òrgan de Contractació: Decret de la Quarta Tinent d'Alcalde i Delegada de l'Àrea d'Innovació, Ocupació i Creativitat Ciutadana.

Data d'adjudicació del contracte: 5 d'agost de 2016.

Adjudicatari: UNIPUBLIC, SA.

Anunci d'Adjudicació.

Data de Formalització del contracte: 16 d'agost de 2016.

Anunci de Formalització.

Concurs públic convocat per a contractar l'arrendament d'un local destinat a albergar l'Associació de Majors Vedruna.

Procediment: Obert.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local

Número d'expedient: Gestiona 20821/2016

Publicació: Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) nº 82, de 7 de juliol de 2016

Data límit de presentació de proposicions: 22 de juliol de 2016, a les 13:00 hores

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 7 de juliol de 2016

MESA DE CONTRACTACIÓ:

- Data obertura de sobres de la documentació administrativa (Sobre A): Dimecres 27 de juliol de 2016, a partir de les 10:00 hores (Acte no públic). Si no existeixen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació procedirà en la mateixa sessió i en acte públic a l'obertura del sobre B.

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

- Data lectura informe tècnic i obertura sobres C: Dimecres 28 de setembre de 2016, a partir de les 10:00 hores (acte públic)

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

- Data lectura informe tècnic dels sobres C: Dimecres 5 d'octubre de 2016, a partir de les 10:00 hores (acte públic)

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

SUSPESA

- Data lectura informe tècnic dels sobres C: Divendres 7 d'octubre de 2016, a partir de les 13:30 hores (acte públic)

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

ACTES:

ADJUDICACIÓ:

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

FORMALITZACIÓ:

Data de formalització:

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Contractació, mitjançant procediment obert, del servei de mediació en les assegurances privades de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana. 10569/2016)

PROCEDIMENT: Obert.

Nº. EXPTE.: 10569/16

Òrgan de Contractació: Decret del Regidor Delegat de l'Àrea de Govern Obert i Participació de data 10 d'octubre de 2016.

Data fi de presentació de proposicions: 2 de novembre de 2016, en horari de Registre.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 18 d'octubre de 2016. Anuncie BOP núm. 126 de 18 d'octubre de 2016.

MESA DE CONTRACTACIÓ

Obertura documentació administrativa (Sobre A): El primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació de proposicions a partir de les deu hores (acte no públic). En cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a l'obertura del sobre B.

Lloc: 2º pis Edifcio Noble de l'Ajuntament.

AVÍS: Per la present es comunica que l'obertura de la docucmentación administrativa (Sobre A) i si escau l'obertura dels sobres B, seran dimecres que ve dia 9 de novembre de 2016, a partir de les 8:00 hores, en el segon pis de l'edifici Noble de l'Ajuntament.

Subhasta púlbica convocada per a l'alienació dels vehicles que es troben en el Dipòsit Municipal de Vehicles.

Nombre d'expedient: 12093/16

Publicació: Butlletí Oficial de la Província, nº. 73, de data 16 de juny de 2016.

Data límit de presenación: Fins al 30 de juny de 2016, a les 13:00 hores.

Data d'obertura de sobres de la documentació administrativa: Dimecres 6 de juliol de 2016, a partir de les 10:00 hores (acte no públic).

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

Data de difusió: 17 de juny de 2016.

Data d'adjudicació: 11 de novembre de 2016

Informació associada:

Autorització agranes de bar, durant la celebració de la Festa de Nit de cap d'any, el 31 de desembre de 2016, a celebrar en el pati del Col·legi Sebastián Elcano del Grau de Castelló.

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'EXPEDIENT:

Les presents bases, juntament amb els altres documents que integren l'expedient estarà de manifest en el Negociat de Patrimoni de l'Ajuntament de Castelló de la Plana fins al moment en què finalitze el termini de presentació d'ofertes en horari d'oficina.

Qualsevol informació complementària es podrà atendre telefònicament en el número 9643554132.

Informació associada: