Introducció

L'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, mitjançant la Regidoria de Gent Major, impulsa diverses iniciatives destinades a millorar la situació social i personal de la nostra gent gran, millorar la seua qualitat de vida i promoure, en definitiva, un envelliment actiu i saludable.

Aquesta regidoria desenvolupa activitats de temps lliure, de caràcter recreatiu i educatiu, destinades al col·lectiu de persones majors de la ciutat de Castelló amb la finalitat d'afavorir la seua participació i integració en tots els àmbits de la vida comunitària. Per a això, s'estableixen com a prioritàries les següents àrees d'intervenció:

 

1 - INFORMACIÓ.

 • Informació, orientació i assessorament a la població general i associacions de de gent gran sobre assumptes que els afecten de forma especial.

2- ACTIVITATS D'OCI I TEMPS LLIURE.

 • Campanya Bodes d'Or.
 • Jornada de Gent Major.
 • Visites culturals.

3 - PROGRAMA HORTS URBANS PER A PERSONES MAJORS.

 • Gestió de l'hort "Perot de Granyana".
 • Realització d'activitats puntuals

4 - ​​​PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ.

 • Activitats d'intercanvi intercultural i intergeneracional.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • Celebració del Dia Internacional de les Persones Majors.
 • Celebració del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament als Majors.

5 - INTERCANVIS CULTURALS

​​​​​​​​​​​​​​6 - ACTUACIONS CONTRA EL MALTRACTAMENT A PERSONES MAJORS.

​​​​​​​7 - DESENVOLUPAMENT ACCIONS PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS "PIO"

8 - PROGRAMES DE FORMACIÓ.​​​​​​​

 • Activitats esportives i activitats socioculturals.
 • Aules per a majors.

9 - SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS DE GENT GRAN.

10 - GESTIÓ I MANTENIMENT DEL CENTRE  DE MAJORS "COLUMBRETES".

​​​​​​​11 - XARXA DE CIUTATS AMIGABLES AMB LES PERSONES MAJORS.

 • Desenvolupament del projecte “Castelló: ciutat amigable amb les persones majors”.

12 - PROMOCIÓ DE L'ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE.

​​​​​​​13 - ESTUDI I PLA MUNICIPAL PERSONES MAJORS.

​​​​​​​14 -​​​​​ FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ SOCIAL.

 • Consell Municipal de Gent Major de Castelló.
 • Suport administratiu en els tràmits que han de desenvolupar les associacions de gent major.
 • Col·laboració amb les associacions de gent major de la ciutat en les tasques de manteniment, millora i adequació dels seus centres cívics. Supervisió d'aquesta col·laboració.
 • Organització de cursos de formació i dinamització de l'associacionisme entre la gent major.
 • Promoció de la utilització i compatibilitat d'us dels centres de majors.

 

Aquelles persones interessades en aquestos programes poden informar-se en:

Oficina de la Gent Gran

Telèfon: 964 355 100. 683474785

oficinadelmayor@castello.es

Ciutat Amigable amb les Persones Majors

Castelló, Ciutat Amigable amb les Persones Majors

Castelló, Ciutat Amigable amb les Persones Majors

- Fase de diagnosi  2023

 

 

Centre Sènior de Vida Activa Saludable

Centres

 • Associació Jubilats Azahar

 • Associació Jubilats i Pensionistes Cardona Vives

 • Associació Jubilats i Pensionistes Castalia

  • Adreça: C/ Major, 100
 • Associació Jubilats i Pensionistes Columbretes

 • Associació Jubilats El Cremor

 • Associació Jubilats i Pensionistes Cuadra Saboner

 • Associació Castellonenca de Jubilats i Pensionistes d’Infermeria San Juan de Dios

  • Adreça: Av. Mare de Déu del Lledó, 57, baixos
  • Telèfon: 964 228 112
  • Adreça electrònica: enfermeriajubiladoscastellon@gmail.com
 • Associació Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil

 • Associació Independientes del Ayuntamiento de Castelló

 • Associació Cultural Jubilemus

  • Adreça: C/ Enmig, 128, 2n
 • Associació Jubilats i Pensionistes La Panderola

 • Associació Jubilats i Pensionistes Los Ángeles La Unión

  • Adreça: C/ Sant Alfons, 16
  •  
 • Associació Convivencia Parque Lidón

  • Adreça: C/ Taxida, 6, baixos
  • Adreça electrònica: convivenciaparquelidon@gmail.com
 • Associació Jubilats i Pensionistes Ntra. Sra. Perpetuo Socorro

