Bonificacions a unitats familiars

BONIFICACIONS FISCALS

Pot punxar ací per a trobar la informació dels articles corresponents a les bonificacions fiscals en Impostos, que a continuació es detallen:

1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 • 1.1. BONIFICACIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA (ART. 6).
 • 1.2. BONIFICACIÓ PER OBRES EMPRESES D'URBANITZACIÓ, CONSTRUCCIÓ I PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA (ART. 7).
 • 1.3. BONIFICACIÓ HABITATGES VPO GENERALITAT (ART. 7 BIS).
 • 1.4. BONIFICACIÓ ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ (ART. 8).
 • 1.5. BONIFICACIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS, SOCIALS, HISTÒRIC-ARTÍSTIQUES O DE FOMENT OCUPACIÓ (ART. 8 BIS).
 • 1.6. BONIFICACIÓ APROFITAMENT ENERGIA SOLAR (ART. 8 TER).
 • 1.7. BONIFICACIÓ IMMOBLES RÚSTICS EN EXPLOTACIÓ (ART. 8 QUATER).
 • 1.8. BONIFICACIÓ CEMENTERI (ART. 8 QUINQUIES).


2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 • 2.1. BONIFICACIÓ VEHICLES HISTÒRICS, MÉS DE 25 ANYS I AMB ETIQUETA AMBIENTAL O BLAVA (ART. 8).


3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

 • 3.1. BONIFICACIONS PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, CULTURALS, HISTÒRIC-ARTÍSTIQUES O FOMENT OCUPACIÓ (ART. 5.2A),B) i C)).
 • 3.2. BONIFICACIÓ ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES MAJORS 60 ANYS EN DOMICILI HABITUAL (ART. 5.2 D)).
 • 3.3. BONIFICACIÓ PER INCORPORACIÓ ENERGIA SOLAR (ART. 5.3).
 • 3.4. BONIFICACIÓ OBRES PER A AFAVORIR ACCÉS I HABITABILITAT DISCAPACITATS (ART 5.5).


4. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 • 4.1. BONIFICACIONS PER INICI D'ACTIVITAT (ART. 3 BIS A)).
 • 4.2. BONIFICACIONS PER CREACIÓ D'OCUPACIÓ INDEFINIDA (ART. 3 BIS B)).
 • 4.3. BONIFICACIONS PER CREACIÓ D'OCUPACIÓ (ART. 3 BIS C)).


5. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

 • 5.1. BONIFICACIONS PER TRANSMISSIONS MORTIS CAUSA (ART. 18.3).

Activitats econòmiques d'especial interés social o cultural

Bonificació del 30% en l'IBI als immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o culturals que justifiquen tal declaració.

Requisits:

 • Que el titular de l'activitat econòmica siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
 • Que l'ús que figure en el Cens Cadastral s'ajuste a l'activitat realitzada.
 • Acreditar que l'activitat declarada estiga destinada a la promoció, l'educació i la inserció social de persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques, a l'atenció de persones majors o infància.

Documentació Requerida:

 • Instància/sol·licitud de bonificació.
 • Imprés 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques.
 • Certificat acreditatiu expedit per la Regidoria Delegada de Benestar Social.

Període d'aplicació:

 • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:

 • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.

Activitats econòmiques d'especial interès històric-artístiques

Bonificació del 25% en l'IBI als immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies historicoartístiques que justifiquen tal declaració.

Requisits:

 • Que el titular de l'activitat econòmica siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
 • Que l'ús que figure en el Cens Cadastral s'ajuste a l'activitat realitzada.
 • Que l'activitat econòmica s'exercisca en un immoble declarat bé d'interés cultural o que es trobe dins del perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic.

Documentació Requerida:

 • Instància/sol·licitud de bonificació.
 • Imprés 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques.

Període d'aplicació:

 • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:

 • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.

Cultural

Bonificació del 30% en l'IBI als immobles amb activitats culturals com galeries d'art, llibreries, teatres, sales de cinema i concerts, i aquells immobles que es destinen a la producció i la representació cultural.

Requisits:

 • Que el titular de l'activitat cultural siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
 • Estar d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques de la relació següent: galeria d'art, llibreria, sala de cinema o teatre o concerts, i producció i representació cultural.

Documentació Requerida:

 • Instància/sol·licitud de bonificació.
 • Imprés 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques.
 • Certificat acreditatiu expedit per la Regidoria Delegada de Cultura.

Període d'aplicació:

 • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:

 • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.

Social

Bonificació del 30% en l'IBI als immobles que es destinen a ús social (cessió gratuïta o lloguer social a famílies en risc d'exclusió o en procés d'inclusió).

Requisits:

 • Que el titular de l'activitat econòmica siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
 • Que l'ús que figure en el Cens Cadastral s'ajuste a l'activitat realitzada.

Documentació Requerida:

 • Instància/sol·licitud de bonificació.
 • Imprés 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques.
 • Certificat acreditatiu expedit per la Regidoria Delegada de Benestar Social.

Període d'aplicació:

 • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:

 • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.

Energies renovables

Tabla2_val.jpg

Bonificació màxima del 25% en l'IBI a les edificacions d'ús predominantment residencial en les quals s'hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol. Mantenim el caràcter progressiu de la fiscalitat, atenent al valor cadastral de l'immoble.

Requisits:

 • Disposar d'una superfície mínima de captació solar útil o àrea d'obertura de 4 m2 per cada 100 m2 de superfície construïda.
 • En els sistemes per a l'aprofitament elèctric, una potència mínima de 5 Kw per casa de 100 m2 de superfície.
 • Que la instal·lació d'aquests sistemes d'aprofitament de l'energia solar siga obligatòria segons la normativa específica.

Documentació Requerida:

 • Instància/sol·licitud de bonificació.
 • Llicencia urbanística d'obres o autorització municipal equivalent.
 • Certificat final d'obres.
 • Factura o certificat del cost de la instal·lació.
 • Justificació del pagament de les taxes i ICIO corresponent.
 • Presentació del model cadastral.
 • Projecte tècnic o memòria tècnica del certificat del muntatge.

Període d'aplicació:

 • Període impositiu següent a aquell en què se sol·licite i durant els 5 anys següents al de la finalització de la instal·lació. No tindrà caràcter retroactiu.

Data límit de sol·licitud:

 • En qualsevol moment anterior a la terminació del període de durada d'aquesta.

Foment de l'ocupació

Tabla3_val.jpg

Bonificació màxima del 25% en l'IBI als immobles en els quals s'acredite un increment mitjà en la plantilla de treballadors.

Requisits:

 • Que el titular de l'activitat econòmica siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
 • Acreditar l'increment de la plantilla respecte als dos últims exercicis.
 • Que aquest increment es mantinga, almenys, fins a la finalització de l'exercici en el qual se sol·licita i el següent.
 • Que els treballadors contractats hagen estat inscrits com a demandants d'ocupació en el SERVEF.

Documentació Requerida:

 • Instància/sol·licitud de bonificació.
 • Imprés 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques.
 • TC2 dels dos últims exercicis.

Període d'aplicació:

 • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:

 • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.