Pressupost amb enfocament de gènere

L'Ajuntament de Castelló va impulsar en 2016 la incorporació del pressupost amb perspectiva de gènere com una estratègia per a assumir la transversalitat del principi d'igualtat d'oportunitats de dones i homes en la política municipal.

Aplicar la perspectiva de gènere al pressupost públic implica detectar les desigualtats que existeixen entre les experiències d'homes i dones per a promoure la igualtat a través d'una planificació més equitativa de la despesa pública.

El pressupost amb perspectiva de gènere no significa augmentar partides, sinó reorganitzar-les, atenent com afecta cada euro del pressupost als homes i com afecta a les dones.