Ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsol, sòl de la via pública, terrenys d'ús públic i vol de la via pública amb determinats aprofitaments

Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per la celebració de mercats extraordinaris

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per utlilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl i vol de la vía pública, en favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments