Memòria informativa i justificativa

Àrees de rehabilitació, regeneració i renovació urbana

Estudi de seccions viàries

Informe d'avaluació d'impacte de gènere

Declaracions d'interés comunitari

Informe de resultat del Pla de participació pública

Reserves dotacionals educatives