 • Associació Jubilats i Pensionistes Las Roquetas

  • Adreça: Av. Castelló, 45
  • Adreça electrònica​​​​​​​: porcar48@gmail.com
 • Associació Jubilats i Pensionistes Raval Universitari

  • Adreça:Botànic Cabanilles, 28-2º
 • Associació Jubilats i Pensionistes San Agustín y San Marcos

 • Associació Jubilats i Pensionistes San José Obrero

 • Associació Jubilats i Pensionistes Carretera Alcora Grupo San José Obrero

 • Associació Jubilats i Pensionistes San Juan Bautista

  • Adreça: Av. Tombatossals, 56
  • Telèfon: 964 213 589
  • Adreça electrònica: hogarsanjuanbautistacs@gmail.com
 • Associació Jubilats i Pensionistes San Lorenzo

  • Adreça: Plaça Xalet, s/n
  • Adreça electrònica: sanlorenzoassociacion@gmail.com
 • Associació Jubilats i Pensionistes San Miguel

 • Associació Jubilats i Pensionistes Segon Molí i Club de Majors

 • Associació Jubilats i Pensionistes Sequiol

 • Associació Grupo Mayores de Telefònica

 • Associació Mayores Vedruna

 • Associació Jubilats i Pensionistes Virgen del Carmen

  • Adreça: Quadra la Salera, s/n
  • Telèfon: 964 241 040
  • Adreça electrònica: asociacionvcarmencs@gmail.com
 • Associació Jubilats i Pensionistes Virgen del Pilar

 • Associació Pensionistas, Jubiladas y Viudas de Castellón

 • CEAM Constitución

 • CEAM Av. de la Mar

  • Adreça: Av. del Mar, 31
  • Telèfon: 964 334 070
  • Adreça electrònica: ceam_mar@gva.es
 • CEAM Grau

  • Adreça: C/ Punta de Fariones, 2, entresol
  • Telèfon: 964 334 030
  • Adreça electrònica: ceam_grau@gva.es

Consell Municipal de Persones Grans

Sessions del Consell Municipal de Persones Grans

El Consell és un òrgan orientat a fomentar la participació de les associacions i entitats de gent gran en la vida municipal i la seua creació es remunta a 2018 després de l'elaboració d'el Pla d'Acció de Castelló, Ciutat Amigable amb la Gent Gran

Subvencions

Convocatòria anual de subvencions destinades a finançar actuacions per a la promoció de l'envelliment actiu que realitzen les associacions de gent gran de la ciutat, destinades a finançar despeses d'arrendament a les associacions de gent gran que no disposen de local municipal per a la realització de les seues activitats.

​​​​​​​
 

 

ANUNCIO

Resolución de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a financiar actuaciones para la promoción del envejecimiento activo que realicen las asociaciones de Gente Mayor de la ciudad, y gastos de arrendamiento a las asociaciones de Gente Mayor que no dispongan de local municipal para la realización de sus actividades, en el año 2024 BDNS (Identif.): 757218. (Expte. 18422/2024).

 

En fecha 21 de junio de 2024, la Junta de Gobierno Local acordó conceder, con cargo a la partida 4-23105-48900 del presupuesto municipal, subvenciones destinadas a financiar actuaciones para la promoción del envejecimiento activo que realicen las asociaciones de Gente Mayor de la ciudad, y gastos de arrendamiento a las asociaciones de Gente Mayor que no dispongan de local municipal para la realización de sus actividades, en el año 2024 y dar publicidad a la concesión.

 

La finalidad de estas subvenciones es financiar actuaciones destinadas a fomentar el mantenimiento de las asociaciones de gente mayor de la ciudad y el desarrollo de actividades y/o eventos para la promoción del envejecimiento activo con un presupuesto máximo de 60.000,00 euros, distribuidos en las siguientes modalidades subvencionables:

1)45.000,00 euros para gastos de actuaciones para la promoción de envejecimiento activo.

2)15.000,00 euros para gastos de arrendamiento de locales de asociaciones de gente mayor que no dispongan de local municipal, sin que el importe de la subvención pueda superar el 50% del coste anual del arrendamiento que soporte la entidad beneficiaria, siendo el importe máximo a percibir de 10.000€.

La convocatoria para la concesión de estas subvenciones fue aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de abril de 2024.

