futbol 7

Futbol 7

TORNEIG FUTBOL 7. TEMPORADA 2023-2024

INICI COMPETICIÓ. Dilluns 6 de novembre de 2023

RENOVACIONS FASE 2a. Del 15 al 26 de gener de 2024

 

>> Informació inicial sobre futbol 7. Temporada 2023-2024

>> Formulari d'inscripció d'equips. 1a fase. Temporada 2023-2024

>> Formulari d'inscripció de jugadors. 1a fase. Temporada 2023-2024

​​​​​​​>> Calendari de partits. 1a fase. Del 6 de novembre de 2023 al 8 de febrer de 2024
​​​​​​​Actualitzat el dimarts 14 de novembre de 2023

Regles del joc. Reglament.

Per a aquesta temporada i a fi de millorar el control de la competició, facilitar la tasca arbitral i reforçar la importància del joc net, lliure de joc perillós i insults a altres persones, s'estableix:

 • SANCIÓ AL JUGADOR AMB TARGETA GROGA
  ​​​​​​​
  L'amonestació de targeta groga suposa 3 minuts de sanció al jugador amonestat. Durant aquest període el seu lloc el podrà ocupar qualsevol company entrant des de la banqueta.
 • PRESENTACIÓ DE LLICÈNCIES
  ​​​​​​​Abans del partit, cada equip ha de presentar a l'àrbitre, en el seu vestuari, la llista de jugadors i les fitxes dels jugadors presents que començaran el partit. Si una vegada començat el partit s'hi incorpora un altre jugador, ha de donar la fitxa a l'àrbitre en mà en el moment d'incorporar-se per primera vegada al terreny de joc.
 • (*) EXPULSIONS
  ​​​​​​​Quan un jugador resulte expulsat en un partit, l'expulsió implica automàticament la suspensió per al pròxim partit, amb independència de la publicació posterior en el full de sancions. És responsabilitat de l'equip la no alineació del jugador, ja que, en cas de jugar, se sancionarà l'equip segons la normativa.

NOTA INFORMATIVA:

Informació a tots els equips: s'ha donat el cas en algun partit en què l'àrbitre s'ha vist amenaçat i/o agredit per part d'algun jugador; en aquests casos s'ha hagut d'avisar les forces de l'ordre públic i s'ha arribat fins i tot a denunciar.
​​​​​​​Per la nostra banda, ja hem posat la sanció màxima i, en cas de reincidència, l'equip serà expulsat de la competició; però a més haurà d'atendre la citació judicial que rebrà.
​​​​​​​Us recordem que el que motiva aquesta lliga és el joc i passar una estona agradable.

>> Regles del joc. Campionat de futbol-7 Patronat d'Esports

NORMES DISCIPLINÀRIES DEL CAMPIONAT DE FUTBOL-7 DEL PATRONAT D'ESPORTS

FALTES DELS JUGADORS

Art. 1r. AMONESTACIONS:

Se sancionaran amb amonestació:

a) Penetrar, eixir o reintegrar-se al terreny de joc, sense autorització arbitral o normativa.

b) Formular observacions o objeccions al col·legiat o als seus auxiliars.

c) Cometre actes de desconsideració amb l'àrbitre, jutges de línia, autoritats esportives, tècnics, espectadors o altres jugadors. Tot això si el Comité considera que no és mereixedor d'una sanció més forta pel grau de la desconsideració.

d) Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les ordres o instruccions de l'àrbitre, o desoir o desatendre aquestes.

e) Perdre deliberadament temps.

f) Emprar joc perillós, sense que l'acció origine un resultat lesiu.

g) Cometre qualsevol falta d'ordre tècnic, si això haguera determinat l'amonestació arbitral del culpable.

Art. 2n. ACUMULACIÓ D'AMONESTACIONS:

L'acumulació de cinc amonestacions durant la mateixa temporada i competició determinarà la SUSPENSIÓ D'UN PARTIT.

En cada amonestació que siga prèvia a la que comporte a la suspensió s'advertirà d'aquesta l'interessat; no obstant això, és responsabilitat de l'equip al qual pertanga el jugador conéixer a través dels fulls informatius el número de l'amonestació. Complida la sanció, s'iniciarà un nou cicle de la mateixa classe i amb efectes idèntics.

