14/11/2022

Braina Consejo Rector de Fiestas

Braina destaca la mesura per a impulsar la promoció de les festes i donar compliment a les reflexions del IV Congrés Magdalener

L'Ajuntament de Castelló, a través del Patronat Municipal de Festes, convocarà una crida a projecte per al disseny del cartell i la polsera de les Festes de la Magdalena 2023. El Consell rector del Patronat, reunit aquest dilluns, ha aprovat l'aprovació de les bases que regularan aquest procés pel qual es dona compliment a una de les conclusions del IV Congrés Magdalener que demanava professionalitzar el disseny del cartell anunciador de les festes. En aquest procés podran participar professionals o estudis de disseny o d'il·lustració, que siguen persones físiques o jurídiques, individualment o conjuntament com a unió temporal d'empreses.

El regidor de Festes i president del Patronat Municipal de Festes, Omar Braina, ha explicat que “la professionalització del cartell de les festes de la Magdalena ha sigut una petició sorgida del congrés magdalener per a impulsar la promoció internacional de les festes”. En aquest sentit, Braina ha defensat la mesura perquè, amb ella “es posa en valor i es dona suport als i les professionals del disseny i la il·lustració, i permetrà augmentar la qualitat de la imatge de les festes, la qual cosa també repercutirà en una millor promoció de la Magdalena”.

Tal com recullen les bases aprovades (que seran publicades en la web www.castello.es), les persones interessades a participar hauran de presentar formalment la seua candidatura en la seu electrònica del Patronat Municipal de Festes (https://sede-fiestas.castello.es) mitjançant una instància general manifestant la seua voluntat de concórrer a la ‘Crida a Projecte cartell i polsera de les festes de la Magdalena 2023’. En aquesta sol·licitud hauran d'incloure un portfolio o ‘book’ de treballs previs amb un màxim de deu treballs específics realitzats per la persona dissenyadora o il·lustradora que, en la mesura que siga possible, hauran d'estar relacionats amb el tema d'aquest encàrrec. També haurà d'aportar un currículum o acreditació de l'experiència professional similar d'empresa. El termini d'enviament de candidatures serà de set dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de les bases.

Comité de valoració

La declaració de la candidatura guanyadora serà acordada pel Consell Rector de Festes prèvia proposta d'un Comité de Valoració compost per set membres, dels quals quatre seran membres designats per l'Associació de Dissenyadors i Creatius de Castelló ‘La Exprimidora’ entre persones professionals del sector del disseny gràfic i/o la il·lustració, i els tres membres restants seran designats pel President del Patronat Municipal de Festes (un a proposta de l'Àrea de Comunicació de l'Ajuntament i dos designats a proposta de la Junta de Festes).

El Comité de Valoració valorarà els portfolios i currículums de les candidatures presentades sobre la base de criteris com el concepte actual dels valors tradicionals i el sentiment d'identitat de les festes de la Magdalena, l'experiència prèvia en projectes similars, la qualitat tècnica i artística dels treballs desenvolupats, i l'originalitat i creativitat dels resultats.

La millor candidatura comptarà amb un pressupost de 5.000 euros (IVA inclòs) per a la realització dels dissenys i la seua adaptació a diferents elements o formats.

Les bases, que seran publicades en la web de l'Ajuntament i en la pàgina web de ‘La Exprimidora’ una vegada aprovades, recullen les condicions tècniques que haurà d'incloure el disseny a realitzar una vegada seleccionada la candidatura guanyadora. Entre altres requisits, el disseny haurà d'incloure la imatge d'una gaiata monumental i l'escut de la ciutat, així com un lema i la reproducció del text concret que haurà de recollir el cartell. També s'inclouen les característiques i requisits per a l'elaboració de la polsera.

La presentació del disseny definitiu del cartell i la polsera haurà de realitzar-se abans del 30 de desembre de 2022.