Informació pública de llicència ambiental i estudi d'impacte ambiental per a la planta de valorització RCDs

Informació pública de projecte per a llicència ambiental i d'estudi d'impacte ambiental per a instal·lar una activitat de valorització de residus de la construcció i demolició per a fabricar àrid reciclat al camí Romeral, s/n de Castelló de la Plana. Expedient núm. 56098/2023.
 
Anunci d'exposició al públic

Publicació en el BOP: núm. 144, de 23 de novembre de 2023.
Publicació en el BOE: núm. 278, de 21 de novembre de 2023.

Termini d'exposició pública: del 24 de novembre de 2023 al 10 de gener de 2024.