Art. 3r. DOBLE AMONESTACIÓ EN EL MATEIX PARTIT:

Quan, com a conseqüència d'una segona amonestació arbitral, en el transcurs del mateix partit, es produïsca l'expulsió de l'infractor, aquest serà sancionat amb EXPULSIÓ DURANT UN PARTIT, llevat que, segons el parer del Comité, siga procedent una sanció major per la gravetat de l'expulsió. En aquests casos seguiran el seu curs independentment els cicles que preveu l'apartat anterior.

Art. 4t. EXPULSIÓ DIRECTA:

Quan un jugador faça una falta i això determine la seua expulsió directa del terreny de joc, serà sancionat amb SUSPENSIÓ DURANT UN PARTIT, llevat que la valoració posterior del Comité considerara que la sanció ha de ser major, per la gravetat dels fets.

Art. 5é. COMPLIMENT DE SANCIONS:

Quan haja conclòs la temporada, o el club quedara eliminat d'una competició, el jugador que tinguera pendents partits de suspensió els haurà de complir a l'inici de la temporada següent.

Art. 6é. SE SANCIONARÀ AMB UN PARTIT DE SUSPENSIÓ:

a) Insultar, ofendre, amenaçar o provocar un altre jugador sempre que el fet no constituïsca una falta més greu.

b) Dirigir-se a l'àrbitre amb termes o actituds de menyspreu, sempre que l'acció no constituïsca una falta més greu.

c) Pronunciar paraules o expressions que atempten greument contra el decor o la dignitat, o emprar gestos o poses o cometre accions que, per la seua procacitat, tinguen el concepte públic d'ofensius.

d) Incitar o provocar algú contra un altre, sense que es consume el seu propòsit. Si es consumara, es castigarà com a inducció i s'imposarà al culpable la mateixa sanció que a l'autor material del fet.

e) Protestar iradament i insistentment contra l'àrbitre o els jutges de línia.

Art. 7é. SE SANCIONARÀ AMB SUSPENSIÓ DURANT DOS PARTITS:

a) Menysprear notòriament l'autoritat de l'àrbitre, amb paraules o poses dirigides a ell amb ocasió o com a conseqüència d'haver adoptat una decisió en el legítim exercici d'aquesta (burro, pallasso, tonto, cec, ximple, etc.)

b) Protestar tumultuàriament contra l'àrbitre, entenent-se com a tal la intervenció de quatre o més culpables. Si els culpables no pogueren ser identificats, l'equip podrà ser sancionat col·lectivament per aquest nombre de partits.

c) Provocar l'animositat del públic, sense obtindre tal propòsit. Si això s'obtinguera, el culpable serà sancionat amb quatre partits i, si a més es produïren per tal motiu incidents greus, es castigarà de cinc a deu partits.

Art. 8é.

1. Qui injurie l'àrbitre, dirigents o autoritats esportives amb paraules o expressions que per la seua naturalesa foren considerades afrentoses en el concepte públic serà sancionat amb la suspensió de quatre a huit partits (cabró, fill de puta, etc.).

2. Si l'actitud injuriosa no fora única, sinó reiterada, es produïra de manera especialment ostensible o tinguera lloc per escrit i amb publicitat, s'imposarà la sanció de sis a dotze partits.

Art. 9é.

1. Serà suspés durant dos o tres partits qui amenace o coaccione un altre de manera o en termes que revelen inequívocament la intenció de portar a terme tal propòsit. Idèntics correctius s'imposaran en cas d'actituds irades que comporten accions d'espentar, sacsar, o altres d'anàlogues, sense que arriben a constituir una agressió (intent d'agressió).

2. Quan l'ofés per fets d'aquesta naturalesa foren l'àrbitre, jutges de línia, dirigents o autoritats esportives, s'imposarà al culpable la sanció de cinc a huit partits.

3. En cas d'agressió tumultuària entre els dos equips, sense afectar l'àrbitre, que conduïsca a la suspensió de la trobada, se sancionarà ambdós equips amb la pèrdua de la trobada i en funció de la gravetat de les agressions s'acordarà una suspensió per a ambdós formacions d'entre un i quatre partits (si restaren menys jornades per a finalitzar s'aplicarien a l'inici de la següent) i un advertiment de desqualificació per a la resta de lliga i durant un mínim de 8 partits d'aquesta o la següent en cas de reincidència.

Art. 10é.