 

A fin de dar cumplimiento a dicho acuerdo y de conformidad con los artículos 8.1 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Castelló, y 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 30 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se publica para general conocimiento la relación de asociaciones a las que se ha concedido subvención, en la cuantía siguiente:

ANUNCI

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a finançar actuacions per a la promoció de l'envelliment actiu que realitzen les associacions de Gent gran de la ciutat, i despeses d'arrendament a les associacions de Gent gran que no disposen de local municipal per a la realització de les seues activitats, l'any 2024. BDNS (Identif.): 757218. (Expte. 18422/2024).

En data 21 de juny de 2024, la Junta de Govern Local va acordar concedir, amb càrrec a la partida 4-23105-48900 del pressupost municipal, subvencions destinades a finançar actuacions per a la promoció de l'envelliment actiu que realitzen les associacions de Gent gran de la ciutat, i despeses d'arrendament a les associacions de Gent gran que no disposen de local municipal per a la realització de les seues activitats, l'any 2024 i donar publicitat a la concessió.

La finalitat d'aquestes subvencions és finançar actuacions destinades a fomentar el manteniment de les associacions de gent gran de la ciutat i el desenvolupament d'activitats i/o esdeveniments per a la promoció de l'envelliment actiu amb un pressupost màxim de 60.000,00 euros, distribuïts en les següents modalitats subvencionables:

1)45.000,00 euros per a despeses d'actuacions per a la promoció d'envelliment actiu.

2)15.000,00 euros per a despeses d'arrendament de locals d'associacions de gent gran que no disposen de local municipal, sense que l'import de la subvenció puga superar el 50% del cost anual de l'arrendament que suporte l'entitat

beneficiària, sent l'import màxim a percebre de 10.000€.

La convocatòria per a la concessió d'aquestes subvencions va ser aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2024.

A fi de donar compliment a aquest acord i de conformitat amb els articles 8.1 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Castelló, i 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 30 del Reglament de la Llei General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, es publica per a general coneixement la relació d'associacions a les quals s'ha concedit subvenció, en la quantia següent:

 

- Subvenciones en la modalidad 1 / Subvencions en la modalitat 1

Asociación

Importe concedido

1

Asociación de JJ y PP San Juan Bautista

1.666,66€

2

Asociación de Pensionistas, Jubiladas y Viudas de Castellón de la Plana

1.666,66€

3

Asociación de JJ y PP La Panderola

1.666,66€

4

Asociación de JJ y PP San Lorenzo

1.666,66€

5

Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil

1.666,66€

6

Asociación de Mayores Vedruna

1.666,66€

7

Asociación JJ Y PP Jubilemus

1.666,66€

8

Asociación de JJ y PP Virgen del Pilar

1.666,66€

9

Asociación castellonense de JJ Y PP de enfermería San Juan de Dios

1.666,66€

10

Asociación Grupo Mayores de Telefónica

1.666,66€

11

Asociación de JJ y PP El Crémor

1.666,66€

12

Asociación de JJ Y PP Carretera Alcora Grupo San José Obrero

1.666,66€

13

Asociación de JJ y PP San José Obrero El Pozo

1.666,66€

14

Asociación JJ Y PP Columbretes

1.666,66€

15

Asociación de JJ y PP Cardona Vives

1.666,66€

16

Federación local del Mayor

1.666,66€

17

Asociación de JJ y PP Los Angeles La Unión

1.666,66€

18

Asociación de JJ y PP San Agustín San Marcos

1.666,66€

19

Asociación de JJ y PP Azahar

1.666,66€

20

Asociación de JJ y PP Castalia

1.666,66€

21

Asociación de JJ y PP Ntra Sra del Perpetuo Socorro

1.666,66€

22

Asociación JJ y PP Virgen del Carmen

1.666,66€

23

Asociación Independiente de JJ y PP del Ayuntamiento de Castellón

1.666,66€

24

Asociación de JJ y PP San Miguel Maset Blau

1.666,66€

25

Asociación de Convivencia Parque Lidón

1.666,66€

26

Asociación de Jubilados y Pensionistas del Segon Molí y Club de Personas Mayores

1.666,66€

27

Asociación de JJ y PP Sequiol

1.666,66€

 

TOTAL

44.999,82€


 

- Subvenciones en la modalidad 2 / Subvencions en la modalitat 2

Asociación

Importe concedido

1

Asociación de Convivencia Parque Lidón

2.329,20€

2

Asociación de Jubilados y Pensionistas del Segon Molí y Club de Personas Mayores

2.670,68€

3

Asociación de JJ y PP Sequiol

10.000,00€

 

TOTAL

14.999,88€

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​

​​​​​​​Punxa ací per a descarregar les bases