Les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten als empleats públics