Gestió Cadastral

Gestió cadastral immobles d'urbana, titulars cadastrals, declaracions cadastrals model 900D.

Cita prèvia per a:

És necessari sol·licitar cita prèvia en el Palau de la Festa per a:

Declaracions d'alteració cadastral dels béns immobles Models 900D necessari en els casos de:
  1. L'adquisició de la propietat i la seua consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets d'usdefruit i de superfície, així com les variacions en la quota de participació.
  2. La realització de noves construccions, així com l'ampliació, rehabilitació o reforma de les ja existents, ja siga total o parcial.
  3. La demolició o enderrocament total o parcial de construccions.
  4. La segregació, divisió, agregació i agrupació d'immobles (parcel·les o porcions de sòl, o locals o parts d'una edificació).
  5. La constitució del règim de divisió horitzontal sobre els béns immobles.
  6. El canvi de classe de cultiu o aprofitament.
  7. La modificació de l'ús o destinació.
Aquesta sol·licitud pot realitzar-se també seguint les indicacions en la Seu Electrònica de Cadastre.

Consultes relatives als immobles d'urbana (titulars cadastrals, domicilis de l'immoble, superfícies etc.):
  • Serà necessari aportar la documentació necessària al costat del model 900D.
  • En tots els casos exposats (a excepció del punt 1.) que porten associat la presentació de plans, haurà d'aportar-se la documentació en format digital la grandària del qual no excedisca de 50 Mb.

Oficines d'Atenció:

Ajuntament de Castelló - Pl. Major, 1 - 964 226 010.


 

Cita Prèvia Centre