Responsabilitat social: Què es?

Orígens i context

Existeix un ampli marc d'actuació en el desenvolupament de la Responsabilitat Social de les Empreses, també denominada Responsabilitat Social Corporativa (RSC) des de diferents àmbits i institucions que operen a nivell internacional (Sarrió y Castro):

 • En 1999 el Pacte Mundial de les Nacions Unides propugnava la implantació dels deu principis bàsics de conducta i acció en matèria de Drets Humans, Treball, Medi ambient i lluita contra la Corrupció en l'estratègia i les operacions diàries de la empresa.
 • El denominat Llibre Verd de la Comissió Europea, presentat en el 2001, per a «Fomentar un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses», ofereix una perspectiva molt àmplia sobre les diferents dimensions de la RSE.
 • A Espanya es van succeir diferents iniciatives entorn de la RSE durant la legislatura 2004/2008:
  • Es va crear una Subcomissió per a potenciar i promoure la responsabilitat social de les empreses, constituïda en el si de la Comissió de Treball i Assumptes Socials del Congrés dels Diputats.
  • Es va constituir un Fòrum d'Experts del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
  • A més es va produir la incorporació de la RSE al Diàleg social sobre «Competitivitat, ocupació estable i cohesió social».

Breu definició

La majoria de les definicions sobre responsabilitat social de les empreses remeten a la qual proporciona el Llibre Verd:

 1. “És, essencialment, un concepte conformement al com les empreses decideixen voluntàriament contribuir a l'assoliment d'una societat millor i un medi ambient més net”.

Les seues característiques vénen ampliades en la següent definició:

 1. “La integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seues operacions comercials i en les relacions amb les seues interlocutors”.

El Fòrum d'Experts del Ministeri de Treball i Assumptes Socials afig que:

 1. “Una empresa és socialment responsable quan respon satisfactòriament a les expectatives que sobre el seu funcionament tenen els diferents grups de interès”.

Aprofundeix en el concepte una Comunicació de la Comissió de l'any 2002, en la qual es diu que:

 1. “La responsabilitat social consisteix també a gestionar els canvis dins de l'empresa d'una manera socialment responsable, la qual cosa ocorre quan una empresa procura reconciliar els interessos i les necessitats de les diferents parts de manera acceptable per a totes elles”.

De totes aquestes definicions es derive el concepte de responsabilitat social, que supera l'estricte marge de les lleis, és a dir, va més enllà de la legislació, intentant arribar on la legislació no arriba.

El fet de ser una empresa socialment responsable és una decisió que ha de prendre la pròpia empresa i la seua adreça de forma voluntària, per a definir-se com a tal enfront de la societat.

Les empreses són part fonamental de la nostra societat, constitueixen una de les institucions socials més importants i amb major poder d'influir en el sistema econòmic i social. Sobre elles recau, per tant, part de la responsabilitat de l'efecte que les seues actuacions poden tenir sobre la situació socioeconòmica de la nostra societat. En aquest sentit, necessàriament són part activa en la resolució de les situacions de discriminació i de desigualtat que es donen entre dones i homes.

Com a empresa responsable i intel·ligent, l'anàlisi d'aquestes situacions i de la manera en què les seues actuacions com a empresa poden estar contribuint a augmentar les desigualtats, li permetrà emergir com una empresa renovada, socialment responsable, i capaç de perdurar en el temps.

Per a aconseguir l'objectiu d'empresa, és a dir, crear valor per a si mateixa i per al seu entorn, l'empresa socialment responsable ha de tenir en compte els objectius i fonaments de la *RSE. El Pla d'Igualtat és l'instrument més adequat per a est comès.

Fonamets de la RSE

Des de la responsabilitat social l'empresa compta amb la capacitat innovadora per a donar resposta als problemes de l'entorn, i així augmentar les seues possibilitats d'èxit. Açò s'aconsegueix a través del diàleg amb tots els grups d'interès: clientela, plantilla, empreses proveïdores, inversores, etc. D'aquesta manera, integrar el seu compromís per la igualtat i la diversitat en la *RSE fa que l'empresa adquirisca legitimitat davant els seus grups de interès. Fonamets de la RSE:

 1. L'obertura i sensibilitat cap a l'entorn.
 2. El sentit de comunitat.
 3. La capacitat innovadora.
 4. La consideració del llarg termini.
 5. La creació de valor.

De la Llei d'Igualtat es deriven reptes i oportunitats per a les empreses. El desafiament social de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones es presenta a les empreses com a part de la seua responsabilitat social empresarial i en conseqüència dels canvis i adaptacions que han d'engegar, particularment en la gestió de recursos humans, però no solament, doncs també arriben al govern, la cultura i l'estratègia de l'empresa, i li exigeix plantejar-se de què forma la igualtat i la perspectiva de gènere pot ser pertinent en totes la seua àrees de gestió.

Aquesta crida al comportament socialment responsable al·ludeix a tot tipus d'empreses, independentment de la seua grandària i naturalesa. La majoria d'empreses, especialment les xicotetes, sempre han estat prop de la seua comunitat, procurant formar part d'ella de manera positiva. Les persones al càrrec d'aquestes petites empreses saben per la seua experiència com actuar de forma correcta (satisfer a la clientela, motivar al personal, preocupar-se per la parteix proveïdora, involucrar-se en la comunitat), i reconeixen que tot açò influeix en els aspectes econòmics de la seua empresa. Ara, haurien d'aprofitar tot aqueix coneixement per a integrar en la seua empresa els objectius i les mesures que indiquen les lleis d'igualtat, aconseguint així, transformar en valor i qualitat per a la seua empresa les millores que nostra societat pretén, en el camí cap a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

A més, com s'explica en la Guia per a l'aplicació del principi d'Igualtat en la gestió empresarial:

 1. “Està demostrat que les empreses responsables que gestionen la Diversitat i la Igualtat d'Oportunitats milloren la seua reputació i imatge de marca, *fidelizan i accedeixen a nous clients i inversors, retenen i capten el talent professional, i incrementen la productivitat a causa de la satisfacció dels seus treballadors i treballadores” (Sarrió y Castro).

Criteris Socials en la Contractació

Títol: Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l´Ajuntament de Castelló.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local.

Aprovació: 18 de maig de 2012.

Publicació: B.O.P. de Castelló num. 71, de data 14 de juny de 2012 (pàg. 6-11).

>> Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l'Ajuntament de Castelló.

Jornades de RSE

En el marc del projecte Castelló Empra, es van realitzar quatre jornades dedicades a abordar la Responsabilitat Social Empresarial en diversos àmbits. A continuació trobarà un resum del contingut de cada jornada així com un petit vídeo de la mateixa:

Clàusules socials

En el següent document es trobarà amb documentació elaborada en la Jornada sobre Clàusules Socials i exemples de clàusules en els processos de contractació pública.

Dossier 4ª Jornada de Igualdad: Cláusulas sociales.