Resultats pla acústic municipal

La corresponència entre els límits sonors (per a període diürn 8-22h i nocturn 22-8h) amb la seua correspondència en el grau de contaminació acústica és la següent:  

Límits diürns dB(A)

Límits Nocturns dB(A)

Tipus d'interval

Grau Contaminació Acústica

>70

>60

Contaminació acústica molt elevada

MILLORABLE

65 - 70

55 - 60

Contaminació acústica elevada

60 - 65

50 - 55

Contaminació acústica apreciable

ACCEPTABLE

55 - 60

45 - 50

Contaminació acústica moderada

50 - 55

40 - 45

Contaminació acústica baixa

ÒPTIMA

45 - 50

35 - 40

Contaminació acústica molt baixa

 


Segons les estadístiques enumerades per a cada tipus d'àrea acústica en l'apartat anterior, s'exposen a continuació les taules de diagnòstic de les superfícies en període diürn i nocturn per als distints usos del sòl.

Període Diürn (8-22h)

ÀREA ACÚSTICA

ÒPTIMA

ACCEPTABLE

MILLORABLE

Valors per baix del límit

Valors que superen en menys de 10 dB(A) el límit

Valors que superen en mes de 10 dB(A) el límit

Sanitari i docent

5,5%

24,3%

70,2%

Residencial

41,7%

44,9%

13,4%

Terciari

86,5%

12,4%

1,1%

Industrial

92,5%

7,0%

0,5%

 

 

Període Nocturn (22-8h)

ÀREA ACÚSTICA

ÒPTIMA

ACCEPTABLE

MILLORABLE

Valors per baix del límit

Valors que superen en menys de 10 dB(A) el límit

Valors que superen en mes de 10 dB(A) el límit

Sanitari i docent

5,5%

20,6%

73,9%

Residencial

37,6%

44,9%

12,5%

Terciari

83,8%

14,7%

1,5%

Industrial

91,3%

8,1%

0,6%