trámites

Tràmits

​​​​​​​

Registre d'entrada

A través de la seu electrònica https://sede-deportes.castello.es

Sol·licitud de Trofeus

Ací pots decargar-te el full model per a sol·licitud de Trofeus

Fitxa de Tercers

Ací pots decargar-te la fulla model per a Fitxa de Tercers

>> Sol·licitud de devolució econòmica de Preus Públics / Taxes

Preus públics per cursos d´Educació Física i iniciació esportiva

BOP nº 96, 7 d´agost de 2008; art. 4 modificat, BOP nº 149, de 12 de decembre de 2013

Cursos de manteniment físic per a adults.

Escoles esportives municipals.

Cursos a persones amb discapacitat

 • Els usuaris podran sol·licitar per escrit 10 dies abans de l´inici del mes corresponent la baixa definitiva en el curs, procedint-se a la devolució de la quantitat lliurada a compte. En cap cas es procedirà a la devolució del preu pagat una vegada iniciada la prestació del servei.
 • Quan per causes no imputables a l´obligat al pagament del preu públic, no es presti el servei públic, procedirà la devolució de l´import que correspongui, prèvia petició de la persona o entitat interessada, acompanyant a la seva petició l´original del "Justificant de Pagament" o rebut acreditatiu del pagament realitzat.
 • Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment de constrenyiment.

Preus públics per participació en competicions esportives municipals

B.O.P. nº 96, 7 d´agost de 2008, art. 4 modificat, B.O.P. nº 149, de 12 de decembre de 2013

 • Els usuaris podran sol·licitar per escrit 20 dies abans de l´inici de la competició, procedint-se a la devolució de la quantitat lliurada a compte. En cap cas es procedirà a la devolució del preu pagat una vegada iniciada la prestació del servei.
 • Quan per causes no imputables a l´obligat al pagament del preu públic, no es preste el servei públic, procedirà la devolució de l´import que corresponga, prèvia petició de la persona o entitat interessada, acompanyant a la seua petició l´original del "Justificant de Pagament" o rebut acreditatiu del pagament realitzat.
 • Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment de constrenyiment.

Preus públics usos i cursos de natació en les piscines

BOP nº 132, de 4 de novembre de 2010, art. 4 modificat BOP nº 148, de 14 de decembre de 2013

 • Els usuaris podran sol·licitar per escrit 10 dies abans de l´inici del mes corresponent la baixa definitiva en el curs, procedint-se a la devolució de la quantitat lliurada a compte. En cap cas es procedirà a la devolució del preu pagat una vegada iniciada la prestació del servei.
 • Quan per causes no imputables a l´obligat al pagament del preu públic, no es preste el servei públic, procedirà la devolució de l´import que corresponga, prèvia petició de la persona o entitat interessada, acompanyant a la seua petició l´original del "Justificant de Pagament" o rebut acreditatiu del pagament realitzat.
 • Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment de constrenyiment.

Preus públics per la celebració de cicle de tallers "Esport i salut"

BOP nº 132, de 4 de novembre de 2010.

 • En cap cas es procedirà a la devolució del preu pagat una vegada iniciada la prestació del servei.
 • Quan per causes no imputables a l´obligat al pagament del preu públic, no es preste el servei públic, procedirà la devolució de l´import que corresponga, prèvia petició de la persona o entitat interessada, acompanyant a la seua petició l´original del "Justificant de Pagament" o rebut acreditatiu del pagament realitzat.
 • Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment de constrenyiment.

Taxes per prestació del servei públic per utilització d´instal·lacions esportives

Aprobació inicial BOP nº 18, de 18 de febrer de 2000; art. 8º modificat BOP nº 135, de 9 de novembre de 2013.