Pla de mesures antifrau

La Unió Europea ha manifestat una constant i creixent preocupació per la manera en què els Estats membres gestionen els fons del seu pressupost, i per això ha imposat l'obligació d'establir mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interés.

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara en avant PRTR), el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va publicar l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR. Una normativa d'obligat compliment per a totes les entitats que gestionen fons europeus que en l'article 6 detalla els mecanismes a dur a terme per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Aquesta ordre respon a les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, imposa a Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Així, detalla que tota entitat, decisora o executora, que participe en l'execució del PRTR haurà de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeta garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables.

En aquesta línia, l'Ajuntament de Castelló de la Plana a través de l'Oficina de Projecció i Planificació Econòmica, unitat responsable de la gestió dels fons europeus, ha definit un Pla de Mesures Antifrau que compleix amb els següents objectius:

  • Estructurar les mesures antifrau de manera proporcionada i vincularles als quatre elements clau del denominat «cicle antifrau»: prevenció, detecció, correcció i persecució.
  • Realitzar una avaluació del risc, impacte i probabilitat de risc de frau en els processos clau de l'execució del Pla d Recuperació, Transformació i Resiliència i la seua revisió periòdica.
  • Definir mesures preventives per a reduir el risc residual de frau a un nivell acceptable.
  • Preveure l'existència de mesures de detecció ajustades als senyals d'alerta i definir el procediment per a la seua aplicació efectiva.  
  • Definir les mesures correctives quan es detecta un cas sospitós de frau.
  • Establir processos per al seguiment dels casos sospitosos de frau i la corresponent recuperació dels fons gastats fraudulentament. 
  • Definir procediments de seguiment per a revisar els processos, procediments i controls relacionats amb el frau efectiu o potencial.   
  • Definir procediments relatius a la prevenció i correcció de situacions de conflictes d'interés.

Accedeix al Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Castelló de la Plana

No obstant això, conscients que les mesures de prevenció no poden proporcionar una protecció completa, el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Castelló contempla un procediment per a la denúncia d'irregularitats. A nivell intern posa a la disposició dels empleats i empleades públiques una adreça de correu electrònic per a la denúncia de qualsevol irregularitat o infracció. Tota la informació està disponible en la intranet de l'Ajuntament.

A nivell extern, el manual detalla informació sobre el canal de denúncies Infofraude. Una eina creada perquè qualsevol persona puga comunicar-se amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau i remetre informació sobre fets que puguen ser constitutius de frau o irregularitat. En els següents enllaços es pot ampliar informació:

Accés a la bústia antifrau, canal de denúncies del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència

 

Accés al canal de comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten fons europeus

​​​​​​​