Pla Estratègic d'Ocupació 2022-2025

QUÈ ÉS EL II PLA D'OCUPACIÓ 2022-2025?

El II Pla Estratègic d'Ocupació és un conjunt de mesures consensuades entre les entitats participants i s'estructura a través dels seus 4 eixos, 13 línies i 35 mesures. El seu principal objectiu és orientar les actuacions per a continuar treballant per la promoció del desenvolupament local d'una manera estructurada, alineada amb els ODS, des d'una perspectiva sostenible i socialment responsable i que contemple les directrius de les estratègies per a l'ocupació des del territori valencià (Avalem Territori) per a donar resposta als reptes i les necessitats actuals i en el marc dels pròxims 4 anys.

Les mesures estan temporalitzades i compten amb un sistema de 104 indicadors per a garantir el seu compliment i la seua correcta execució.
 

COM S'ESTRUCTURA EL II PLA D'OCUPACIÓ 2022-2025?

Els eixos en els quals s'estructura el pla són:
 

  • Eix 1. Governança local participativa i model de ciutat oberta, innovadora, sostenible i inclusiva.
     
  • Eix 2. Ciutat que impulsa la cultura emprenedora, el talent, el coneixement i la innovació.
     
  • Eix 3. Ciutat que promou l'ocupació de les persones: formació, orientació i ocupació.
     
  • Eix 4. Empreses i sistema productiu local.

 

METODOLOGIA

L'elaboració del present pla s'ha abordat mitjançant una metodologia participativa que
ha permés obtenir conclusions legitimades a través del consens entre les entitats
participants.


​​​​​​​

Pla Estratègic d'Ocupació 2016-2019

El Pla Estratègic d’Ocupació de l’Ajuntament 2016-2019 de Castelló de la Plana estableix les línies d’actuació a desenvolupar en matèria d’ocupació durant el quadrienni 2016-2019.

La definició del Pla Estratègic s’ha abordat per mitjà d’una metodologia participativa que ha fet possible obtindre conclusions legitimades a través del consens entre les entitats participants.

Així doncs, el mètode de treball ha inclòs diverses fases que s’han iniciat des de la interpretació de la realitat socioeconòmica de Castelló de la Plana per dos vies: la recollida i anàlisi de dades locals sobre el teixit productiu i el mercat de treball d’una banda, i la recollida per mitjà d’entrevista de les opinions i parers d’agents socioeconòmics rellevants en l'àmbit local per una altra banda.

La mirada cap a l’àmbit local que va representar aquesta primera fase dona pas a una mirada cap a l’entorn enfocada a la selecció i investigació d’iniciatives locals d’ocupació desenvolupades en altres parts d’Espanya.

L’objectiu és clar. Es tracta d’obtindre una àmplia bateria d’actuacions i ferramentes aplicables a la dinamització i millora dels teixits productius i mercats de treball en l’escenari local.

Coneguda o interpretada la realitat socioeconòmica local i les ferramentes disponibles, el pas següent ha sigut seleccionar i prioritzar les actuacions a desenrotllar en el marc del Pla Estratègic d’Ocupació, per a la qual cosa s’estableixen mecanismes participatius en dos nivells, precedits per la difusió de la informació obtinguda en les fases anteriors.

D’una banda, es va realitzar una jornada de treball amb les entitats integrants del Pacte Local per l’Ocupació de Castelló de la Plana en què es van debatre les línies d’actuació a desenrotllar en el Pla Estratègic, les actuacions a incloure en cada línia d’actuació, la seua priorització i el calendari d’execució.

D’altra banda, el consell rector del Pacte Local va establir un termini perquè tots els grups polítics amb representació municipal elaboren les propostes que, segons el seu parer, havien de ser tingudes en compte en el Pla Estratègic.

Aquesta última fase ha conclòs amb la incorporació de les propostes rebudes i ha donat lloc al document definitiu que ha de guiar el Pla Estratègic d’Ocupació de Castelló de la Plana.

 

Avaluació intermèdia Pla Estratègic d'Ocupació 2016-2019 (fins al juny de 2018)

Avaluació final Pla Estratègic d'Ocupació 2016-2019