1. El jugador que en l'interior del terreny de joc i en ocasió d'aquest produïsca algun llançament de manera violenta contra un altre jugador serà sancionat amb:

a) Suspensió durant un partit, si no s'origina cap classe de lesió o dany, ni necessita l'ofés atenció en el terreny de joc, excepte el cas que es preveu en l'apartat següent.

b) Suspensió durant dos partits, si no s'origina lesió, però l'ofés necessita atenció, sense que això li impedisca prosseguir en el terreny de joc, ni minve les seues facultats o, fins i tot no necessitant-la, l'acció es considerara per part del Comité especialment violenta.

c) Suspensió durant tres partits, si com a conseqüència de l'acció el jugador queda disminuït en les seues facultats.

d) Suspensió durant cinc partits si, com a conseqüència del fet, l'ofés ha d'abandonar el terreny de joc per impossibilitat física de continuar.

e) Suspensió durant huit partits, si l'acció violenta origina una lesió que impedisca al jugador alinear-se en el pròxim partit oficial.

f) Suspensió durant dotze partits, si el jugador lesionat causara baixa esportiva durant més de quinze dies.

g) Suspensió durant quinze partits, si la baixa ho és durant més de dos mesos.

2. Les conseqüències lesives a què es refereix el nombre anterior han d'acreditar-se, en tot cas, mitjançant un certificat mèdic.

Art. 11é. AGRESSIONS:

1. Qui agredira l'àrbitre, jutges de línia, dirigents o autoritats esportives incorrerà en les sancions següents:

a) Privació de llicència o inhabilitació durant un temps de tres a sis mesos, sempre que l'acció siga única i no origine cap conseqüència de dany.

b) Privació de llicència o inhabilitació durant un temps de sis a dotze mesos, si l'agredit necessitara assistència en el camp.

c) Privació de llicència a perpetuïtat, si l'àrbitre necessitara assistència en un centre hospitalari.

Art. 12é. AGRESSIONS MÚLTIPLES:

1. Si jugadors d'un equip i de l'altre s'agrediren entre si, confusament i tumultuàriament, els clubs respectius, amb independència de la sanció que corresponga als jugadors que hagueren sigut identificats, podran ser sancionats com a equip.

2. Quan també amb confusió i tumult s'agredira els àrbitres, sense que en conste l'autoria, l'equip o equips respectius podran ser sancionats col·lectivament.

SANCIONS ALS EQUIPS

Art. 13é. ALINEACIONS INDEGUDES:

1. En els casos d'alineació indeguda d'un jugador per no complir els requisits reglamentaris, els específics de la competició de què es tracte o estar subjecte a una sanció del Comité que li ho impedisca, se li donarà el partit per perdut amb el resultat de tres a zero, si l'haguera guanyat o empatat, i se li descomptaran a més al culpable tres punts de la seua classificació. Si la competició fora per eliminatòries, es resoldrà la que es tracte a favor de l'innocent.

2. Si l'alineació indeguda fora imputable a negligència, se li descomptaran tres punts de la seua classificació.

3. A l'efecte del present article, es considerarà mala fe el fet de ser alineat el jugador sabent la comissió tal irregularitat. S'entén per negligència l'omissió d'aquella diligència que exigisca la pròpia naturalesa de la relació esportiva, de l'afiliació esportiva i de la participació en les competicions oficials.

4. Els delegats responsables d'aquesta classe de fets poden ser suspesos durant un temps de tres mesos o d'un mes, segons hi haja o no mala fe, en l'alineació indeguda. Els jugadors que sabent que no poden alinear-se ho facen seran sancionats pel doble dels partits de la sanció inicial.

Art. 14é. INCOMPAREIXENCES:

La incompareixença no justificada d'un equip a un partit oficial produirà les conseqüències següents:

a) Si es tracta d'una competició per punts se li computarà el partit per perdut i resultarà guanyador l'oponent amb el resultat de tres a zero. En el cas d'una segona incompareixença, se li donarà el partit per perdut com en el cas anterior, i se li descomptaran tres punts de la seua classificació. Si hi haguera una tercera incompareixença, l'equip infractor serà desqualificat de la competició.

b) Si la competició fora per eliminatòries, es considerarà perduda la fase de què es tracte per a l'incompareixença.

Art. 15é. RETIRADES DEL TERRENY DE JOC:

La retirada d'un equip del terreny de joc, una vegada començat el partit, es qualificarà com a incompareixença injustificada i s'aplicaran les sancions previstes en l'article anterior.

