Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan deliberant i consultiu, presidit pel/per la president/a del Ple o el/la regidor/a en qui delegue i integrat pels i les portaveus adjunts/es dels grups municipals, en què actua com a secretari/ària el/la que ho siga del Ple.

Les funcions de la Junta de Portaveus són determinar els assumptes inclosos en l'ordre del dia del Ple en què es mantindrà el debat, establir l'ordre d'intervenció dels grups i fixar els temps de debat. També podrà tractar la Junta de Portaveus qualsevol qüestió relacionada amb el funcionament de les sessions del Ple, les que l’alcaldessa decidisca sotmetre a la seua consideració i les que els grups polítics o els/les regidors/es sol·liciten d’acord amb el procediment establit en el Reglament orgànic del Ple i de les seues comissions.

La Junta de Portaveus es reuneix, amb caràcter general, els dilluns de la setmana de celebració de la sessió ordinària del Ple, a les 12:30 hores, a la sala de juntes de l'Ajuntament.

La Junta de Portaveus està constituïda pels membres següents:

 • Presidenta

  • Begoña Carrasco García, alcaldessa.

 • Vocals

  • Sergio Toledo Llorens, portaveu del grup municipal Popular

  • María España Novoa, portaveu adjunt del grup municipal Popular

  • Patricia Puerta Barberá, portaveu del grup municipal Socialista

  • José Luis López Ibáñez, portaveu adjunt del grup municipal Socialista

  • Antonio Ortolá Ortolá, portaveu del grup municipal VOX

  • Alberto Vidal Guerrero, portaveu adjunt del grup municipal VOX

  • Ignasi Josep Garcia Felip, portaveu del grup municipal Compromís per Castelló

  • Vera Bou Pinyol, portaveu adjunt del grup municipal Compromís per Castelló