Els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels òrgans de control extern que sobre ells s'emeten