Art. 16é. REITERACIÓ D'INSULTS O AGRESSIONS A ÀRBITRE O JUGADORS:

​​​​​​​Atés que un dels objectius d'aquesta competició, bàsica, és que no es produïsquen incidents en el desenvolupament normal del joc, al jugador que se'l sancionara per segona vegada en una mateixa temporada (entenent com a tal totes les competicions disputades entre octubre i juny) per agressió a l'àrbitre o a un contrari ho serà per a la resta de la temporada i la següent. De la mateixa manera es procedirà amb qui siga sancionat per tercera vegada en una mateixa temporada per insults a l'àrbitre.

Art. 17é. ACUMULACIÓ DE SANCIONS ALS COMPONENTS D'UN EQUIP:

Com a complement de l'article anterior, a fi d'evitar la participació de persones i conjunts que ocasionen problemes de comportament, a l'equip que acumule sis sancions diferents durant la temporada se'l donarà de baixa per a aquesta i la següent, i es consideraran sancionats de la mateixa manera tots els seus components.

NORMES SUPLETÒRIES

En allò que no preveuen les presents normes disciplinàries, cal ajustar-se al que disposa el reglament de règim disciplinari de la FFCV.

TEMPORADA 2023-2024. FASE 1

A partir del dilluns 6 de novembre de 2023

HORARIS DE PARTITS​​​​​​

Dilluns 20:30 h Parc Esportiu Sindical. A1
Dilluns 20:30 h Parc Esportiu Sindical. A2
Dilluns 20:30 h Ciutat Esportiva. E1
Dilluns 20:30 h Ciutat Esportiva. E2
Dimecres 20:30 h Parc Esportiu Sindical. A1
Dijous 20:30 h Chencho. B2

​​​​​​​

EQUIPS PARTICIPANTS

 • Amigos de la muerte FC
 • Amonicacacos FC
 • Aston birra
 • Castellón City
 • Desfets
 • FC Los Bandidos
 • Gestena - TMP Gourmet
 • Inter de mitente
 • Los robellones - Frutas Royo
 • Minabo de Kiev
 • Paquifest FC
 • Rookies FC

FORMAT COMPETICIÓ
Fase 1 classificatòria

RENOVACIONS
Del 15 al 26 de gener de 2024

>> Classificació i resultats. Jornada 3

 

TEMPORADA 2023-2024. FASE 1

A partir del dilluns 6 de novembre de 2023

HORARIS DE PARTITS​​​​​​

Dimecres 20:30 h Parc Esportiu Sindical. A2
Dimecres 20:30 h Ciutat Esportiva. E1
Dimecres 20:30 h Ciutat Esportiva. E2
Divendres 20:30 h Ciutat Esportiva. D2
Divendres 20:30 h Ciutat Esportiva. E1
Divendres 20:30 h Ciutat Esportiva. E2

​​​​​​​

EQUIPS PARTICIPANTS

 • Al-hashis FC
 • Barbería Miguel López CF
 • Basureros en paro
 • CA Vodka Juniors
 • Dyermatic CF
 • La Antigua FC
 • Los Arcos FC
 • Kassim FC
 • ​​​​​​​Sense remei
 • Terrat Fincas Tonin
 • Tuerzebotas FC
 • Yayo Vallecano CF

FORMAT COMPETICIÓ
Fase 1 classificatòria

RENOVACIONS
Del 15 al 26 de gener de 2024

>> Classificació i resultats. Jornada 3

Es disputarà durant les setmanes del 5, 12, 19, 26 de juny i 3 de juliol de 2023

 • Inscripcions: fins a les 14 hores del dilluns 22 de maig de 2023
 • Dies: dilluns i dimecres
 • Hora: 20:30 h
 • Partits a disputar: 5
 • Preu: 173,15 €
 • Format de competició: 2 grups de 6 equips. Lliga a una volta: 5 jornades.
  ​​​​​​​Trofeu per als tres primers classificats de cada grup

Grup A

 • BASUREROS EN PARO
 • CF BLACK RAVENS
 • GRAO CITY
 • PAGUIFEST FC
 • UD CAU DEL MUSSOL
 • VODKA JUNIORS

Grup B

 • LATINCOL FC
 • LOS ARCOS
 • LOS ROBELLONES LOCOS
 • POPURRI FC
 • RAYOS
 • VIBRAS TEAM

>> Calendari de partits. Lliga d'estiu. Actualitzat divendres 31 de maig de 2023

>> Classificació i resultats. Jornada 3