Els documents que, conforme a la legislació sectorial vigent, hagen de ser sotmesos a un període d'informació pública durant la seua tramitació