Educació - Escolarització sobrevinguda

Escolarització sobrevinguda.

Cita prèvia para

  • Oficina Municipal d'Escolarització.

Per a realitzar el següent tràmit:

Aquells pares, mares o tutors legals que hagen d'escolaritzar alumnes/as per a qualsevol dels nivells d'Educació Infantil (2n Cicle) dels centres públics de la ciutat de Castelló; Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria dels centres públics i concertats de la ciutat de Castelló, hauran d'aportar en aquesta oficina, la següent documentació:


I.-VOLANT D'EMPADRONAMENT, expedit per l'Ajuntament de la ciutat de Castelló en el qual conste almenys el pare o la mare, tutor/a i el propi alumne/a actualitzat a la data de petició o molt recent, o, en defecte d'això, contracte de lloguer o escriptura de propietat.


II.-FOTOCÒPIA del Llibre de família, (fulles dels pares i de l'alumne),o certificat/partida de naixement, on consten el nom i cognoms de l'alumne/a, així com la data de naixement, així com les dades dels pares.


III.-Còpia del D.N.I. o N.I.E. del pare i de la mare, mancant ells còpia del passaport.


IV.-En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga, hauran de signar la sol·licitud tots dos progenitors, o en defecte d'això, aportar autorització del progenitor absent.


V.-CERTIFICACIÓ DEL CENTRE DE PROCEDÈNCIA (Quan es tracte d'alumnes procedents d'altre centre del sistema educatiu espanyol) SOBRE LA SITUACIÓ RESPECTE A L'ALUMNE/A QUANT AL NIVELL ACONSEGUIT, LA PROMOCIÓ O NO, DOMICILI I TELÈFON DEL CENTRE DE PROCEDÈNCIA, ETC.

​​​​​​​Oficines d'Atenció

Oficina Municicipal d'Escolarització - Pza. / Huerto Sogueros, 4-2º 12003 Castelló

Tel. 964 26 03 52

E-mail: escolaritzacio@castello.es // escolarizacion@castello.es


 

Cita Prèvia Oficina Municipal Escolarització