Ordenança fiscal reguladora de les taxes pels documents que expedisca l'Administració municipal a instàncies de part

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació de Serveis d'Arreplega de Residus Sòlids Urbans, Tractament i Eliminació dels mateixos

Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis de l'Àrea de Seguretat

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació de Serveis de Matrimonis Civils

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la realització de determinades Activitats Urbanístiques

Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis en els Mercats Municipals

Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per Drets d'Examen i Participació en Proves Selectives

Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis Urbanístics