Àrees d'influència de centres escolars

Les àrees d’influència que regeixen per al procediment d’admissió d’alumnat d’educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i batxillerat del curs 2023-2024 són les vigents del curs 2022-2023, ja que la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport així ho ha determinat de conformitat amb l'article segon de la Resolució de 7 de març de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, publicat en el DOGV número 9552, de data 13 de març de 2023.

Àrees d'influència de centres escolars:

Nota informativa: El Consell Escolar Municipal, en reunió celebrada en sessió ordinària el dia 25 d'abril de 2016, de conformitat amb el capítol V de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va acordar el següent:

"Que respecte als domicilis situats a un costat i a l'altre de la línia de delimitació de l'àrea d'influència, el criteri que s'ha de tindre en compte per a sol·licitar centre escolar és que els números parells i imparells quedaran enquadrats dins de les seues respectives àrees d'influència on estiguen domiciliats".

Resolució de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, relativa a les àrees d'influència.

Calendari escolar

RESOLUCIÓ, de 14 de juny de 2023, del director general de centres docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2023-2024 a la Comunitat Valenciana. [PDF]

RESOLUCIÓ, de 8 d'agost de 2023, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'autoritzen els dies no lectius per al curs escolar 2023-2024 al municipi de Castelló de la Plana. [PDF]

​​​​​​​RESOLUCIÓ, de 21 de setembre de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s'autoritza, parcialment, la modificació del calendari escolar del curs 2023-2024 a la ciutat de Castelló de la Plana. [PDF]

El Consell Escolar Municipal de Castelló de la Plana, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2023, va proposar com a dies no lectius els dies 5, 6 i 7 de març de 2024, coincidents amb la setmana de festes de la Magdalena. I per a declarar tota la setmana de festes no lectiva, es va suggerir que el dia 8 de març de 2024 fora no lectiu a canvi de declarar lectiu el dia 8 d'abril de 2024.

A més, es va proposar declarar no lectiu el dia 7 de desembre de 2023 a canvi de declarar lectiu el dia 28 de març de 2024.

Aquestes propostes van ser votades i es va obtindre un resultat de 15 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions, la qual cosa va ser traslladada a la Direcció Territorial d'Educació.

Jornades de portes obertes als centres

L'Ajuntament de Castelló de la Plana, a través del web municipal, vol mantindre informades les famílies. És per això que en aquest apartat poden accedir a aquesta informació clicant en la imatge.